Förordning (2013:361) om statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2013-05-23
Ändring införd
SFS 2013:361
Ikraft
2013-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för kostnader för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd.

[S2]Statsbidrag enligt förordningen lämnas för kostnader för utbildning i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

[S3]Bestämmelser om när barn som vistas i landet utan tillstånd har rätt till utbildning finns i 29 kap. 2 § och 3 §tredje stycketskollagen (2010:800).

Förutsättningar för statsbidrag

2 §  En kommun som inom sitt område har barn som vistas i landet utan tillstånd och har kostnader för barnets utbildning i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan får ansöka om statsbidrag enligt denna förordning.

3 §  Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Ansökan och beslut om statsbidrag

4 §  Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Skolverket beslutar om och betalar ut bidrag.

5 §  Ansökan om bidrag görs för en termin åt gången. Ansökan ska lämnas in till Statens skolverk senast den 15 september för höstterminen och senast den 15 februari för vårterminen. Statsbidragets storlek

6 §  Statsbidraget ska fördelas proportionellt till samtliga kommuner som ansöker om statsbidrag efter ett fördelningstal som fastställts för varje kommun.

[S2]Fördelningstalet beslutas av Statens skolverk. Det ska fastställas till ett medelvärde av antalet asylsökande barn i åldern 6–17 år i den ansökande kommunen under de tre år som närmast föregått året då ansökan ges in.

Utbetalning

7 §  Utbetalning av statsbidrag ska göras vid ett tillfälle under varje termin. Statsbidraget ska betalas ut senast den 15 december för höstterminen och senast den 15 maj för vårterminen.

Uppföljning

8 §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

9 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska lämna sådan ekonomisk och annan redovisning som Statens skolverk begär.

[S2]En sådan begäran om redovisning som avses i första stycket får inte innebära att kommunen måste lämna uppgifter till Skolverket som innebär att det går att identifiera enskilda barn som vistas i landet utan tillstånd.

Återkrav av statsbidrag

10 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 9 §, eller
  4. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för.

[S2]Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om en kommun är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket helt eller delvis avstå från återkrav.

[S3]En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet om statsbidrag.

11 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk helt eller delvis efterge ett krav på ränta.

Bemyndigande

12 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

[S2]Föreskrifter som avses i första stycket får inte innebära att en kommun som ansöker om statsbidrag måste ge in uppgifter till Skolverket som innebär att det går att identifiera enskilda barn som vistas i landet utan tillstånd.

Överklagandeförbud

13 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2013:361) om statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd

Ikraftträder
2013-07-01