Förordning (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2013-12-12
Ändring införd
SFS 2013:1121 i lydelse enligt SFS 2018:1130
Ikraft
2014-01-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Övrigt
Rättelseblad 2013:1121 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om kostnadsersättning (lärlingsersättning) till elever i

 1. gymnasial lärlingsutbildning, och
 2. lärlingsliknande utbildning inom ett sådant introduktionsprogram som avses i 15 kap. 11 § skollagen (2010:800) där mer än hälften av utbildningen, räknat från och med det läsår som eleven påbörjar den lärlingsliknande utbildningen, genomförs som arbetsplatsförlagt lärande (lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram). Förordning (2018:1130).

2 §  Centrala studiestödsnämnden beslutar i ärenden om lärlingsersättning och betalar ut ersättningen.

Rätt till lärlingsersättning

3 §  Lärlingsersättning får lämnas till elever som

 1. deltar i gymnasial lärlingsutbildning eller lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram i gymnasieskolan, och
 2. har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395). Förordning (2018:1130).

4 §  Elever som inte har uppnått åldern för rätt till studiehjälp i form av studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395) men som i övrigt uppfyller villkoren för bidraget ska jämställas med elever som har rätt till studiehjälp.

5 §  Lärlingsersättning får inte lämnas för tid då eleven får lön på grund av en anställning som omfattar vad som utförs inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt 16 kap. 11 a § skollagen (2010:800).

Tid som lärlingsersättning får lämnas för

6 §  Lärlingsersättning får lämnas för de delar av ett läsår då eleven uppfyller villkoren i 3 §.

[S2]Vid bedömningen av vad som utgör ett läsår ska 2 kap. 6 § studiestödsförordningen (2000:655) tillämpas. Förordning (2018:1130).

Lärlingsersättningens storlek

7 §  Lärlingsersättning lämnas med 1 000 kronor per månad.

[S2]Ersättning för en period om 15 dagar ska uppgå till hälften av månadsbeloppet.

Ansökan

8 §  Lärlingsersättning lämnas efter ansökan. Ansökan ska ha kommit in till Centrala studiestödsnämnden senast den 30 juni för studier som bedrivits efter den 30 juni året före.

[S2]Ansökan ska vara undertecknad av elevens förmyndare eller, om eleven är myndig, av eleven själv. Om en förvaltare enligt föräldrabalken har förordnats för eleven, ska förvaltaren ha tecknat samtycke på ansökan, om det ingår i uppdraget.

[S3]Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

Utbetalning

9 §  Lärlingsersättning får betalas ut bara om det är styrkt att eleven bedriver de studier som ersättningen har beviljats för.

[S2]Lärlingsersättning betalas ut månadsvis i efterskott. Om det finns särskilda skäl, får ersättningen betalas ut på annat sätt. Utbetalning får dock göras för högst ett kalenderhalvår i sänder.

10 §  Lärlingsersättning ska betalas ut till elevens föräldrar eller någon annan vårdnadshavare enligt samma grunder som tillämpas vid utbetalning av allmänt barnbidrag. Om eleven är myndig, ska dock ersättningen betalas ut till eleven själv. Om en förvaltare enligt föräldrabalken har förordnats för eleven, ska ersättningen betalas ut till förvaltaren, om det ingår i uppdraget.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får ersättning för en omyndig elev betalas ut till en socialnämnd eller någon annan för att användas till den omyndiges utbildning och uppehälle.

Uppgiftsskyldighet

11 §  Om de förhållanden som låg till grund för ett beslut att bevilja lärlingsersättning ändras, ska den som ersättningen betalas ut till enligt 10 § genast anmäla detta till Centrala studiestödsnämnden.

12 §  Migrationsverket ska på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd sådana uppgifter som avses i 6 kap. 13 a § första stycket studiestödsförordningen (2000:655). Detta gäller dock bara om uppgifterna rör sådana elever som avses i 4 § denna förordning och har betydelse för tillämpningen av denna förordning.

13 §  Försäkringskassan ska på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd uppgift om mottagare av allmänt barnbidrag. Detta gäller dock bara om uppgiften rör sådana elever som avses i 4 § denna förordning och har betydelse för tillämpningen av denna förordning.

Omprövning

14 §  Ett beslut att bevilja lärlingsersättning ska omprövas när ändrade förhållanden föranleder det.

Innehållande och återkrav

15 §  Om det finns sannolika skäl att anta att rätten till lärlingsersättning har upphört eller att ersättningen kommer att minskas, får Centrala studiestödsnämnden besluta att ersättningen ska hållas inne eller lämnas med ett lägre belopp till dess att slutligt beslut om rätt till ersättning fattas.

16 §  Mottagaren av lärlingsersättning är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att inte fullgöra sin uppgifts- och anmälningsskyldighet eller på något annat sätt har orsakat att lärlingsersättning lämnats felaktigt eller med för högt belopp, eller
 2. ersättningen av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren insett eller borde ha insett detta.

[S2]Vid avbrott av studier ska 5 kap. 2 § studiestödslagen (1999:1395) tillämpas när det gäller lärlingsersättning.

17 §  Centrala studiestödsnämnden ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ersättning om någon är återbetalningsskyldig enligt 16 §. Om ett återkrav avser ersättning till en elev som vid utbetalningstillfället var omyndig, är den som då var elevens förmyndare betalningsskyldig.

[S2]Om det finns synnerliga skäl för det, får Centrala studiestödsnämnden efterge återkrav helt eller delvis.

18 §  På lärlingsersättning som krävs tillbaka ska ränta tas ut från den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Centrala studiestödsnämnden helt eller delvis efterge krav på ränta.

19 §  En fordran som har uppkommit på grund av att lärlingsersättning har krävts tillbaka, ska bevakas fram till utgången av det år då gäldenären fyller 67 år. Därefter ska fordran skrivas av. Den ska också skrivas av om gäldenären avlider.

[S2]Om indrivningen av en sådan fordran som avses i första stycket skulle leda till mer arbete eller kostnad än som är skäligt och indrivning inte är nödvändig från allmän synpunkt, får indrivningsåtgärder underlåtas.

Övriga bestämmelser

20 §  Följande bestämmelser om studiestöd i studiestödslagen (1999:1395) ska tillämpas när det gäller lärlingsersättning: – 6 kap. 1 § om tillämpning av lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt, – 6 kap. 2 § om återbetalning av inte utnyttjat studiestöd,

 • 6 kap. 3 § om att en fordran på studiestöd inte kan överlåtas och inte får tas i anspråk genom utmätning,
 • 6 kap. 5 § om avrundning av belopp, och
 • 6 kap. 12 § om preskription.

[S2]Det som sägs i 6 kap. 1 § studiestödsförordningen (2000:655) om studiestöd till studerande som är att anse som smittbärare ska tillämpas i ärenden om lärlingsersättning.

Överklagande

21 §  Centrala studiestödsnämndens beslut om lärlingsersättning får överklagas hos Överklagandenämnden för studiestöd. Centrala studiestödsnämndens beslut ska gälla omedelbart, om inte Centrala studiestödsnämnden bestämmer något annat. Om ett beslut överklagas, kan överklagandenämnden förordna att beslutet tills vidare inte ska gälla.

[S2]Överklagandenämndens beslut med anledning av ett överklagande dit får inte överklagas.

Närmare föreskrifter

22 §  Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om tilllämpningen av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2014.
 2. Förordningen ska dock tillämpas i fråga om studier som bedrivs efter den 31 december 2013.
Ikraftträder
2014-01-15

Förordning (2018:1130) om ändring i förordningen (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.
 2. För kostnadsersättning som avser studier före ikraftträdandet gäller 1, 3 och 6 §§ i den äldre lydelsen.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 6 §§
Ikraftträder
2018-08-01