Inaktuell version

Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
2013-05-30
Ändring införd
SFS 2013:388
Ikraft
2013-07-01
Upphäver
Lag (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller för statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

[S2]Med olagligt stöd avses i denna lag stöd som lämnas i strid med genomförandeförbudet i artikel 108.3 i EUF-fördraget.

Prop. 2012/13:84: Med olagligt stöd avses i denna lag stöd som lämnas i strid med genomförandeförbudet i artikel 108.3 i EUF-fördraget.

Skyldighet att återkräva olagligt stöd

2 §  Den som har lämnat olagligt stöd ska återkräva stödet, om inte återkrav får underlåtas enligt EU-rätten.

[S2]Frågor om återkrav enligt första stycket av stöd som har lämnats av staten prövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

Prop. 2012/13:84: Paragrafen har behandlats i avsnitt 6.1.1. Återkrav har i denna paragraf samma betydelse som i unionsrätten. Av denna rätt, särskilt artikel 14.3 i procedurförordningen, följer att med återkrav avses att den återkravsskyldige omedelbart ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att stödbeloppet betalas tillbaka. Återkravet är uppfyllt först när stödbeloppet, jämte ränta, har betalats tillbaka. Först om det vid ...

Skyldighet att återbetala olagligt stöd

3 §  Den som har tagit emot olagligt stöd ska enligt EU-rätten betala tillbaka stödet, om inte återbetalning enligt unionsrätten får underlåtas.

Ränta

4 §  Av EU-rätten följer att den som ska betala tillbaka ett olagligt stöd ska betala ränta på stödbeloppet från den dag då stödet stod till stödmottagarens förfogande till den dag då stödet betalas tillbaka. Om Europeiska kommissionen beslutar att ett olagligt stöd är förenligt med den inre marknaden följer av EU-rätten att stödmottagaren ska betala ränta på stödbeloppet från den dag då stödet stod till stödmottagarens förfogande till den dag då Europeiska kommissionen meddelar beslutet.

[S2]I kapitel V i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget finns bestämmelser om beräkning av ränta. Bestämmelserna ska tillämpas även i fall då kommissionen inte fattat något beslut i ärendet.

Prop. 2015/16:156: Ändringen, som är redaktionell och har utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter, behandlas i avsnitt 5.4.

Preskription

5 §  Preskription av en fordran som avser återbetalning av olagligt stöd avbryts, förutom på de sätt som framgår av 5 § preskriptionslagen (1981:130), på det sätt som avses i artikel 15.2 i rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget.

Prop. 2017/18:15: Ändringen i paragrafen är motiverad av att förordningens titel har justerats (EUT L 159, 16.6.2016, s. 23).

Talan om återbetalning av olagligt stöd

6 §  Talan enligt denna lag om återbetalning av olagligt stöd och betalning av ränta på sådant stöd får väckas endast av stödgivaren.

Prop. 2012/13:84: Paragrafen innehåller en talerättsbestämmelse. På Lagrådets inrådan anges det uttryckligen att det endast är stödgivaren som får väcka talan. Med ”stödgivaren” avses detsamma som ”den som lämnat olagligt stöd” i 2 §. Det är alltså staten, en kommun, ett landsting, ett statligt eller kommunalt bolag eller något annat rättssubjekt som är kärande. När det gäller stöd som lämnats av statliga myndigheter eller som är en följd av lagstiftning följer det av 2 § andra stycket och kommande förordningsreglering ...

Handläggning av mål om återbetalning av olagligt stöd

7 §  I mål om återbetalning av olagligt stöd enligt denna lag tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning om saken inte är tillåten.

Prop. 2012/13:84: Paragrafen har behandlats i avsnitt 6.3.2. Den har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Interimistiska beslut

8 §  Rätten får besluta om omedelbar återbetalning av olagligt stöd och om omedelbar betalning av ränta på sådant stöd, om käranden visar sannolika skäl för sin talan.

[S2]I fråga om beslut enligt första stycket tillämpas 15 kap. 5 § andra–fjärde styckena samt 6 och 8 §§ rättegångsbalken.

[S3]Beslut enligt första stycket får överklagas särskilt.

Prop. 2012/13:84: Paragrafen har behandlats i avsnitt 6.3.3 och 6.3.4. Om käranden till stöd för sin talan åberopar ett beslut av kommissionen som slår fast att det föreligger ett olagligt och oförenligt stöd får käranden anses ha visat sannolika skäl för sin talan om inte omständigheterna i övrigt väcker allvarliga tvivel om den saken.

9 §  Betalning enligt 8 § ska ske till Länsstyrelsen i Stockholms län. Belopp som betalats till länsstyrelsen ska utan dröjsmål göras räntebärande. När en dom som avser talan om återbetalning har vunnit laga kraft, ska länsstyrelsen betala ut beloppet jämte ränta till stödgivaren i den mån talan har bifallits och till svaranden i den mån talan har lämnats utan bifall eller målet har avskrivits.

Prop. 2012/13:84: Paragrafen har behandlats i avsnitt 6.3.3.

Rättegångskostnader

10 §  I mål enligt denna lag tillämpas 18 kap.rättegångsbalken. Om det finns särskilda skäl, får dock rätten besluta att var och en av parterna ska svara för sina rättegångskostnader.

Verkställighet av dom eller beslut som avser återbetalningsskyldighet

11 §  Verkställighet av en dom varigenom en stödmottagare har förpliktats att betala tillbaka olagligt stöd eller att betala ränta på sådant stöd hindras inte genom att gäldenären ställer säkerhet på något av de sätt som anges i 3 kap. 6 § första stycket 2 och 3 utsökningsbalken.

[S2]Verkställighet av ett interimistiskt beslut varigenom en stödmottagare har förpliktats att betala tillbaka olagligt stöd eller att betala ränta på sådant stöd hindras inte genom att gäldenären ställer säkerhet på något av de sätt som anges i 3 kap. 6 § första stycket utsökningsbalken.

Upplysningsskyldighet

12 §  Den som avser att vidta eller ändra stödåtgärder som Europeiska kommissionen enligt artikel 108.3 i EUF-fördraget ska underrättas om, ska lämna upplysningar om åtgärderna till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Den som kan antas ha upplysningar som regeringen behöver i ett ärende om statligt stöd vid Europeiska kommissionen ska på begäran lämna dessa uppgifter till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Prop. 2012/13:84: Paragrafen har behandlats i avsnitt 8. Motsvarigheter till bestämmelsen i paragrafens första stycke finns för närvarande i 6 § lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler och i 22 § ...

Kontrollbesök

13 §  När Europeiska kommissionen har beslutat om ett kontrollbesök enligt rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget har kommissionen rätt att få handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra följande åtgärder hos företag:

  1. granska räkenskaper och andra affärshandlingar samt ta kopior av dessa handlingar, och
  2. få tillträde till samtliga lokaler och markområden som utnyttjas av det berörda företaget.

[S2]Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten ska inte underrätta företaget om en begäran om handräckning innan verkställighet sker. Därutöver gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013, då lagen (1994:1845) om tilllämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler ska upphöra att gälla.
  2. Lagen tillämpas även på olagligt stöd som lämnats före ikraftträdandet.
  3. Bestämmelserna i 711 §§ ska inte tillämpas i fråga om mål som är anhängiga när denna lag träder i kraft.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:249, Prop. 2012/13:84, Bet. 2012/13:NU19
CELEX-nr
32004R0794
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2016:604) om ändring i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Förarbeten
Rskr. 2015/16:262, Prop. 2015/16:156, Bet. 2015/16:NU20
Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 13 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 12 a, 14 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2017:988) om ändring i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Förarbeten
Rskr. 2017/18:21, Prop. 2017/18:15, Bet. 2017/18:NU5
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-01-01