Inaktuell version

Förordning (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare

Version: 2012:993

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2012-12-20
Ändring införd
SFS 2012:993
Ikraft
2013-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare. Syftet med bidraget är att höja kvaliteten i och öka individanpassningen av utbildningen.

[S2]Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel och för ett kalenderår i sänder.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §  Statsbidrag får lämnas till anordnare av utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning enligt 22 kap. eller 24 kap. 10 § eller 11-15 §§skollagen (2010:800) eller 6 kap. förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Bidrag får lämnas för insatser som bidrar till höjd kvalitet och ökad flexibilitet i utbildningen samt ökad individanpassning av utbildningen.

3 §  Statsbidrag får inte lämnas

  1. till anordnare som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs,
  2. för insatser som statsbidrag lämnas för på annat sätt eller som annan särskild ersättning lämnas för, eller
  3. för insatser som anordnaren redan erbjuder.

Ansökan och beslut om statsbidrag

4 §  Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Skolverket beslutar om och betalar ut bidraget.

[S2]I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 7 § anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Fördelning av statsbidrag

5 §  Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag ta hänsyn till

  1. i vilken grad insatserna kan höja kvaliteten i och öka individanpassningen av utbildningen, och
  2. behovet av geografisk spridning av insatserna.

Uppföljning och redovisning

6 §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

[S2]Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet lämna en redovisning av hur bidraget har använts.

7 §  Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

[S2]En revisor ska granska den ekonomiska redovisningen och redogöra för sina iakttagelser i ett intyg som ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd.

Återbetalning och återkrav

8 §  Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,
  4. sådan redovisning som avses i 7 § inte har lämnats, eller
  5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

9 §  Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 8 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis.

10 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndigande

11 §  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning.

Överklagande

12 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare

Ikraftträder
2013-02-01

Förordning (2016:459) om ändring i förordningen (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare

Förarbeten
Rskr. 2014/15:246, Prop. 2014/15:85, Bet. 2014/15:UbU13
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-07-01