Förordning (2012:866) om pliktexemplar av elektroniskt material

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2012-12-06
Ändring införd
SFS 2012:866
Ikraft
2013-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material.

Det elektroniska materialet ska bevaras för framtiden

2 §  Kungl. biblioteket ska för framtiden bevara det som lämnats enligt lagen om pliktexemplar av elektroniskt material. Sådant som är undantaget från skyldigheten att lämna pliktexemplar enligt 6-9, 15 eller 16 §§ lagen om pliktexemplar av elektroniskt material och 6 § första stycket denna förordning behöver dock inte bevaras. Detsamma gäller sådant elektroniskt material som har undantagits enligt 3 § och 6 § andra stycket denna förordning.

Enskildas skyldighet att lämna pliktexemplar

Undantag från skyldigheten

3 §  Kungl. biblioteket får i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheten för enskilda att lämna pliktexemplar enligt lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material. Sådana beslut får meddelas för sådant som bedöms inte ha ett väsentligt värde för forskningen eller bevarandet av det svenska kulturarvet eller för sådant som ändå bevaras för framtiden på ett betryggande sätt. Undantag får också beslutas om det annars finns särskilda skäl.

Hur pliktexemplar ska lämnas

4 §  Kungl. biblioteket får i enskilda fall besluta om att skyldigheten för enskilda att lämna pliktexemplar får fullgöras på annat sätt än som anges i 10 § första stycket lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material.

[S2]Kungl. biblioteket får meddela närmare föreskrifter om hur enskilda ska lämna pliktexemplar av elektroniskt material och den information som ska åtfölja enskildas pliktexemplar.

5 §  Kungl. biblioteket får vid vite förelägga enskilda att lämna pliktexemplar av elektroniskt material med tillhörande information enligt 211 §§ lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material.

Myndigheters skyldighet att lämna pliktexemplar

Undantag från skyldigheten

6 §  Skyldigheten för myndigheter att lämna pliktexemplar enligt 14 § lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material gäller inte för handlingar som ska finnas i det offentliga rättsinformationssystemet enligt rättsinformationsförordningen (1999:175).

[S2]Kungl. biblioteket får meddela föreskrifter om andra undantag från skyldigheten för myndigheter att lämna pliktexemplar enligt 14 § lagen om pliktexemplar av elektroniskt material. Kungl. biblioteket får också i enskilda fall besluta om sådana undantag.

Hur pliktexemplar ska lämnas

7 §  Kungl. biblioteket får meddela föreskrifter om och i enskilda fall besluta att skyldigheten för myndigheter att lämna pliktexemplar får fullgöras på annat sätt än som anges i 10 § första stycket lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material.

[S2]Kungl. biblioteket får meddela närmare föreskrifter om hur myndigheters skyldighet att lämna pliktexemplar av elektroniskt material ska fullgöras och vilken information som ska åtfölja myndigheters pliktexemplar.

8 §  Kungl. biblioteket får, efter att ha hört Riksarkivet, meddela föreskrifter om att även annan information än det som sägs i 11 § lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material ska åtfölja pliktexemplar som statliga myndigheter under regeringen ska lämna.

Ändringar

Förordning (2012:866) om pliktexemplar av elektroniskt material

Ikraftträder
2013-01-01