Lag (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1994-03-03
Ändring införd
SFS 1994:77
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får aktiebolag med uppgift att på regional nivå främja näringslivets utveckling (regionala utvecklingsbolag) pröva frågor om stöd till näringsidkare inom bolagets verksamhetsområde.

2 §  Den som hos ett regionalt utvecklingsbolag har tagit befattning med en fråga som avses i 1 § får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han därvid fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Genom lagen upphävs lagen (1978:19) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att på regional nivå främja näringslivets utveckling. Tystnadsplikten enligt 2 § den upphävda lagen gäller dock alltjämt.
Förarbeten
Rskr. 1993/94:80, Prop. 1993/94:40, Bet. 1993/94:NU11
Ikraftträder
1994-07-01