Upphävd författning

Lag (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1845 i lydelse enligt SFS 2010:640
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde

1 §  I denna lag finns bestämmelser om tillämpningen av de regler om statsstöd som till följd av Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller här i landet. Lag (2008:590).

2 § Har upphävts genom lag (2004:410).
2 a § Har upphävts genom lag (2008:590).
3 § Har upphävts genom lag (2008:590).
4 § Har upphävts genom lag (2008:590).
5 § Har upphävts genom lag (2005:597).

Regler om statsstöd

5 a §  När Europeiska kommissionen har beslutat om ett kontrollbesök enligt rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG- fördraget har kommissionen rätt att få handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra följande åtgärder hos företag:

 1. granska räkenskaper och andra affärshandlingar samt ta kopior av dessa handlingar, och
 2. få tillträde till samtliga lokaler och markområden som utnyttjas av det berörda företaget.

[S2]Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten ska inte underrätta företaget om en begäran om handräckning innan verkställighet sker. Därutöver gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning. Lag (2010:640).

Prop. 1999/2000:140: Rådets förordning kräver att kommissionen ges den hjälp som behövs för att kunna genomföra ett kontrollbesök, om ett företag motsätter sig detta. I bestämmelsen föreskrivs därför att kommissionen har rätt att få handräckning av kronofogdemyndigheten för att genomföra ett kontrollbesök enligt förordningen. Det anges inte uttryckligen att handräckning endast får lämnas om ett företag motsätter sig besöket men det följer av allmänna principer att tvångsmedel endast skall användas om behov föreligger. ...

Regler om kommunala stödåtgärder

Upplysningsskyldighet för kommuner och landsting

6 §  Kommuner och landsting är skyldiga att lämna upplysningar till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer om alla former av stöd som planeras och som kan bli föremål för prövning av Europeiska kommissionen. Lag (2010:640).

 • RÅ 2010:119:Fråga om ett kommunalt beslut om försäljning av fastighet har inneburit att ett individuellt inriktat stöd till en näringsidkare och ett statsstöd enligt EU-rätten lämnats till köparen av fastigheten (I och II). Laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Upphävande av kommunala beslut

7 §  Har Europeiska kommissionen genom beslut som vunnit laga kraft eller Europeiska unionens domstol funnit att en kommun eller ett landsting lämnat stöd som står i strid med artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, får regeringen upphäva kommunens eller landstingets beslut att lämna stödet.

[S2]I fråga om rättelse av verkställighet när ett beslut upphävs ska regeln i 10 kap. 15 § kommunallagen (1991:900) gälla. Lag (2010:640).

Prop. 1998/99:144: regeringen upphäva kommunens eller landstingets beslut att lämna stödet.

I fråga om rättelse av verkställighet när ett beslut upphävs skall regeln i 10 kap. 15 § kommunallagen (1991:900) gälla.

Paragrafen har justerats till följd av att EG-fördragets artiklar omnumrerats genom Amsterdamfördraget, ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Lagen skall dock inte tillämpas i de fall den upphävda lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) skall fortsätta att tillämpas enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:140, Prop. 1994/95:48, Bet. 1994/95:NU9
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1996:1441) om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:98, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:JuU1
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (2000:90) om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:131, Prop. 1998/99:144, Bet. 1999/2000:NU8
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2000-04-01

Lag (2000:1023) om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. Konkurrensskadeavgift får inte påföras för överträdelser eller åsidosättanden såvitt avser tid före lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:16, Prop. 1999/2000:140, Bet. 2000/01:NU4
Omfattning
upph. rubr. närmast före 2, 3 §§; nuvarande 2 § betecknas 2 a §; ändr. den nya 2 a §; nya 2, 5 a §§, rubr. närmast före 2, 2 a, 5 a §§
CELEX-nr
31999R0659
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1458) om ändring i lagen (2000:1023) om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler

Förarbeten
Rskr. 2000/01:16, Prop. 1999/2000:140, Bet. 2000/01:NU4
Omfattning
ändr. 2 § i 2000:1023

Lag (2004:410) om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om påförande av konkurrensskadeavgift för överträdelser eller åsidosättanden av artikel 81 eller 82 i EG-fördraget såvitt avser tid före den 1 juli 2004.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:224, Prop. 2003/04:80, Bet. 2003/04:NU13
Omfattning
upph. 2 §, rubr. närmast före 2 §; ändr. 1, 5 §§
CELEX-nr
32004R0139
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2005:597) om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler

Förarbeten
Rskr. 2004/05:298, Prop. 2004/05:117, Bet. 2004/05:NU17
Omfattning
upph. 5 §; ändr. 3, 4 §§
CELEX-nr
32004R0139
Ikraftträder
2005-08-01

Lag (2006:721) om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 4, 5 a §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2008:590) om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler

Förarbeten
Rskr. 2007/08:237, Prop. 2007/08:135, Bet. 2007/08:NU14
Omfattning
upph. 2 a, 3, 4 §§, rubr. närmast efter 1§, rubr. närmast före 2 a §; ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2008-11-01

Lag (2010:640) om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas statsstödsregler

Förarbeten
Rskr. 2009/10:326, Prop. 2009/10:196, Bet. 2009/10:NU24
Omfattning
ändr. författningsrubr., 5 a, 6, 7 §§
Ikraftträder
2010-08-01

Ändring, SFS 2013:388

Omfattning
upph.