Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2013-11-14
Ändring införd
SFS 2013:852 i lydelse enligt SFS 2019:962
Ikraft
2013-12-18
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-12

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

1 §  Den som erbjuds en anställning i staten, en kommun, ett landsting, ett företag eller en organisation ska, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder anställningen visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

1 §  Den som erbjuds en anställning i staten, en kommun, en region, ett företag eller en organisation ska, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder anställningen visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastnings- register. Lag (2019:962).

2 §  I denna lag avses med

  • företag: en fysisk eller juridisk person som bedriver näringsverksamhet, och
  • organisation: en juridisk person som inte är företag.

Prop. 2012/13:194: Paragrafen innehåller definitioner av begreppen företag och organisation. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.2.

3 §  Ett utdrag ur belastningsregistret ska på begäran även visas upp av den som erbjuds eller tilldelas uppgifter som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn inom sådan verksamhet som avses i 1 § om det sker genom

  1. uppdrag,
  2. anställning hos någon som ingått avtal med den som bedriver verksamheten, eller
  3. praktiktjänstgöring.

[S2]Registerutdraget ska i fall som avses i första stycket visas upp för den inom verksamheten som beslutar om att anlita eller ta emot någon på ett sådant sätt som avses där.

4 §  Registerutdrag som avses i denna lag får inte vara äldre än ett år. I lagen (1998:620) om belastningsregister finns bestämmelser om att regeringen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag ska innehålla.

5 §  En kontroll av ett registerutdrag får inte dokumenteras på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp.

6 §  Om det i en annan lag eller förordning finns bestämmelser som reglerar registerkontroll för arbete som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn inom verksamhet som omfattas av denna lag, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag.

Prop. 2012/13:194: Av paragrafen framgår att lagen är subsidiär i förhållande till andra författningar som reglerar registerkontroll för arbete som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn inom verksamheter som omfattas av denna lag. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.3.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 18 december 2013.
  2. Den nya lagen ska inte tillämpas på den som erbjuds eller tilldelas uppgifter genom en sådan anställning som avses i 3 § första stycket 2 och som han eller hon hade redan före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:36, Prop. 2012/13:194, Bet. 2013/14:JuU8
CELEX-nr
32011L0093
Ikraftträder
2013-12-18

Lag (2019:962) om ändring i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2020-01-01