Lag (2014:1005) om virkesmätning

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2014-06-19
Ändring införd
SFS 2014:1005
Ikraft
2015-03-01
Upphäver
Virkesmätningslag (1966:209)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Lagens syfte

1 §  Denna lag syftar till att ge säljare och köpare av virke likvärdiga möjligheter att bedöma om ersättningen för det virke som överlåts är rimlig.

Prop. 2013/14:177: I paragrafen, som inte har någon motsvarighet i den nuvarande virkesmätningslagen (1966:209), anges lagens syfte. Paragrafen kommenteras i avsnitt 8.

Uttryck i lagen

2 §  I denna lag avses med

 1. virke: stam, stubbe och grenar av avverkade träd oavsett sönderdelning före industriell vidareförädling,
 2. virkesmätning: bestämmande av virkes kvantitet och virkes lämplighet för avsedd användning.

Prop. 2013/14:177: Paragrafen som kommenteras i avsnitten 9.2 och 9.3 motsvaras delvis av 2 § i den nuvarande virkesmätningslagen vad gäller definitionen av virkesmätning.

I punkten 1 definieras begreppet virke. Genom att definitionen inte omfattar sådant som sönderdelas vid industriell vidareförädling undantas från lagens tillämpningsområde förädlat virke eller biprodukter som uppstår vid förädling i industriell skala eller ...

Lagens tillämpningsområde

3 §  Denna lag gäller sådan virkesmätning som ligger till grund för att bestämma ersättningen för virket vid en överlåtelse.

[S2]Lagen gäller inte om virket

 1. tidigare har överlåtits,
 2. överlåts till en enskild person för privat bruk,
 3. överlåts till näringsidkare för småskalig förädling eller småskalig energiproduktion, eller
 4. överlåts av ett företag till ett annat företag inom samma koncern.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vad som avses med småskalig förädling, småskalig energiproduktion och koncern.

Prop. 2013/14:177: I bestämmelsen anges tillämpningsområdet för den nya virkesmätningslagen. Bestämmelsen har sin motsvarighet i 1 § i den nuvarande lagen och kommenteras i avsnitt 9. Tillämpningsområdet utvidgas vad gäller trädslag, sortiment och användningsområden till att bl.a. avse virkesmätning av energisortiment och sågtimmer av löv.

I paragrafens första ...

Bemyndiganden

Föreskrifter om virkesmätning

4 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. med vilken noggrannhet och hur virkesmätning i övrigt ska utföras,
 2. skyldighet för den som utför virkesmätning att under viss tid spara resultatet av utförd mätning, uppgifter om mätningen och information som ligger till grund för resultatet, och
 3. skyldighet för den som utför virkesmätning att lämna resultatet av mätningen, uppgifterna om mätningen och informationen som ligger till grund för mätningen till säljare och köpare.

Prop. 2013/14:177: Paragrafens första stycke 1 innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om med vilken noggrannhet och hur virkesmätning som omfattas av lagen om virkesmätning i övrigt ska utföras av den som utför mätning. Bestämmelsen som i sak motsvarar 1 § nuvarande virkesmätningslagen, kommenteras i avsnitt ...

Föreskrifter om uppgiftsskyldighet

5 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för den som utför virkesmätning att till tillsynsmyndigheten

 1. anmäla sin verksamhet, och
 2. lämna uppgifter om den bedrivna verksamheten.

Prop. 2013/14:177: Bestämmelsen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet för den som utför virkesmätning att anmäla sin verksamhet till tillsynsmyndigheten och att till myndigheten lämna uppgifter om den bedrivna verksamheten.

Paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande virkesmätningslagen, behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2013/14:177#S12-3" ...

Föreskrifter om egenkontroll

6 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för den som utför virkesmätning att

 1. systematiskt och ändamålsenligt kontrollera att virkesmätning enligt denna lag följer de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, och
 2. under viss tid spara resultaten av utförda kontroller och den information som ligger till grund för resultatet.

Prop. 2013/14:177: Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter skyldighet för den som utför virkesmätning att systematiskt och ändamålsenligt kontrollera att virkesmätning enligt denna lag följer de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, dvs. att bedriva egenkontroll.

Bestämmelsen innehåller också ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter ...

Tillsyn

Tillsynsmyndighet

7 §  Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) utövar tillsyn över de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Prop. 2013/14:177: Paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande virkesmätningslagen, innehåller en upplysning om att regeringen utser den myndighet som ska utöva tillsyn över de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Paragrafen behandlas i avsnitt 12.1.

Rätt till upplysningar och tillträde

8 §  Tillsynsmyndigheten har i den utsträckning som behövs för att utöva tillsyn rätt att

 1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
 2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till virkesmätningen och där göra undersökningar och ta prover.

[S2]Rätten till tillträde gäller inte bostäder.

Prop. 2013/14:177: Paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande virkesmätningslagen, kommenteras i avsnitten 12.4 och 12.5. Proportionalitetsprincipen ska beaktas när myndigheten tillämpar bestämmelsen.

Tillsynsmyndigheten kan enligt punkten 1 i paragrafen, i den utsträckning som det behövs för att utöva tillsyn, begära att få upplysningar och ta del av handlingar. Uppgifter som behövs för tillsynen kan t.ex. avse resultatet ...

Förelägganden och förbud

9 §  Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska följas.

Prop. 2013/14:177: Paragrafen, som kommenteras i avsnitt 12.6, har inte någon motsvarighet i den nuvarande virkesmätningslagen. Paragrafen ger tillsynsmyndigheten rätt att meddela förelägganden och förbud. Med stöd av bestämmelsen kan förelägganden och förbud riktas mot enskilda för att de ska följa regelverket. Tillsynsmyndigheten kan med stöd av bestämmelsen förelägga enskilda ...

Vite

10 §  Förelägganden och förbud får förenas med vite.

Prop. 2013/14:177: I paragrafen föreskrivs att ett föreläggande eller förbud som meddelas av tillsynsmyndigheten får förenas med vite.

Allmänna bestämmelser om vite finns i lagen (1985:206) om viten. Paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande virkesmätningslagen, behandlas i avsnitt ...

Överklagande

11 §  Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2013/14:177: Bestämmelsen innebär att beslut av tillsynsmyndigheten enligt den nya lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande virkesmätningslagen, behandlas i avsnitt 14.

Ändringar

Lag (2014:1005) om virkesmätning

Förarbeten
Rskr. 2013/14:309, Prop. 2013/14:177, Bet. 2013/14:MJU22
Ikraftträder
2015-03-01