Lag (1998:620) om belastningsregister

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:620 i lydelse enligt SFS 2024:8
Ikraft
2000-01-01
Upphäver
Lag (1963:197) om allmänt kriminalregister
Lag (1965:94) om polisregister m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-01-27

Belastningsregister

1 §  Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett belastningsregister. Myndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i registret. Lag (2014:593).

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår att det får föras ett belastningsregister och vem som är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen i registret. Ändringen, som har behandlats i avsnitt 8.2, innebär att det är Polismyndigheten som för belastningsregistret och är personuppgiftsansvarig för behandlingen i registret. ...

Prop. 1997/98:97: Bestämmelsen innebär en skyldighet för Rikspolisstyrelsen att med hjälp av automatiserad behandling föra ett belastningsregister. Uppgifter i registret kommer i stor utsträckning att föras in direkt av domstolar eller åklagarmyndigheter. Rikspolisstyrelsen skall ändå vara personuppgiftsansvarig för registret. Skälen till det framgår av avsnitt 8.5.

Av 36 ...

Förhållandet till andra bestämmelser om personuppgiftsbehandling

1 a §  Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177). Lag (2019:431).

Prop. 2018/19:65: Paragrafen innehåller en upplysning om att lagen gäller utöver brottsdatalagen, i stället för som tidigare utöver personuppgiftslagen (1998:204). Att lagen gäller utöver brottsdatalagen innebär, vid behandling inom den lagens tillämpningsområde, att de grundläggande bestämmelserna om hur personuppgifter ...

1 b §  Vid behandling av personuppgifter som inte omfattas av brottsdatalagen (2018:1177) kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän data- skyddsförordning).

[S2]Vid behandling av personuppgifter enligt första stycket gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2019:431).

/Rubriken träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Användning av Ecris-TCN

/Träder i kraft I: den dag som regeringen bestämmer/

1 c §  Det finns bestämmelser om användning av Ecris-TCN i samband med en begäran om uppgifter ur belastningsregistret i

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/816 av den 17 april 2019 om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN) för att komplettera det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister och om ändring av förordning (EU) 2018/1726, och
 2. lagen (2022:733) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om Ecris-TCN. Lag (2022:735).

Ändamål

2 §  Belastningsregistret ska föras för att ge information om sådana belastningsuppgifter som behövs i verksamhet hos

 1. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket och Kustbevakningen för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet och utreda brott,
 2. åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal samt för utfärdande av strafföreläggande,
 3. allmänna domstolar för straffmätning och val av påföljd, och
 4. Polismyndigheten och andra myndigheter vid sådan lämplighetsprövning, tillståndsprövning eller annan prövning som anges i författning.

[S2]Registret får användas också för att till en enskild lämna uppgifter som är av särskild betydelse i hans eller hennes verksamhet. Lag (2019:431).

Prop. 2008/09:152: Ändringen i första stycket 1 innebär att ändamålet med belastningsregistret utökas så att det kommer att föras för samtliga brottsbekämpande myndigheters behov, således även Kustbevakningens. Ändringen kommenteras i avsnitt 7. Vidare har, utöver en språklig justering, benämningarna på myndigheterna inom skatteförvaltningen och tullväsendet anpassats till gjorda organisationsförändringar. ...

Prop. 2018/19:65: I första stycket har första och tredje punkterna ändrats. Ändringen i första punkten innebär att denna har anpassats till 1 kap. 2 § brottsdatalagen som beskriver de syften som avgränsar brottsdatalagens tillämpningsområde. Ändringen innebär inte någon egentlig förändring i sak. De uppräknade ändamålen ska förstås på samma sätt som i <a href="https://lagen.nu/2018:1177" ...

Prop. 1997/98:97: Paragrafen beskriver ändamålet med registret. Paragrafen har berörts i avsnitt 8.1. Någon motsvarighet finns inte i de gällande kriminal- och polisregisterförfattningarna.

Paragrafen slår fast att registret skall föras för att ge information om sådana belastningsuppgifter som behövs i verksamhet hos polis, tull, åklagare och domstolar för brottsutredningar, åtal och val av påföljd.

I ...

Innehåll

Domar eller beslut som har meddelats i Sverige

/Upphör att gälla U: 2024-02-01/

3 §  Registret ska innehålla uppgifter om den som

 1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott,
 2. har ålagts förvandlingsstraff för böter,
 3. med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd,
 4. på grund av åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken, 9 eller 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte har åtalats för brott, eller
 5. har meddelats
  1. kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud,
  2. tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, dock inte tillträdesförbud enligt 9 a § i den lagen,
  3. förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder, eller
  4. tillträdesförbud enligt lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek. Lag (2022:407).

Prop. 2020/21:52: Paragrafen anger vilka uppgifter som belastningsregistret ska innehålla. I punkt 5 görs ett tillägg. Punkten ändras även redaktionellt genom att det införs en punktlista. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.10.

Ändringen innebär att belastningsregistret ska innehålla uppgifter om den som har meddelats tillträdesförbud enligt lagen om tillträdesförbud till ...

Prop. 2014/15:139: 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte har åtalats för brott, eller

5. har meddelats kontaktförbud enligt lagen ...

Prop. 2004/05:77: Genom ett tillägg i femte punkten föreskrivs att belastningsregistret skall innehålla uppgifter om den som har meddelats tillträdesförbud enligt lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Bestämmelserna i lagen om belastningsregister om t.ex. rätt för enskilda och myndigheter att få ut uppgifter från registret kommer därmed att bli tillämpliga. Frågan om registrering av tillträdesförbud har behandlats i avsnitt 6.9. ...

Prop. 1997/98:97: Paragrafen anger vilka personuppgifter registret skall innehålla om den som ålagts påföljd för brott i Sverige.

Av punkt 1 framgår att registret skall innehålla uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott. Härav följer att den som dömts till fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn, böter eller penningböter skall registreras. Även den som har överlämnats till särskild vård enligt <a href="https://lagen.nu/1962:700#K31" ...

/Träder i kraft I: 2024-02-01/

3 §  Registret ska innehålla uppgifter om den som

 1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott,
 2. har ålagts förvandlingsstraff för böter,
 3. med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd,
 4. på grund av åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken, 9 eller 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte har åtalats för brott, eller
 5. har meddelats
  1. kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud,
  2. tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, dock inte tillträdesförbud enligt 9 a § i den lagen,
  3. förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder,
  4. tillträdesförbud enligt lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek, eller
  5. vistelseförbud enligt lagen (2024:7) om preventiva vistelseförbud. Lag (2024:8).

Domar och beslut som har meddelats i utlandet

4 §  Uppgifter om den som avses med en dom eller ett beslut som meddelats i utlandet skall föras in i registret, om uppgiften motsvarar vad som sägs i 3 § och

 1. kommer från en myndighet i en stat som tillhör Interpol, från denna organisation eller från Europol och avser en svensk medborgare eller någon som har hemvist i Sverige eller
 2. lämnas från en stat enligt en överenskommelse mellan Sverige och den staten.

Prop. 1997/98:97: Paragrafen, som behandlas i avsnitt 8.2.3, innebär att uppgifter om personer som har dömts i utlandet i vissa fall skall föras in i belastningsregistret. Bestämmelsen motsvarar i huvudsak 6 § första stycket kriminalregisterlagen och 7 § polisregisterkungörelsen. En nyhet är att uppgifter som kommer från Europol skall få registreras under de förutsättningar som anges i paragrafen.

4 a §  Uppgifter om den som avses med en dom eller ett beslut som har meddelats i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen ska föras in i registret om uppgifterna har överförts till Sverige med stöd av artikel 4.2 i rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll. Lag (2012:762).

Prop. 2011/12:163: Uppgifter om den som avses med en dom eller ett beslut som har meddelats i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen ska föras in i registret om uppgifterna har överförts till Sverige med stöd av artikel 4.2 i rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll.

Paragrafen, som är ny, är en särreglering för samarbetet enligt rambeslutet ...

Uppgifter som skall föras in i registret

5 §  Regeringen får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter registret ska innehålla om den som ska registreras enligt 3-4 a §§. Lag (2012:762).

Prop. 2011/12:163: Regeringen får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter registret ska innehålla om den som ska registreras enligt 3–4 a §§.

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela närmare föreskrifter om vad registret ska innehålla.

Ändringen innebär att regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter även när det gäller uppgifter som ska registreras enligt 4 a §. Frågan behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2011/12:163#S7-4" ...

Prop. 1997/98:97: Paragrafen, som innehåller ett bemyndigande till regeringen att utfärda föreskrifter om registrets innehåll, motiveras i avsnitt 8.2.4.

Sökbegrepp vid sökning i registret

5 a §  Sökförbudet i 2 kap. 14 § brottsdatalagen (2018:1177) hindrar inte att brottsrubriceringar och uppgifter om verkställighet av påföljd används som sökbegrepp vid sökning i belastningsregistret. Lag (2019:431).

Rätt att få uppgifter från registret

Svenska myndigheter

6 §  Personuppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av

 1. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Integritetsskyddsmyndigheten eller Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden för deras tillsynsverksamhet,
 2. Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, en åklagarmyndighet eller allmän domstol för sådan verksamhet som avses i 2 § första stycket1-3,
 3. allmän förvaltningsdomstol för prövning enligt 2 § första stycket 4, eller
 4. en myndighet i övrigt i den utsträckning regeringen för vissa slag av ärenden föreskriver det eller för ett särskilt fall ger tillstånd till det.

[S2]Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att en myndighet som avses i första stycket får ha direktåtkomst till registret.

[S3]Uppgifter som har förts in i registret med stöd av 4 a § och som avser en gärning som inte motsvarar brott enligt svensk lag eller en gärning som någon har begått innan han eller hon har fyllt 15 år, får dock endast lämnas ut till dem som anges i första stycket 1 och endast om uppgifterna behövs där för tillsynen över Polismyndighetens personuppgiftsbehandling enligt denna lag. Lag (2020:1111).

Prop. 2008/09:152: Ändringen i första stycket 2 innebär att Kustbevakningen får rätt till uppgifter ur belastningsregistret för sin brottsbekämpande verksamhet. Ändringen kommenteras i avsnitt 7. Vidare har, på samma sätt som i 2 §, myndighetsbenämningarna anpassats till gjorda organisationsförändringar samt en språklig justering gjorts. Genom att Kustbevakningen omnämns i paragrafens första stycke kan regeringen med stöd av andra ...

Prop. 2014/15:94: 1. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Datainspektionen eller Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden för deras tillsynsverksamhet,

2. Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, åklagarmyndighet eller allmän domstol för verksamhet som avses i 2 § första stycket 1–3,

Prop. 2011/12:163: 2. polismyndighet, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, åklagarmyndighet eller allmän domstol för verksamhet som avses i 2 § första stycket 1–3,

Prop. 1997/98:97: Paragrafen, som kommenteras närmare i avsnitt 8.3.1, innehåller bestämmelser om vilka myndigheter som skall ha rätt att få uppgifter från registret. Paragrafen skiljer sig från nuvarande regler i polis- och kriminalregisterlagarna på så sätt att den endast innehåller bestämmelser om utlämnande av uppgifter till de myndigheter för vilkas räkning registret främst förs. Övriga myndigheters rätt till utdrag kommer att regleras ...

8 §  Uppgifter som är nödvändiga för att framställa rättsstatistiken skall lämnas till den myndighet som ansvarar för att framställa sådan statistik.

Prop. 1997/98:97: Paragrafen, som behandlas i avsnitt 8.3.5 innehåller bestämmelser om utlämnande av uppgifter för att framställa rättsstatistik. Bestämmelsen motsvarar i stort sett 12 § första stycket kriminalregisterlagen och 9 § första stycket polisregisterlagen.

Någon motsvarighet till det nuvarande förbudet att lämna ut namnen på den som registreras ...

Enskilda

9 §  En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Om sådana uppgifter finns har den enskilde även rätt att få sådan skriftlig information som anges i 4 kap. 3 § första stycket 1- 8 brottsdatalagen (2018:1177). Uppgifterna ska på begäran läm- nas ut utan avgift en gång per kalenderår.

[S2]En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv har rätt att få ett begränsat utdrag ur registret

 1. för att kunna ta till vara sin rätt i ett främmande land eller få tillstånd att resa in, bosätta sig eller arbeta där,
 2. enligt bestämmelser i skollagen (2010:800),
 3. enligt bestämmelser i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
 4. enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn,
 5. enligt bestämmelser i lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, eller
 6. enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag som avses i andra stycket 1-3 ska innehålla.

[S4]Regeringen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag som avses i andra stycket 4-6 ska innehålla.

[S5]En begäran om uppgifter ur registret ska vara skriftlig. Polismyndigheten ska säkerställa att begäran görs av en behörig person. Lag (2019:431).

Prop. 2009/10:176: Förslaget behandlas i avsnitt 6.4. I paragrafens andra stycke anges när en enskild har rätt att få ett begränsat registerutdrag om sig själv. Av tredje stycket följer att regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag ska innehålla.

Prop. 2004/05:133: I paragrafen regleras enskildas rätt att få tillgång till registerutdrag om sig själva. Utdrag med begränsat innehåll skall lämnas för vissa angivna ändamål. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om utdragens innehåll i dessa fall.

Efter mönster i lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg har ett tillägg gjorts i andra ...

Prop. 1999/2000:123: I paragrafen, som utformats efter Lagrådets förslag, regleras enskildas rätt att få tillgång till registeruppgifter om sig själva. Utdrag med begränsat innehåll skall lämnas för vissa angivna ändamål. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om utdragens innehåll i dessa fall.

Ett tillägg har gjorts till andra stycket där det föreskrivs att begränsade utdrag också skall lämnas när en enskild behöver utdrag för användning enligt lagen ...

Prop. 2006/07:37: Överväganden finns i avsnitt 5.2.

Paragrafen reglerar rätten för enskilda att få information om de uppgifter som finns i registret om dem själva. I paragrafens andra stycke finns angivet de situationer där en enskild har rätt att få ett utdrag med ett begränsat innehåll.

I tredje stycket stadgas att regeringen eller, i vissa fall, den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter ...

Prop. 1997/98:97: Paragrafen, som innehåller bestämmelser om utlämnande av uppgifter till den registrerade, behandlas i avsnitt 8.3.2. Bestämmelsen innebär att den enskilde alltid skall ha rätt att få ut de uppgifter som finns registrerade om honom eller henne. Enligt gällande rätt har den enskilde en ovillkorlig rätt att få utdrag om sig själv enligt 9 § kriminalregisterlagen. Den enskildes rätt till utdrag ur polisregistret är däremot ...

9 a §  Regeringen får meddela föreskrifter om att personuppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av Sveriges advokatsamfunds styrelse eller disciplinnämnd för tillsyn över att advokater och advokatbolag fullgör sina skyldigheter enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lag (2019:606).

Prop. 2018/19:125: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om tillgång till utdrag ur belastningsregistret. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 6.4.

Bestämmelsen innebär att Advokatsamfundet har rätt till utdrag ur belastningsregistret ...

10 §  Om det behövs för att pröva en fråga om anställning eller uppdrag i en verksamhet som avser vård eller som är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott, har en enskild rätt att få uppgifter ur registret om en annan enskild i den utsträckning regeringen för vissa typer av fall föreskriver det.

[S2]En enskild, som styrker att hans eller hennes rätt är beroende av uppgifter ur registret om en annan enskild, har rätt att få ta del av dessa uppgifter om regeringen medger att uppgifterna får lämnas ut.

Prop. 1997/98:97: Paragrafen motsvarar 3 § 3 polisregisterlagen och har behandlats i avsnitt 8.3.3. Med stöd av bestämmelsen kan regeringen föreskriva att uppgifter får lämnas ut till enskilda i de situationer som anges i bestämmelsen. Sådana föreskrifter finns enligt gällande rätt så vitt avser larminstallationsföretag, i fråga om den som söker sådan anställning i företaget ...

Utländska myndigheter

11 §  Uppgifter ur registret får lämnas till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt eller av en EU-rättsakt. Lag (2012:218).

Prop. 2011/12:80: Paragrafen behandlar möjligheten att lämna uppgifter ur belastningsregistret till bland annat en utländsk myndighet. Ett tillägg till paragrafen

görs för att möjliggöra att uppgifter ur registret kan lämnas till en utländsk myndighet om det följer av en EU-rättsakt. I vissa fall kan en sådan rättsakt vara direkt tillämplig, exempelvis när den har formen ...

Prop. 1997/98:97: Bestämmelsen motsvarar den ändring i 4 § polisregisterlagen som gjordes med anledning av att Sverige godkände Europolkonventionen (prop. 1996/97:164, bet. 1997/98: JuU02, rskr. 1997/98:22). Bestämmelsen gör det möjligt att utan begäran lämna ut uppgifter till en utländsk myndighet eller ...

12 §  Uppgifter ur registret skall lämnas till domstol eller polis- eller åklagarmyndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge om det begärs för utredning i brottmål.

[S2]Uppgifter får på begäran även lämnas till domstol eller polis- eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol eller till denna organisation om det behövs för att myndigheten eller organisationen skall kunna förebygga, upptäcka, utreda eller beivra brott eller för ett utlänningsärende.

Prop. 1997/98:97: Första stycket i paragrafen motsvarar i huvudsak 9 § kriminalregisterkungörelsen och innebär en skyldighet att lämna ut uppgifter till domstol eller polis- eller åklagarmyndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge om det begärs för utredning i brottmål.

Andra stycket motsvarar i huvudsak 13 § fjärde stycket kriminalregisterlagen och 4 § första stycket polisregisterlagen. Enligt de gällande reglerna får uppgifter ...

12 a §  Uppgifter ur registret får efter en begäran som sker med stöd av rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll lämnas ut till en myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen för något annat ändamål än att användas i ett brottmålsförfarande om motsvarande rätt att få del av uppgifterna finns för en svensk myndighet.

[S2]En uppgift som har förts in i registret med stöd av 4 a § får dock inte lämnas ut om Polismyndigheten har underrättats av en behörig myndighet i den stat som har överfört uppgiften om att uppgiften har gallrats i den staten. Lag (2022:735).

Prop. 2011/12:163: Uppgifter ur registret får efter en begäran som sker med stöd av rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll lämnas ut till en myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen för något annat ändamål än att användas i ett brottmålsförfarande om motsvarande rätt att få del av uppgifterna finns för en svensk myndighet.

Paragrafen, ...

13 §  Regeringen får meddela föreskrifter om

 1. att uppgifter får lämnas till domstol eller polis- eller åklagarmyndighet i en annan stat än som sägs 11 §, om det behövs för utredning i ett brottmål eller ett utlänningsärende,
 2. att uppgifter om den som är medborgare i en främmande stat eller som har hemvist där får lämnas till en myndighet även i annat fall än som sägs i 11 eller 12 § och
 3. att de uppgifter som får lämnas ut enligt 11 och 12 §§ skall begränsas.

Prop. 1997/98:97: Punkt 1 motsvarar 4 § första stycket sista meningen polisregisterlagen. Punkt 2 motsvarar 13 § första stycket kriminalregisterlagen och 4 § andra stycket polisregisterlagen.

För närvarande lämnas inte underrättelse om bötesdomar ut i de situationer som avses i 12 § första stycket och punkt 2 i förevarande paragraf. Böter ingår nämligen inte i kriminalregistret. ...

14 §  Uppgifter om den som avses med ett beslut om överflyttning skall lämnas till den stat från eller till vilken överflyttning har skett

 1. om verkställighet av annan påföljd än böter har förts hit från Danmark, Finland, Island eller Norge eller till någon av dessa stater härifrån,
 2. i fråga om anteckning som gjorts rörande tillämpningen av 14 eller 21 § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. och
 3. om verkställighet av påföljd har förts hit från en annan stat eller till någon annan stat härifrån enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom eller lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet.

Prop. 1997/98:97: Bestämmelsen motsvarar 13 § andra och tredje styckena kriminalregisterlagen men har förenklats.

Utlämnande myndighet

15 §  En begäran om att uppgifter ska lämnas ut prövas av Polismyndigheten. Lag (2014:593).

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår vem som prövar en begäran om utlämnande av uppgifter ur registret.

Prop. 1997/98:97: Av paragrafen framgår att det som regel bör vara Rikspolisstyrelsen som prövar frågor om att lämna ut uppgifter ur registret. I vissa fall bör det dock vara möjligt att låta en lokal polismyndighet lämna ut uppgifter. Utlämnande av uppgifter till myndigheter inom riket bör t.ex. – efter bemyndigande av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer – kunna få meddelas av en polismyndighet.

Gallring

/Upphör att gälla U: 2024-02-01/

16 §  En uppgift i registret ska gallras

 1. om en överrätt genom dom eller beslut frikänt den registrerade för den åtalade gärningen,
 2. om en domstol efter resning har meddelat dom eller beslut som avses i 1,
 3. om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har undanröjts,
 4. om överrätt har upphävt ett beslut om förvandlingsstraff för böter,
 5. om åklagares beslut att meddela åtalsunderlåtelse eller straffvarning har återkallats,
 6. om kontaktförbud, förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder eller tillträdesförbud har upphävts, eller
 7. när den registrerade har avlidit. Lag (2015:644).

Prop. 2014/15:139: Paragrafen innehåller bestämmelser om gallring av uppgifter i belastningsregistret. Enligt sjätte punkten ska en uppgift i registret gallras om kontaktförbud eller tillträdesförbud har upphävts. Genom ett tillägg i sjätte punkten görs bestämmelsen tillämplig även på förbud enligt 3 kap. 5 § lagen om europeisk skyddsorder. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.3.

Prop. 2004/05:77: Ändringen i sjätte punkten innebär att en uppgift i registret skall gallras om tillträdesförbud har upphävts.

Prop. 2014/15:25: I paragrafen ges bestämmelser om gallring av uppgifter ur belastningsregistret. Paragrafen har justerats till följd av att åtalsunderlåtelse i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, förkortad LUL, har ändrats till straffvarning, se kommentaren till 16 § LUL.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om gallring av uppgifter i belastningsregistret. Övervägandena finns i avsnitt 6.14.3.

Prop. 1997/98:97: Paragrafen, som motiveras i avsnitt 8.4, innehåller regler om när uppgifter skall gallras med anledning av att en dom eller ett beslut har ändrats på så sätt att förutsättningar för registrering inte längre föreligger. Bestämmelserna motsvarar i huvudsak 7 § 1 och 2 kriminalregisterlagen och 14 § 2–4 polisregisterkungörelsen.

Av sjunde punkten följer att uppgifter alltid skall gallras när den registrerade ...

/Träder i kraft I: 2024-02-01/

16 §  En uppgift i registret ska gallras

 1. om en överrätt genom dom eller beslut frikänt den registrerade för den åtalade gärningen,
 2. om en domstol efter resning har meddelat dom eller beslut som avses i 1,
 3. om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har undanröjts,
 4. om överrätt har upphävt ett beslut om förvandlingsstraff för böter,
 5. om åklagares beslut att meddela åtalsunderlåtelse eller straffvarning har återkallats,
 6. om kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud, förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder, tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek, eller vistelseförbud enligt lagen (2024:7) om preventiva vistelseförbud har upphävts, eller
 7. när den registrerade har avlidit. Lag (2024:8).

/Upphör att gälla U: 2024-02-01/

17 §  Utöver vad som följer av 16 § ska uppgifter om

 1. fängelse- eller förvandlingsstraff för böter gallras tio år efter frigivningen,
 2. fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihetsberövande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats gallras tio år efter domen eller beslutet,
 3. fängelsestraff som har fallit bort enligt 35 kap.8 eller 9 §brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter som har fallit bort enligt 18 eller 21 § bötesverkställighetslagen (1979:189) gallras fem år efter det att straffet föll bort,
 4. skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras
  1. tio år efter domen eller beslutet, eller
  2. fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,
 5. sluten ungdomsvård gallras tio år efter det att påföljden helt verkställts,
 6. ungdomsvård, ungdomstjänst eller ungdomsövervakning gallras
  1. tio år efter domen eller beslutet, eller
  2. fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,
 7. överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall gallras
  1. tio år efter domen eller beslutet, eller
  2. fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,
 8. överlämnande till rättspsykiatrisk vård gallras tio år efter utskrivningen,
 9. böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot,
 10. att någon enligt 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd gallras
  1. tio år efter domen eller beslutet, eller
  2. fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,
 11. åklagares beslut att inte åtala för brott gallras
  1. tio år efter beslutet, eller
  2. tre år efter beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet,
 12. beslut om kontaktförbud och förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder gallras tio år efter beslutet, och
 13. beslut om tillträdesförbud gallras fem år efter beslutet. Lag (2020:619).

Prop. 2009/10:191: Paragrafen innehåller regler om att uppgifter i belastningsregistret ska gallras då en viss tid har förflutit. Övervägandena finns i kap. 5.

Ändringarna innebär att uppgifter om skyddstillsyn, villkorlig dom, ungdomsvård, överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, ungdomstjänst och om att någon enligt 30 ...

Prop. 2014/15:139: 2. fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihetsberövande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats gallras tio år efter domen eller beslutet,

3. fängelsestraff som har fallit bort enligt 35 kap. 8 elle r 9 § brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter som har fallit bort enligt 18 eller 21 § bötesverkställighetslagen ...

Prop. 2004/05:77: Denna paragraf innehåller bestämmelser om gallring av uppgifter utöver vad som följer av 16 §. Av den nya tolfte punkten följer att uppgifter om beslut om tillträdesförbud skall gallras fem år efter beslutet. I 18 § finns bestämmelser om det fallet att det före utgången av den tid som anges i 17 § har gjorts en ny anteckning enligt bl.a. 3 § beträffande samma person.

Prop. 2005/06:165: Paragrafen innehåller regler om att uppgifter i belastningsregistret skall gallras då en viss tid har förflutit.

I punkten 6 har ”överlämnande till vård inom socialtjänsten” bytts ut mot ”ungdomsvård”. Frågan har behandlats i avsnitt 13.

Punkten 8 har fått ett nytt innehåll. Där anges att uppgifter om ungdomstjänst gallras tio år efter domen eller beslutet. Ändringen är föranledd ...

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om gallring av uppgifter i registret utöver vad som följer av 16 §. Övervägandena finns i avsnitt 6.14.3.

Prop. 1997/98:97: Paragrafen behandlas i avsnitt 8.4. Den innehåller regler om att uppgifter skall gallras då en viss längre tid förflutit. I princip motsvarar bestämmelsen de nuvarande reglerna om så kallad rehabilitering i kriminal- och polisregisterförfattningarna.

Punkt 1 innebär att uppgift om fängelse eller förvandlingsstraff för böter, med vissa nedan angivna undantag, skall gallras tio år efter frigivningen. Bestämmelsen ...

/Träder i kraft I: 2024-02-01/

17 §  Utöver vad som följer av 16 § ska uppgifter om

 1. fängelse- eller förvandlingsstraff för böter gallras tio år efter frigivningen,
 2. fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihets-berövande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats gallras tio år efter domen eller beslutet,
 3. fängelsestraff som har fallit bort enligt 3 kap.8 eller 9 §brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter som har fallit bort enligt 18 eller 21 § bötesverkställighetslagen (1979:189) gallras fem år efter det att straffet föll bort,
 4. skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras
  1. tio år efter domen eller beslutet, eller
  2. fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,
 5. sluten ungdomsvård gallras tio år efter det att påföljden helt verkställts,
 6. ungdomsvård, ungdomstjänst eller ungdomsövervakning gallras
  1. tio år efter domen eller beslutet, eller
  2. fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,
 7. överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall gallras
  1. tio år efter domen eller beslutet, eller
  2. fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,
 8. överlämnande till rättspsykiatrisk vård gallras tio år efter utskriv-ningen,
 9. böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot,
 10. att någon enligt 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd gallras
  1. tio år efter domen eller beslutet, eller
  2. fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,
 11. åklagares beslut att inte åtala för brott gallras
  1. tio år efter beslutet, eller
  2. tre år efter beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet,
 12. beslut om kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud och förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder gallras tio år efter beslutet,
 13. beslut om tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek gallras fem år efter beslutet, och
 14. beslut om vistelseförbud enligt lagen (2024:7) om preventiva vistelseförbud gallras
  1. tio år efter beslutet, eller
  2. fem år efter beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för beslutet. Lag (2024:8).

17 a §  Utöver vad som följer av 16 och 17 §§ ska en uppgift som har förts in i registret med stöd av 4 a § gallras så snart Polismyndigheten har underrättats av en behörig myndighet i den stat som har överfört uppgiften om att uppgiften har gallrats i den staten.

[S2]En uppgift som har förts in i registret med stöd av 4 a § och är sådan att den inte kan gallras med stöd av 17 §, ska alltid gallras när den utdömda påföljden har verkställts eller annars senast tio år efter den dom eller det beslut som ledde till att uppgiften fördes in i registret. Lag (2022:735).

Prop. 2011/12:163: Utöver vad som följer av 16 och 17 §§ ska en uppgift som har förts in i registret med stöd av 4 a § gallras så snart Rikspolisstyrelsen har underrättats av behörig myndighet i den stat som har överfört uppgiften om att uppgiften har gallrats i den staten.

En uppgift som har förts in i registret med stöd av 4 a § ska alltid gallras senast tjugo år efter den dom eller det beslut som föranledde att uppgiften fördes in i registret. ...

Prop. 2021/22:172: Paragrafen innehåller bestämmelser om gallring efter viss tid av uppgifter om domar och beslut som har överförts med stöd av rambeslutet om Ecris,

18 §  Om det före utgången av den tid som anges i 17 eller 17 a § har gjorts en ny anteckning enligt 3, 4 eller 4 a § som avser samma person, ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret. Detta ska dock inte gälla om den nya anteckningen avser penningböter.

[S2]En uppgift ska dock alltid gallras senast tjugo år efter den dom eller det beslut som ledde till att uppgiften fördes in i registret. I fråga om uppgift som avses i 17 §1 eller 8 gäller detta endast om de tidsfrister som anges där har gått ut.

[S3]Ska en uppgift som avses i 3, 4 eller 4 a § gallras enligt denna paragraf, ska även sådana uppgifter som har antecknats i anslutning till uppgiften gallras, om inte regeringen föreskriver annat. Lag (2022:735).

Prop. 2021/22:172: Paragrafen innehåller bestämmelser om s.k. uppskjuten gallring. Övervägandena finns i avsnitt 10.3.

Prop. 1997/98:97: Paragrafen innehåller bestämmelser om undantag från reglerna om gallring. Motsvarande bestämmelser finns i 10 § andra stycket kriminalregisterlagen och 7 § tredje stycket polisregisterlagen.

I paragrafen finns också regler om en yttersta tidsfrist. Av tredje stycket framgår att gallring som huvudregel även skall avse de uppgifter som tillförts registret enligt 5 §. Regeringen får dock meddela föreskrifter om undantag ...

Tystnadsplikt

19 §  Den som med stöd av denna lag har fått del av uppgifter om någon annans personliga förhållanden får inte obehörigen röja dessa uppgifter.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:473).

Prop. 1997/98:97: Paragrafen handlar om tystnadsplikt och motsvaras av 10 § polisregisterlagen. I det allmännas verksamhet gäller i stället sekretesslagen. I första hand är det bestämmelsen i 7 kap. 17 § sekretesslagen (1980:100) som blir aktuell. Av 12 ...

Skadestånd vid personuppgiftsbehandling som omfattas av brottsdatalagen

20 §  Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177) ska tillämpas om behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen skett i strid med denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den. Lag (2019:431).

Prop. 1997/98:97: Paragrafen behandlar rättelse och skadestånd och hänvisar till personuppgiftlagens bestämmelser. Bestämmelser om rättelse finns i 28 § förslaget till personuppgiftslag och bestämmelser om skadestånd i 48 § (se prop. 1997/98:44).

Det förtjänar att framhållas att en uppgift om att en person har dömts för brott inte kan anses felaktig i paragrafens mening om den dömde efter överklagande frikänns. Visserligen ...

Användningsbegränsningar

21 §  Om en svensk myndighet efter begäran har fått uppgifter från en annan medlemsstat i Europeiska unionen med stöd av bestämmelserna i rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll, får uppgifterna användas endast för det ändamål som de begärdes för.

[S2]Om den medlemsstat som överfört uppgifterna med stöd av rambeslutet har föreskrivit villkor som begränsar rätten att använda uppgifterna, ska myndigheten följa även dessa villkor.

[S3]Första och andra styckena ska gälla oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning. Uppgifter som har överförts med stöd av rambeslutet får dock alltid användas för att avvärja ett överhängande och allvarligt hot mot den allmänna säkerheten. Lag (2012:762).

Prop. 2011/12:163: Om en svensk myndighet efter begäran har fått uppgifter från en annan medlemsstat i Europeiska unionen med stöd av bestämmelserna i rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll, får uppgifterna användas endast för det ändamål som de begärdes för.

Om den medlemsstat som överfört uppgifterna med stöd av rambeslutet ...

Administrativa sanktionsavgifter

22 §  En sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige vid överträdelse av bestämmelserna om gallring i 16-18 §§, om överträdelsen skett vid behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen (2018:1177).

[S2]Sanktionsavgiften ska bestämmas till högst 10 000 000 kronor. Lag (2019:431).

Prop. 2018/19:65: I första stycket anges att en sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige vid överträdelse av lagens bestämmelser om gallring. Tillsynsmyndigheten avgör i det enskilda fallet om det är påkallat att ta ut sanktionsavgift, vilket framgår av formuleringen att avgift får tas ut. Brottsdatalagens förfaranderegler när det gäller sanktionsavgifter tillämpas även vid överträdelser enligt denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:620) om belastningsregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer, då lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister och lagen (1965:94) om polisregister m.m. upphör att gälla.
 2. Uppgifter i kriminal- och polisregister som förs enligt de upphävda lagarna får stå kvar i högst tjugo år. Bestämmelserna i 7 och 10 §§ lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister skall fortfarande gälla för dessa uppgifter.
 3. 6 - 15 §§ samt 19 och 20 §§ i den nya lagen skall gälla även för uppgifter i polis- och kriminalregister enligt punkt 2 samt för uppgifter i vägtrafikregistrets belastningsdel. Lag (2001:574).
Förarbeten
Rskr. 1997/98:276, Prop. 1997/98:97, Bet. 1997/98:JuU20
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:91) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 1998/99:145, Prop. 1998/99:34, Bet. 1998/99:SkU9
Omfattning
ändr. 2, 6 §§

Förordning (1999:1133) om ikraftträdande av lagen (1998:620) om belastningsregister och viss följdlagstiftning

Omfattning
ikrafttr.

Lag (2000:874) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2000/01:6, Prop. 1999/2000:123, Bet. 2000/01:UbU4
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:574) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2000/01:252, Prop. 2000/01:95, Bet. 2000/01:TU15
Omfattning
ändr. övergångsbest.
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2003:1166) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Beslut om utlämning som har antecknats i registret enligt de äldre bestämmelserna får stå kvar i högst ett år.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:107, Prop. 2003/04:7, Bet. 2003/04:JuU8
Omfattning
ändr. 3, 17 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2005:322) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2004/05:238, Prop. 2004/05:77, Bet. 2004/05:JuU32
Omfattning
ändr. 3, 16, 17 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:410) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2004/05:255, Prop. 2004/05:133, Bet. 2004/05:FiU26
Omfattning
ändr. 9 §
CELEX-nr
32002L0092
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2006:899) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2005/06:294, Prop. 2005/06:165, Bet. 2005/06:JuU34
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:172) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2006/07:129, Prop. 2006/07:37, Bet. 2006/07:SoU9
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2008:47) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.
 2. Den nya bestämmelsen ska tillämpas även på uppgifter som registrerats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:128, Prop. 2007/08:31, Bet. 2007/08:JuU4
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2009:102) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2008/09:173, Prop. 2008/09:78, Bet. 2008/09:JuU18
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2009-04-01

Lag (2009:473) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:614) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2008/09:256, Prop. 2008/09:152, Bet. 2008/09:FöU9
Omfattning
ändr. 2, 6 §§
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2010:481) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2009/10:300, Prop. 2009/10:176, Bet. 2009/10:SoU21
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:540) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.
 2. De nya bestämmelserna ska tillämpas även på uppgifter som registrerats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:271, Prop. 2009/10:191, Bet. 2009/10:JuU28
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2010:859) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2009/10:370, Prop. 2009/10:165, Bet. 2009/10:UbU21
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2011:492) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2010/11:236, Prop. 2010/11:45, Bet. 2010/11:JuU5
Omfattning
ändr. 3, 16, 17 §§
Ikraftträder
2011-10-01

Lag (2012:218) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2012-06-01

Lag (2012:762) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2012/13:59, Prop. 2011/12:163, Bet. 2012/13:JuU4
Omfattning
ändr. 5, 6 §§; nya 4 a, 12 a, 17 a, 21 §§, rubr. närmast före 21 §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:331) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2012/13:206, Prop. 2012/13:73, Bet. 2012/13:JuU19
Omfattning
nya 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 a §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:853) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2013/14:36, Prop. 2012/13:194, Bet. 2013/14:JuU8
Omfattning
ändr. 9 §
CELEX-nr
32011L0093
Ikraftträder
2013-12-18

Lag (2014:593) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 1, 2, 6, 15, 17 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:83) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2014/15:102, Prop. 2014/15:25, Bet. 2014/15:JuU9
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2015:449) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2014/15:260, Prop. 2014/15:94, Bet. 2014/15:JuU25
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2015-08-01

Lag (2015:644) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2015/16:13, Prop. 2014/15:139, Bet. 2015/16:JuU4
Omfattning
ändr. 3, 16, 17 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:987) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2015/16:101, Prop. 2015/16:43, Bet. 2015/16:SoU5
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2018:1224) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:427, Prop. 2017/18:216, Bet. 2017/18:FiU45
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2018-10-01

Lag (2018:1243) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:392, Prop. 2017/18:232, Bet. 2017/18:JuU37
Omfattning
upph. 1 b §
Ikraftträder
2018-08-01

Lag (2019:431) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2018/19:238, Prop. 2018/19:65, Bet. 2018/19:JuU26
Omfattning
ändr. 1 a, 2, 9, 20 §§, rubr. närmast före 20 §; nya 1 b, 5 a, 22 §§, rubr. närmast före 5 a, 22 §§
Ikraftträder
2019-06-30

Lag (2019:606) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2019/20:1, Prop. 2018/19:125, Bet. 2019/20:JuU2
Omfattning
ny 9 a §
Ikraftträder
2019-11-01

Lag (2020:619) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2019/20:333, Prop. 2019/20:118, Bet. 2019/20:JuU34
Omfattning
ändr. 17, 18 §§
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2020:1111) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2020/21:86, Prop. 2020/21:1, Bet. 2020/21:KU1
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2021:36) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2020/21:169, Prop. 2020/21:52, Bet. 2020/21:JuU13
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2021-03-01

Lag (2022:407) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2021/22:272, Prop. 2021/22:108, Bet. 2021/22:JuU18
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2022-07-01

Lag (2022:735) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 28 juni 2022 i fråga om 12 a, 17 a och 18 §§ och i övrigt den dag som regeringen bestämmer.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:338, Prop. 2021/22:172, Bet. 2021/22:JuU37
Omfattning
ändr. 12 a, 17a, 18 §§; ny 1 c §, rubr. närmast före 1 c §
Ikraftträder
2022-06-28

Lag (2024:8) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2023/24:117, Prop. 2023/24:57, Bet. 2023/24:JuU12
Omfattning
ändr. 3, 16, 17 §§
Ikraftträder
2024-02-01