Inaktuell version

Förordning (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag

Version: 2012:872

Inledande bestämmelser

1 §  De regionala utvecklingsbolagen får, i enlighet med lagen (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag, inom sina verksamhetsområden besluta om finansiering i form av tillskott av ägarkapital på affärsmässig grund eller stöd enligt denna förordning. Finansiering får lämnas i syfte att främja innovation inom näringslivet och etablering av nya företag samt för att utveckla små och medelstora företag.

[S2]De regionala utvecklingsbolagen är Almi Företagspartner AB (moderbolaget), bolag som ingår i dess koncern och intressebolag.

[S3]För sådant stöd som Verket för näringslivsutveckling beviljat enligt förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet, men där lånefordran förts över till moderbolaget eller något bolag som ingår i dess koncern, ska denna förordning gälla i tillämpliga delar.

2 §  Finansiering får lämnas inom de ramar som anges av moderbolaget och i mån av tillgång på medel som moderbolaget äger eller förfogar över.

[S2]De regionala utvecklingsbolagen ska i sin finansieringsverksamhet söka samverkan med andra organ för att uppnå effektiva finansieringslösningar och begränsa den egna insatsen och risknivån.

3 §  Stöd enligt denna förordning lämnas som stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse och får lämnas endast med de begränsningar som följer av kommissionens förordning samt av 18–20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

[S2]Stöd enligt 14-17 §§ lämnas dock i enlighet med de förutsättningar och begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning).

[S3]Om stöd lämnas till innovationskluster ska de bestämmelser om sådant stöd som finns i förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation tillämpas.

4 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordningar (EG) nr 1998/2006 och (EG) nr 800/2008.

[S2]Med förskott med återbetalningsskyldighet avses i denna förordning ett lån för ett stödberättigat projekt, som betalas ut i en eller flera omgångar och där villkoren för återbetalning beror på projektets resultat.

Finansiering genom tillskott av ägarkapital på affärsmässig grund

5 §  Investeringar i form av ägarkapital och ägarkapitalliknande finansiering ska, om inte annat följer av denna förordning, ske på affärsmässiga grunder. Kravet på affärsmässig grund är uppfyllt om en enskild investering i portföljbolag genomförs samtidigt och med ett minst lika stort belopp av minst en privat kommersiell aktör på lika villkor.

[S2]För varje sådan investering ska det finnas

 1. en verksamhetsplan med uppgifter om produkter, försäljning, vinstutveckling och beräknad lönsamhet, samt
 2. en utarbetad plan för utträde ur investeringen.

Allmänna bestämmelser om stöd

6 §  Stöd enligt denna förordning får lämnas i form av bidrag, rådgivning, lån, garanti, förskott med återbetalningsskyldighet eller ägarkapital.

[S2]Den som ansöker om stöd ska i samband med ansökningen upplysa om annat finansieringsstöd som har sökts eller erhållits för samma ändamål.

[S3]Stöd får avse ett helt eller del av ett projekt. Ett beslut om stöd får förenas med villkor för stödet. Sådana villkor ska framgå av beslutet.

7 §  När det gäller lån ska Europeiska kommissionens meddelande om en översyn av metoden för att bestämma referens- och diskonteringsräntor användas för att fastställa marknadsränta och för att beräkna stödets bidragsekvivalent. Denna metod ska också användas för stöd i form av förskott med återbetalningsskyldighet. Om återbetalning helt eller delvis efterges ska det säkerställas att stödets bidragsekvivalent inte överskrider de nivåer som anges i denna förordning. För stöd i form av ägarkapital gäller att beviljat belopp motsvarar stödets bidragsekvivalent. För stöd i form av garanti ska det belopp som det garanterade lånet eller räkningskrediten avser anses utgöra stödets bidragsekvivalent.

[S2]När stödnivåer enligt denna förordning bestäms ska vidare hänsyn tas till om annat offentligt finansieringsstöd har lämnats för samma ändamål eller till samma investeringsprojekt. Det sammanlagda stödet får inte överskrida de nivåer som anges i denna förordning. Stödnivåerna ska bestämmas för varje stödmottagare. De stödnivåer som beslutas gäller oavsett om ett stödberättigat projekt finansieras med statliga medel eller om det delfinansieras av gemenskapen.

[S3]Stöd får inte beviljas företag som har oreglerade återbetalningskrav till följd av ett tidigare beslut från Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den gemensamma marknaden.

8 §  För lån ska den säkerhet krävas som kan fordras med hänsyn till låntagarens ekonomiska ställning, behov av rimlig ekonomisk rörelsefrihet och andra omständigheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får lån lämnas utan säkerhet eller ges sämre förmånsrätt än andra borgenärers fordringar.

9 §  Garanti får lämnas för lån eller räkningskredit i svensk eller utländsk valuta i en kreditinrättning som godtas av det bolag som beslutar om finansieringen. Garantin får omfatta upp till 80 procent av lånet eller räkningskrediten.

[S2]Garanti får lämnas endast om det för lånet eller räkningskrediten ställs säkerhet i samma omfattning som krävs för lån enligt 8 §. Säkerheten för lånet eller räkningskrediten ska gälla även garantin.

Särskilda bestämmelser om stöd

Stöd för att främja etablering av nya företag

10 §  Stöd får lämnas för att främja etablering av nya företag i samband med att en företagare påbörjar sin verksamhet. Sådant stöd får lämnas i form av lån eller garanti. Om det finns särskilda skäl får stödet täcka hela finansieringsbehovet.

Stöd för utveckling av befintliga företag

11 §  Stöd får lämnas i syfte att utveckla befintliga företag. Sådant stöd får lämnas i form av lån eller garanti.

[S2]Stödet får täcka högst 80 procent av det beräknade finansieringsbehovet. Om det finns särskilda skäl får stödet täcka hela finansieringsbehovet. Om stödet lämnas för att täcka kapitalbehov i samband med ett företags exportsatsning får det täcka högst 90 procent av det beräknade finansieringsbehovet.

Stöd till innovationsprojekt

12 §  Stöd får lämnas till innovationsprojekt som avser en vara eller tjänst för att utveckla en första prototyp eller för insatser som syftar till kommersialisering av projektet. Stödet får användas för kostnader för produkt- och tjänsteutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller för marknadsundersökningar. Sådant stöd lämnas i form av lån.

[S2]Återbetalningsskyldigheten för stöd enligt första stycket får efterges helt eller delvis om stödmottagaren har visat att förutsättningar saknas för att lönsamt utnyttja projektets resultat. Om lån efterges helt eller delvis, ska 7 § första stycket inte tillämpas. Stödbeloppet ska då i stället bestämmas till det faktiska belopp som efterskänks.

Stöd i fråga om rådgivningsinsatser och förstudier

13 §  Stöd får lämnas i fråga om rådgivning som avser affärsutveckling. Rådgivningen ska vara marknadskompletterande och utformas för att tillmötesgå företagens behov när de inte kan tillgodoses av andra kommersiella aktörer på marknaden. Sådant stöd lämnas i form av rådgivning eller bidrag till rådgivning. Stödet får täcka hela kostnaden för rådgivningen.

[S2]Stöd i form av bidrag får även lämnas till förstudier. Stödet får täcka hela kostnaden för förstudien.

Stöd till nystartade, innovativa företag

14 §  Med nystartade, innovativa företag avses små företag som har existerat under kortare tid än sex år vid den tidpunkt när stödet beviljas. Stöd får lämnas under förutsättning att

 1. kostnaderna för forskning och utveckling har utgjort minst 15 procent av företagets kostnader under minst ett av de tre senaste åren innan stödet beviljades, eller
 2. i fråga om ett nystartat företag, det kan styrkas av extern revisor att forskning och utveckling har budgeterats till minst 15 procent av företagets kostnader.

[S2]Stöd får lämnas i form av bidrag, lån, förskott med återbetalningsskyldighet och ägarkapital.

[S3]Stöd får lämnas med högst motsvarande en miljon euro och endast en gång under den period då företaget betecknas som ett nystartat, innovativt företag. Ett företag som tagit emot stöd enligt denna bestämmelse får inte ta emot annat statligt stöd än stöd till forskning, utveckling och innovation eller ägarkapitalstöd inom tre år efter att stödet beviljades.

Stöd till tekniska genomförbarhetsstudier

15 §  Stöd till tekniska genomförbarhetsstudier inför tillämpad forskning och experimentell utvecklingsverksamhet får lämnas till små och medelstora företag.

[S2]Stöd får lämnas i form av bidrag, lån och förskott med återbetalningsskyldighet.

[S3]Stödet får uppgå till 75 procent av kostnaderna för studier inför tillämpad forskning och till 50 procent av kostnaderna för studier inför experimentell utvecklingsverksamhet.

Stöd för innovationsrådgivning

16 §  Stöd i form av bidrag får lämnas till små och medelstora företag för inköp av rådgivningstjänster och andra stödjande tjänster som avser innovation från den som tillhandahåller sådana tjänster. Stödet får lämnas under förutsättning att stödmottagaren använder det till att köpa tjänsterna till marknadspris eller, om den som tillhandahåller tjänsten är en icke vinstdrivande organisation, till ett pris som täcker kostnaderna plus en rimlig marginal.

[S2]Om det är lämpligt får stödet, med iakttagande av nämnda villkor för tjänsternas prissättning, lämnas direkt till den som tillhandahåller tjänsten.

17 §  Stödberättigande kostnader när det gäller rådgivningstjänster i syfte att främja innovation är kostnader för managementkonsulttjänster, tekniskt stöd, tjänster för tekniköverföring, utbildning, rådgivning vid förvärv, skydd för och handel med immateriella rättigheter och licensavtal samt rådgivning om användning av standarder.

[S2]Stödberättigande kostnader när det gäller andra stödjande tjänster för att främja innovation är kostnader för kontorslokaler, databaser, fackbibliotek, marknadsundersökningar, utnyttjande av laboratorier, kvalitetsmärkning, testning och certifiering.

[S3]Stöd enligt 16 § får under en följd av tre år lämnas med högst motsvarande 200 000 euro till ett och samma företag. Om den som tillhandahåller tjänsten saknar nationell eller europeisk certifiering, får stöd dock lämnas med högst 75 procent av de stödberättigande kostnaderna.

18 §  Stöd för etablering av en aktör som tillhandahåller innovationsrådgivning får lämnas under ett uppbyggnadsskede. Stöd får lämnas i form av bidrag och lån.

Övriga bestämmelser om stöd

19 §  Mottagaren av ett stöd som betalats ut enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
 3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som ansökt om stödet borde ha insett detta, eller
 4. villkoren för stödet inte har följts.

[S2]Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt första stycket, ska det regionala utvecklingsbolag som har betalat ut stödet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får kravet på återbetalning helt eller delvis efterges.

20 §  I fråga om stödåtgärder som strider mot artikel 107 i EUF-fördraget finns bestämmelser om upphävande och ändring av en sådan stödåtgärd samt om återkrav av stöd i 21 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

21 §  Det som anges om upplysningsskyldighet för statliga myndigheter i 22 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet tillämpas även för de regionala utvecklingsbolagen. Detsamma gäller i fråga om föreskrifter om sådan upplysningsskyldighet som har meddelats med stöd av 23 § samma förordning.

22 §  Regionala utvecklingsbolag ska föra register över beslut om stöd enligt denna förordning. Registeruppgifterna ska möjliggöra kontroll av att villkoren för stöd enligt 3 § första stycket har iakttagits. Uppgifterna ska bevaras i tio år från den dag då stödet beviljades.

23 §  I ärenden om stöd enligt denna förordning ska de regionala utvecklingsbolagen tillämpa följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223):

 • 11 och 12 §§ om jäv,
 • 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter, och
 • 21 § om underrättelse av beslut.

24 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2013. Genom förordningen upphävs förordningarna (2009:41) om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern och (2009:268) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag.
CELEX-nr
32008R0800
Ikraftträder
2013-01-15

Förordning (2013:484) om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag

Omfattning
upph. 20 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2015:209) om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag

Omfattning
upph. 15, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 6, 15, 16 §§; nuvarande 3, 4, 5 §§ betecknas 4, 5, 3 §§; ändr. 6, 7, 14, 22 §§, de nya 4, 5 §§, rubr. närmast före 14 §, rubr. närmast före 5 § sätts närmast före den nya 3 §; ny rubr. närmast före den nya 4 §
Ikraftträder
2015-05-01

Förordning (2016:614) om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2018:1076) om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1737) om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag

Omfattning
ändr. 21, 24 §§; ny 20 §
Ikraftträder
2019-01-01