Upphävd författning

Förordning (1998:314) om allmän kameraövervakning

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1998-05-25
Ändring införd
SFS 1998:314
Ikraft
1998-07-01
Upphäver
Förordning (1990:487) om övervakningskameror m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Avgift enligt lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning tas ut enligt denna förordning för anmälan och prövning av ärenden om allmän kameraövervakning i de fall som följer av 2 och 3 §§.

2 §  Avgiften för anmälan om allmän kameraövervakning är 700 kronor.

3 §  För avgiftens storlek i övriga fall gäller bestämmelsen i 10 § avgiftsförordningen (1992:191). Följande avgiftsklasser skall tillämpas:

ÄrendeslagAvgiftsklass
Tillstånd till allmän kameraövervakning5
Förlängning av tillstånd3
Tillstånd till utvidgning av pågående övervakning4
Undantag från upplysningsplikten3

4 §  För ansökningsavgiften gäller i övrigt bestämmelserna i 11- 14 §§avgiftsförordningen (1992:191). Det som där sägs om avgift för ansökan skall i tillämpliga delar gälla även avgiften för anmälan.

5 §  Varje övervakningsområde som en ansökan eller en anmälan avser skall behandlas som ett avgiftsbelagt ärende. Med ett övervakningsområde avses en lokal, en byggnad, en fastighet eller något annat avgränsat område.

6 §  När ett beslut enligt lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning expedieras, skall en kopia av beslutet överlämnas till Justitiekanslern. I fråga om ärenden av mindre vikt får Justitiekanslern föreskriva att kopia av beslutet inte behöver överlämnas.

Ändringar

Förordning (1998:314) om allmän kameraövervakning

Förarbeten
Rskr. 1997/98:170, Prop. 1997/98:64, Bet. 1997/98:JuU14
Ikraftträder
1998-07-01

Ändring, SFS 2013:463

Omfattning
upph.