Förordning (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2013-08-29
Ändring införd
SFS 2013:707 i lydelse enligt SFS 2018:1080
Ikraft
2013-09-30
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll av skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition.

2 §  Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012.

3 §  Inspektionen för strategiska produkter prövar frågor om exporttillstånd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012.

[S2]Om tillstånd beviljas ska en kopia av tillståndsbeslutet sändas till Polismyndigheten. Förordning (2014:1302).

4 §  Avgift får tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt denna förordning.

[S2]För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 914 §§avgiftsförordningen (1992:191) varvid avgiftsklass 3 tillämpas. Inspektionen för strategiska produkter får disponera intäkterna i verksamheten. Förordning (2018:8).

5 §  Ansökan om tillstånd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 ska ges in till Inspektionen för strategiska produkter.

[S2]Utöver vad som anges i artikel 7.3 och i förekommande fall 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 ska en ansökan om exporttillstånd innehålla uppgift om

  1. sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, hemvist eller säte,
  2. varubeskrivning, märkning, varukod, mängd och värde,
  3. mottagare, slutanvändare och i förekommande fall köpare,
  4. importland och i förekommande fall de tredjeländer som är transitländer,
  5. anledningen till exporten,
  6. exportförfarande,
  7. begärd giltighetstid för tillståndet, avsedd tidpunkt för exporten och i förekommande fall kontraktsdatum, och
  8. vilket slags tillstånd ansökan avser.

[S3]Om sökanden är en juridisk person ska ansökan dessutom innehålla uppgift om namn, personnummer och hemvist för de fysiska personer som har ett bestämmande inflytande över den juridiska personen.

[S4]Vid ansökan som gäller temporär export enligt artikel 9.2 c Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 ska sökanden styrka sitt lagliga innehav av skjutvapnet.

[S5]Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

6 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:1080).

Ändringar

Förordning (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

CELEX-nr
32012R0258
Ikraftträder
2013-09-30

Förordning (2014:1302) om ändring i förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2018:8) om ändring i förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-03-01

Förordning (2018:1080) om ändring i förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-07-01