Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2012-06-20
Ändring införd
SFS 2012:492 i lydelse enligt SFS 2018:1922
Ikraft
2012-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Lagens innehåll

1 §  I denna lag ges föreskrifter om skyldighet att lämna exemplar av elektroniskt material som har gjorts tillgängligt för allmänheten här i landet genom överföring via nätverk (pliktexemplar).

[S2]Vad som sägs i 39 §§ gäller inte för myndigheter. Föreskrifter om deras skyldighet att lämna pliktexemplar finns i 1416 §§.

Prop. 2011/12:121: Paragrafen innehåller i första stycket en upplysning om lagens innehåll.

Elektroniskt material

2 §  I denna lag förstås med elektroniskt material en avgränsad enhet av en elektronisk upptagning med text, ljud eller bild som har ett på förhandbestämt innehåll som är avsett att presenteras vid varje användning.

Pliktexemplar

3 §  Av elektroniskt material som har gjorts tillgängligt för allmänheten här i landet genom överföring via nätverk ska ett pliktexemplar lämnas till Kungl. biblioteket inom tre månader från tillgängliggörandet.

[S2]Skyldigheten enligt första stycket gäller dock bara om

 1. tillgängliggörandet har haft grundlagsskydd enligt 1 kap.3 eller 4 §yttrandefrihetsgrundlagen, med undantag för när informationen tillhandahållits allmänheten av någon med utgivningsbevis för verksamheten enligt 1 kap. 5 § samma lag, eller
 2. ett företag som yrkesmässigt låter framställa elektroniskt material eller andra yttranden har låtit framställa det elektroniska materialet och tillgängliggörandet har skett på det sätt som avses i 1 kap. 4 § första stycket 2 yttrandefrihetsgrundlagen av framställaren eller av ett företag för yrkesmässigt tillhandahållande av elektroniskt material eller andra yttranden. Lag (2018:1922).

Prop. 2017/18:260: 1. tillgängliggörandet har haft grundlagsskydd enligt 1 kap. 3 eller 4 § yttrandefrihetsgrundlagen, med undantag för när informationen tillhandahållits allmänheten av någon med utgivningsbevis för verksamheten enligt 1 kap. 5 § samma lag, eller

2. ett företag som yrkesmässigt låter framställa elektroniskt material eller andra yttranden har låtit framställa det elektroniska materialet ...

Prop. 2011/12:121: I första stycket slås det inledningsvis fast att en förutsättning för att leveransplikt över huvud taget ska komma i fråga är att det elektroniska materialet har gjorts tillgängligt för allmänheten här i landet genom överföring via nätverk. Denna del av bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.1.

4 §  Skyldigheten att lämna pliktexemplar gäller bara för elektroniskt material som rör svenska förhållanden.

[S2]Ett elektroniskt material anses röra svenska förhållanden, om materialet

 1. i en inte obetydlig omfattning innehåller svenska,
 2. innehåller verk av en svensk upphovsman eller framförande av en svensk konstnär, eller
 3. huvudsakligen riktar sig till allmänheten här i landet.

[S3]Har elektroniskt material som rör svenska förhållanden ett direkt samband med annat elektroniskt material, ska även det senare materialet anses röra svenska förhållanden.

Vem som ska lämna pliktexemplar

5 §  Pliktexemplar av elektroniskt material som någon som är etablerad här i landet har låtit framställa ska lämnas av denne. I annat fall ska pliktexemplar lämnas av den som har låtit göra materialet tillgängligt för allmänheten här i landet om denne är etablerad här.

Undantag från skyldigheten att lämna pliktexemplar

Obetydligt innehåll

6 §  Skyldigheten att lämna pliktexemplar gäller inte för elektroniskt material som har ett obetydligt innehåll i det sammanhang det har gjorts tillgängligt.

Kommersiella annonser

7 §  Skyldigheten att lämna pliktexemplar gäller inte för elektroniskt material som utgör eller ingår i en kommersiell annons från någon annan än den som ska lämna pliktexemplar.

Parallellpublicering

8 §  Skyldigheten att lämna pliktexemplar gäller inte för elektroniskt material som har samma eller i allt väsentligt samma innehåll som

 1. redan lämnat elektroniskt material, eller
 2. något som ska lämnas enligt lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument.

[S2]Skyldigheten att lämna pliktexemplar gäller inte heller för elektroniskt material som utgör utdrag ur

 1. redan lämnat elektroniskt material, eller
 2. sådant som ska lämnas enligt lagen om pliktexemplar av dokument.

[S3]Är redan lämnat elektroniskt material försett med sådant skydd som gör det omöjligt eller påtagligt svårt att bevara innehållet i det, ska dock pliktexemplar lämnas av ett senare tillgängliggjort elektroniskt material som saknar sådant skydd.

Ytterligare undantag

9 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheten att lämna pliktexemplar.

Hur pliktexemplar ska lämnas

10 §  Varje pliktexemplar av elektroniskt material ska lämnas på en databärare i det logiska format som det har gjorts tillgängligt i via nätverk. Har ett elektroniskt material samtidigt gjorts tillgängligt i flera olika logiska format, ska pliktexemplar lämnas i det format som kan anses mest lämpat för långtidsbevaring.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall besluta om att skyldigheten att lämna pliktexemplar får fullgöras på annat sätt.

11 §  När ett pliktexemplar av elektroniskt material lämnas ska det vara åtföljt av information om

 1. tillgängliggörandet av det elektroniska materialet,
 2. det elektroniska materialets logiska format,
 3. koder eller liknande som kan krävas för att på avsett vis ta del av innehållet i det elektroniska materialet, och
 4. det elektroniska materialets samband med annat elektroniskt material som ska lämnas enligt denna lag eller sådant som ska lämnas enligt lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument.

Vite

12 §  Den som åsidosätter skyldigheten att lämna pliktexemplar med tillhörande information enligt 211 §§ kan av den myndighet som regeringen bestämmer föreläggas att vid vite fullgöra sin skyldighet.

Överklagande

13 §  Beslut om vite enligt 12 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prop. 2011/12:121: Av paragrafen framgår det att beslut om föreläggande vid vite enligt 12 § får överklagas. Andra beslut enligt lagen får inte överklagas. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 8.

Myndigheters skyldighet att lämna pliktexemplar

14 §  En kommunal myndighet eller en statlig myndighet under regeringen som har låtit framställa en promemoria, en rapport, en utredning, en vägledning eller någon annan liknande publikation och som låter göra den tillgänglig för allmänheten här i landet genom överföring via nätverk i form av en avgränsad enhet av en elektronisk upptagning, ska lämna ett pliktexemplar av handlingen till Kungl. biblioteket inom tre månader från tillgängliggörandet.

15 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten för kommunala myndigheter att lämna pliktexemplar enligt 14 §. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om att skyldigheten för kommunala myndigheter att lämna pliktexemplar får fullgöras på annat sätt än som anges i 10 § första stycket.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar sådana föreskrifter som avses i första stycket i fråga om Regeringskansliet och andra statliga myndigheter under regeringen.

Prop. 2011/12:121: Paragrafen innehåller bestämmelser om möjligheten för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om myndigheters skyldighet att lämna pliktexemplar. Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 9.

16 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheten att lämna pliktexemplar enligt 14 §.

Prop. 2011/12:121: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall besluta om undantag från myndigheters skyldighet att lämna pliktexemplar enligt 14 §. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 9.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
 2. Lagen tillämpas på elektroniskt material som görs tillgängligt för allmänheten här i landet genom överföring via nätverk efter den 31 december 2014 om inte annat anges i punkt 3 eller 4. Lag (2013:638).
 3. För
  1. den som den 1 juli 2012 har tillstånd att sända tv till hela landet enligt 4 kap. 3 § radio-_och_tv-lagen (2010:696) eller äldre lagstiftning,
  2. den som den 1 juli 2012 har tillstånd av regeringen att sända ljudradioprogram till hela landet enligt 11 kap. 1 § första stycket radio-_och_tv-lagen eller äldre lagstiftning,
  3. den som den 1 juli 2012 har tillstånd enligt 13 kap. radio-_och_tv-lagen eller äldre lagstiftning att sända kommersiell radio eller lokalradio med Göteborg som sändningsområde,
  4. den som den 1 juli 2012 ger ut någon av de tio dagstidningar som hade den största genomsnittliga upplagan per utgivningsdag under 2011,
  5. den som den 1 juli 2012 ger ut någon av de tio tidskrifter som hade den största genomsnittliga upplagan per utgivningsdag under 2011, och
  6. Brottsoffermyndigheten, Försäkringskassan, Göteborgs universitet, Universitetskanslersämbetet, Karolinska institutet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Pensionsmyndigheten, Regeringskansliet, Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolverk, Statistiska centralbyrån, Sveriges lantbruksuniversitet och Trafikanalys tillämpas lagen på elektroniskt material som görs tillgängligt på det sätt som anges i punkt 2 efter den 31 mars 2013. Lag (2013:638).
 4. För Folkhälsomyndigheten tillämpas lagen på elektroniskt material som görs tillgängligt på det sätt som anges i punkt 2 efter den 31 december 2013 och på elektroniskt material som Statens folkhälsoinstitut har låtit göra tillgängligt på det sätt som anges i punkt 2 efter den 31 mars 2013. Lag (2013:638).
Förarbeten
Rskr. 2011/12:258, Prop. 2011/12:121, Bet. 2011/12:UbU21
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2012:914) om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material

Förarbeten
Rskr. 2012/13:113, Prop. 2012/13:1, Bet. 2012/13:UbU1
Omfattning
ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:638) om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material

Förarbeten
Rskr. 2012/13:280, Prop. 2012/13:116, Bet. 2012/13:SoU27
Omfattning
ändr. p 2, 3; ny p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2018:1922) om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material

Förarbeten
Rskr. 2018/19:17, Prop. 2017/18:260, Bet. 2018/19:KU3
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2019-01-01