Upphävd författning

Kameraövervakningsförordning (2013:463)

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2013-05-30
Ändring införd
SFS 2013:463
Ikraft
2013-07-01
Upphäver
Förordning (1998:314) om allmän kameraövervakning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-20

Tillsyn

1 §  Datainspektionen har det centrala ansvaret för tillsynen enligt kameraövervakningslagen (2013:460). I detta ingår att

  1. utvärdera rättstillämpningen,
  2. utvärdera, följa upp och samordna den operativa tillsynen,
  3. ge råd och stöd till länsstyrelserna, och
  4. ge information och råd till allmänheten och till dem som tillhandahåller och använder övervakningsutrustning.

2 §  Datainspektionen utövar tillsyn över kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde.

Överklagande

3 §  Datainspektionen får överklaga ett beslut om kameraövervakning av en plats dit allmänheten har tillträde för att ta till vara allmänna intressen.

Avgifter

4 §  Avgifter enligt kameraövervakningslagen (2013:460) tas ut av länsstyrelsen för anmälan och prövning av ärenden om kameraövervakning i de fall som följer av 5 och 6 §§.

5 §  Avgiften för anmälan om kameraövervakning är 700 kronor. 6 § För avgiftens storlek i övriga fall gäller 10 § avgiftsförordningen (1992:191). Följande avgiftsklasser ska tillämpas:

ÄrendeslagAvgiftsklass
Tillstånd till kameraövervakning5
Förlängning av tillstånd3
Tillstånd till utvidgning av pågående övervakning4
Undantag från upplysningsplikten3

7 §  För ansökningsavgiften gäller i övrigt 1114 §§avgiftsförordningen (1992:191). Det som sägs där om avgifter för ansökan ska gälla även avgifter för anmälan.

8 §  Varje övervakningsområde som en ansökan eller en anmälan avser ska behandlas som ett avgiftsbelagt ärende. Med ett övervakningsområde avses en lokal, en byggnad, en fastighet eller något annat avgränsat område.

[S2]Om en ansökan avser kameraövervakning med övervakningskameror som är uppsatta på eller i fordon, fartyg eller luftfartyg, ska de fordon, fartyg eller luftfartyg som ansökan avser behandlas som ett avgiftsbelagt ärende.

Ändringar

Kameraövervakningsförordning (2013:463)

Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2018:1287) om upphävande av kameraövervakningsförordningen (2013:463)

Omfattning
upph.