Upphävd författning

Förordning (2013:922) om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
2013-11-21
Ändring införd
SFS 2013:922
Ikraft
2014-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Syfte och tillämpningsområde

1 §  Enligt denna förordning får statligt stöd, i mån av tillgång på medel, ges till kommuner för inventeringar av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet i kommunen. Stödet får ges till en kommun som under åren 2014–2015 genomför sådana inventeringar.

Stödets storlek

2 §  Stödet ska uppgå till den beräknade kostnaden för inventeringen. Nivån på stödet ska anpassas till omfattningen av inventeringen. Stödet får dock inte överstiga 500 000 kronor per stödmottagare.

Prövning av ett stödärende

3 §  Frågor om stöd prövas av Boverket efter ansökan av en kommun.

4 §  En ansökan om stöd ska ha kommit in till Boverket senast den 1 augusti 2015.

5 §  Ett beslut om stöd ska förenas med villkor

  1. om vid vilken tidpunkt stödmottagaren ska lämna sådan redovisning som avses i 7 §, och
  2. som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Utbetalning av stödet

6 §  Den första utbetalningen av stödet görs med 75 procent av det beslutade stödet till stödmottagaren i samband med att beslut om stöd har fattats av Boverket. Den slutliga utbetalningen görs på begäran av stödmottagaren och efter det att redovisning enligt 7 § har inkommit till Boverket. En sådan begäran ska ha kommit in till Boverket senast den 1 november 2015.

Redovisning, uppföljning och utvärdering

7 §  När inventeringen har slutförts ska stödmottagaren redovisa vilka resultat som har uppnåtts av inventeringen till Boverket för registerhållning. Av redovisningen ska därutöver framgå hur arbetet med inventeringen har bedrivits och på vilket sätt kommuninvånarna har fått information om inventeringen. I redovisningen ska anges vilka kostnader som stödmottagaren har haft för inventeringen.

8 §  Boverket ska följa upp och utvärdera stödmottagarnas inventering. Boverket ska senast den 30 juni 2016 redovisa detta i en rapport till regeringen.

9 §  Stödmottagaren ska lämna de uppgifter till Boverket som behövs för sådan uppföljning och utvärdering som avses i 8 §.

Återbetalning och återkrav

10 §  Stödmottagaren är återbetalningsskyldig, om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
  2. stödet av något annat skäl har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  3. stödet helt eller delvis inte har använts eller inte har använts för det syfte som anges i 1 §,
  4. mottagaren inte har lämnat en redovisning enligt 7 §, eller
  5. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

11 §  Om stödmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 10 §, ska Boverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl för det, får Boverket efterge ett återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

12 §  Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

13 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än verkets beslut att inte slutligt utbetala stöd enligt 6 § får dock inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2013:922) om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet

Ikraftträder
2014-02-01

Förordning (2017:1257) om upphävande av förordningen (2013:922) om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet

Omfattning
upph.