Inaktuell version

Förordning (2013:850) om EU-miljömärket

Version: 2013:850

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2013-11-14
Ändring införd
SFS 2013:850
Ikraft
2014-01-01
Upphäver
Förordning (2010:282) om EU-miljömärket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke.

Behörigt organ

2 §  Miljömärkning Sverige Aktiebolag är det behöriga organ som prövar ansökningar om tilldelning av EU-miljömärket och villkoren för att använda detta (artikel 9) samt utför marknadsövervakning och kontroll av användningen av EU-miljömärket (artikel 10).

Förvaltningslagens tillämpning

3 §  När Miljömärkning Sverige Aktiebolag handlägger ärenden som gäller ansökan om tilldelning av EU-miljömärket och villkoren för att använda detta (artikel 9) eller marknadsövervakning och kontroll av användningen av EU-miljömärket (artikel 10) tillämpas förvaltningslagens (1986:223) bestämmelser i

  • 11 och 12 §§ om jäv,
  • 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,
  • 20 § om motivering av beslut, och
  • 21 § om underrättelse om beslut.

[S2]Bestämmelserna i 16 och 17 §§förvaltningslagen ska inte hindra att Miljömärkning Sverige Aktiebolag hemlighåller identiteten hos den som enligt artikel 10.2 har framställt ett klagomål som rör en produkt som är märkt med EU-miljömärket.

[S3]Bestämmelserna i 16 och 17 §§förvaltningslagen ska inte heller hindra att Miljömärkning Sverige Aktiebolag hemlighåller uppgifter som omfattas av sekretessavtal mellan Miljömärkning Sverige Aktiebolag och någon annan.

Kriterier för EU-miljömärket

4 §  Konsumentverket får meddela föreskrifter om vilka kriterier som enligt Europeiska kommissionens beslutade åtgärder ska vara uppfyllda för att en produkt ska få märkas med EU-miljömärket.

Ändringar

Förordning (2013:850) om EU-miljömärket

CELEX-nr
32010R0066
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2018:1081) om ändring i förordningen (2013:850) om EUmiljömärket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-07-01