Inaktuell version

Förordning (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet

Version: 2016:186

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2012-11-29
Ändring införd
SFS 2012:811 i lydelse enligt SFS 2016:186
Ikraft
2013-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Universitets- och högskolerådet ansvarar för uppgifter i fråga om service, samordning, främjande och utvecklande verksamhet samt internationellt samarbete och mobilitet inom utbildningsområdet.

Uppdragsverksamhet

2 §  Myndigheten har till uppgift att på uppdrag av universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1424) eller av enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

 1. biträda vid antagning av studenter och ansvara för ett samordnat antagningsförfarande, och
 2. ge service och råd i fråga om studieadministrativ verksamhet.

3 §  Myndigheten får utöver 2 § utföra uppdrag inom ramen för sina uppgifter, om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas av befintliga resurser eller ersättning från uppdragsgivaren.

Bedömning av utländska utbildningar

4 §  Myndigheten ska ansvara för bedömning av utländska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå

 1. enligt vad regeringen särskilt beslutar, och
 2. för tillämpningen i Sverige av EU:s direktiv och konventioner om erkännande av utländska utbildningar.

5 §  Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2016:186).

Internationellt samarbete och mobilitet

6 §  Myndigheten är det svenska programkontoret för de EU- program och andra internationella program inom utbildningsområdet som regeringen beslutar i ett enskilt fall.

7 §  Myndigheten ska administrera de program som avses i 6 § och besluta om deltagande och bidrag i fråga om dessa program.

8 §  Myndigheten ska

 1. administrera internationell utbytestjänstgöring för anställda i staten, och
 2. anordna utbildning inför deltagande i uttagningsprov för arbete inom EU:s institutioner.

9 §  Myndigheten ska vara ett nationellt centrum för Europass enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 15 december 2004 om en enhetlig gemenskapsram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass).

Information

10 §  Myndigheten ska informera om

 1. högskoleutbildning i syfte att enskilda individer ska kunna göra välavvägda val i fråga om sådan utbildning,
 2. de program som myndigheten ansvarar för och andra EU- program inom utbildningsområdet än de som avses i 6 §,
 3. utländska eftergymnasiala utbildningar, och
 4. internationell utbytestjänstgöring för anställda i staten och nordisk utbytestjänstgöring enligt förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder.

Uppföljning och analys

11 §  Myndigheten ska ansvara för uppföljning och analys av frågor inom myndighetens verksamhetsområde.

Främjande uppgifter

12 §  Myndigheten ska

 1. stimulera intresset för högskoleutbildning, och
 2. främja breddad rekrytering till högskolan.

13 §  Myndigheten ska inom högskolan motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Förordning (2014:965).

Arbetets bedrivande

14 §  Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet.

Ledning

15 §  Myndigheten leds av en styrelse.

16 §  Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter. I styrelsen ska studenter vara representerade.

Anställningar och uppdrag

17 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

18 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

20 §  Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Överklagande

21 §  Myndighetens beslut i ärenden om deltagande i program och fördelning av bidrag får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet

CELEX-nr
32012R0623
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2014:965) om ändring i förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:186) om ändring i förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2016-04-15

Förordning (2018:5) om ändring i förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet

Omfattning
nuvarande 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 §§ betecknas 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 §§; ändr. de nya 5, 9, 12 §§, rubr. närmast före 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 §§ sätts närmast före de nya 5, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 §§; nya 4, 7 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2018-03-01

Förordning (2018:1365) om ändring i förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2018-08-01