Förordning (2013:850) om EU-miljömärket

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2013-11-14
Ändring införd
SFS 2013:850 i lydelse enligt SFS 2022:1184
Ikraft
2014-01-01
Upphäver
Förordning (2010:282) om EU-miljömärket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke.

Behörigt organ

2 §  Miljömärkning Sverige Aktiebolag är det behöriga organ som prövar ansökningar om tilldelning av EU-miljömärket och villkoren för att använda detta (artikel 9) samt utför marknadsövervakning och kontroll av användningen av EU- miljömärket (artikel 10).

[S2]Konsumentverket är marknadskontrollmyndighet och utövar marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 över att produkter överensstämmer med kraven i förordning (EG) nr 66/2010.

[S3]Bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets befogenhet att besluta om åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020 finns i lagen (2013:849) om EU-miljömärket. Förordning (2022:1184).

Förvaltningslagens tillämpning

3 §  Vid Miljömärkning Sverige Aktiebolags handläggning av ärenden som gäller ansökan om tilldelning av EU-miljömärket och villkoren för att använda detta (artikel 9) eller marknadsövervakning och kontroll av användningen av EU-miljömärket (artikel 10) tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

 • 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
 • 10 § om partsinsyn,
 • 1618 §§ om jäv,
 • 23 § om utredningsansvaret,
 • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
 • 25 § om kommunikation,
 • 31 § om dokumentation av beslut,
 • 32 § om motivering av beslut, och
 • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till.

[S2]Bestämmelserna i 10 och 25 §§förvaltningslagen hindrar inte att Miljömärkning Sverige Aktiebolag hemlighåller

 1. identiteten hos den som enligt artikel 10.2 har framställt ett klagomål som rör en produkt som är märkt med EU-miljömärket, eller
 2. uppgifter som omfattas av sekretessavtal mellan Miljömärkning Sverige Aktiebolag och någon annan. Förordning (2018:1081).

Kriterier för EU-miljömärket

4 §  Konsumentverket får meddela föreskrifter om vilka kriterier som enligt Europeiska kommissionens beslutade åtgärder ska vara uppfyllda för att en produkt ska få märkas med EU-miljömärket.

Ändringar

Förordning (2013:850) om EU-miljömärket

CELEX-nr
32010R0066
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2018:1081) om ändring i förordningen (2013:850) om EUmiljömärket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2021:693) om ändring i förordningen (2013:850) om EU-miljömärket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2021-07-16

Förordning (2022:1184) om ändring i förordningen (2013:850) om EU-miljömärket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2022-07-25