Förordning (2014:1010) om handel med timmer och trävaror

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2014-06-26
Ändring införd
SFS 2014:1010 i lydelse enligt SFS 2021:136
Ikraft
2014-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-06-01

1 §  Denna förordning kompletterar

  1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden, och
  2. förordningar som meddelats med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010.

[S2]De ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010.

2 §  Skogsstyrelsen ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt de EU-förordningar som avses i 1 § och enligt lagen (2014:1009) om handel med timmer och trävaror.

3 §  I fråga om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 ska Skogsstyrelsen

  1. senast den 28 mars varje år till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ge in underlag för den information som ska lämnas till Europeiska kommissionen enligt artikel 20.1, och
  2. senast den 30 april varje år göra den information som Regeringskansliet enligt artikel 20.1 lämnat till Europeiska kommissionen tillgänglig för allmänheten. Förordning (2021:136).

4 §  Skogsstyrelsen får meddela verkställighetsföreskrifter till de EU-förordningar som avses i 1 § och till lagen (2014:1009) om handel med timmer och trävaror. Förordning (2021:136).

Ändringar

Förordning (2014:1010) om handel med timmer och trävaror

CELEX-nr
32010R0995
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2021:136) om ändring i förordningen (2014:1010) om handel med timmer och trävaror

Omfattning
nuvarande 3 § betecknas 4 §; ny 3 §
Ikraftträder
2021-03-23