Förordning (2014:1006) om virkesmätning

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2014-06-19
Ändring införd
SFS 2014:1006
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uttryck i förordningen

1 §  De uttryck som används i förordningen har samma betydelse som i lagen (2014:1005) om virkesmätning.

Tillämpningsområdet

2 §  I lagen (2014:1005) om virkesmätning avses med koncern en sådan grupp av företag eller andra näringsidkare som enligt årsredovisningslagen (1995:1554) bildar en koncern.

3 §  Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om vad som i lagen (2014:1005) om virkesmätning avses med småskalig förädling och småskalig energiproduktion.

Föreskrifter om virkesmätning

4 §  Skogstyrelsen får meddela föreskrifter om

  1. med vilken noggrannhet och hur virkesmätning i övrigt ska utföras,
  2. skyldighet för den som utför virkesmätning att under viss tid spara resultatet av utförd mätning, uppgifter om mätningen och information som ligger till grund för resultatet, och
  3. skyldighet för den som utför virkesmätning att lämna resultatet av mätningen, uppgifterna om mätningen och informationen som ligger till grund för mätningen till säljare och köpare.

Föreskrifter om uppgiftsskyldighet

5 §  Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om skyldighet för den som utför virkesmätning att till Skogsstyrelsen

  1. anmäla sin verksamhet, och
  2. lämna uppgifter om den bedrivna verksamheten.

Föreskrifter om egenkontroll

6 §  Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om skyldighet för den som utför virkesmätning att

  1. systematiskt och ändamålsenligt kontrollera att virkesmätning enligt lagen (2014:1005) om virkesmätning följer de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning, och
  2. under viss tid spara resultaten av utförda kontroller och den information som ligger till grund för resultatet.

Tillsynsmyndighet

7 §  Skogsstyrelsen utövar tillsyn (tillsynsmyndighet) över de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2014:1006) om virkesmätning