Lag (2014:1009) om handel med timmer och trävaror

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
2014-06-26
Ändring införd
SFS 2014:1009 i lydelse enligt SFS 2014:1011
Ikraft
2014-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag kompletterar

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden, och
 2. förordningar som meddelats med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010.

[S2]De ord och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010.

Prop. 2013/14:183: I paragrafens första stycke anges de EU-förordningar som kompletteras av lagen. Med förordningar som meddelas med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010, dvs. timmerförordningen, avses både genomförandeakter och delegeradeakter. Paragrafens andra stycke innehåller ett förtydligande av att de begrepp som används i lagen har samma betydelse som i timmerförordningen.

Bestämmelsen har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2013/14:183#S6" ...

Behörig myndighet

2 §  Den myndighet som regeringen bestämmer är behörig myndighet enligt de EU-förordningar som anges i 1 § och enligt denna lag.

Prop. 2013/14:183: Paragrafen innehåller en upplysning om att regeringen utser den statliga förvaltningsmyndighet som är behörig myndighet enligt de EU-förordningar som avses i 1 § och denna lag. Denna kompetens har regeringen genom 8 kap. 7 § 2 regeringsformen, dvs. den s.k. restkompetensen. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 7. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets ...

Kontroll

3 §  Den behöriga myndigheten ska utöva kontroll av

 1. att de EU-förordningar som anges i 1 § och de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna följs, och
 2. att denna lag, de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen och de beslut som meddelats med stöd av lagen följs.

[S2]Den behöriga myndigheten ska också verka för att nämnda beslut och bestämmelser följs.

Prop. 2013/14:183: I paragrafens första stycke, klargörs att den behöriga myndigheten har till uppgift att utöva kontroll av att de EU-förordningar som anges i 1 § och de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna följs, och att lagen om handel med timmer och trävaror, de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen och de beslut som meddelats med stöd av lagen följs.

I paragrafens andra stycke, föreskrivs en skyldighet för den behöriga myndigheten att också verka ...

4 §  Den behöriga myndigheten har i den utsträckning som behövs för kontrollen rätt att

 1. på begäran få upplysningar, ta del av handlingar och register, och
 2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till den verksamhet kontrollen avser och där göra undersökningar och ta prover av timmer och trävaror som kan härröra från olagligt avverkat timmer.

[S2]Rätten till tillträde gäller inte bostäder.

Prop. 2013/14:183: I paragrafens första stycke anges vilka befogenheter som den behöriga myndigheten har. Den behöriga myndigheten kan enligt paragrafen i den utsträckning det behövs för kontrollen, enligt punkten 1, begära att få

upplysningar och ta del av handlingar och register. Enligt punkten 2 har myndigheten även rätt till tillträde till områden, lokaler och ...

5 §  Den behöriga myndigheten får i samband med kontroll av en verksamhetsutövare besluta om att hos denne ta om hand timmer eller trävaror som släppts ut på marknaden av verksamhetsutövaren om det är uppenbart att timret eller trävarorna härrör från olaglig avverkning. Ett sådant omhändertagande får vara i högst sex månader.

Prop. 2013/14:183: I paragrafen anges att den behöriga myndigheten i samband med kontroll av verksamhetsutövare får besluta om att hos verksamhetsutövaren ta om hand timmer eller trävaror som verksamhetsutövaren släpper ut på marknaden om det är uppenbart att timret eller trävarorna härrör från olaglig avverkning. Egendomen ska således finnas i verksamhetsutövarens besittning för att ett omhändertagande ska kunna ske. Det ska vidare stå klart att det är fråga om olagligt avverkat timmer eller trävaror som härrör ...

Förelägganden och förbud

6 §  Utöver vad som följer av de EU-förordningar som anges i 1 § får den behöriga myndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs för att

 1. de EU-förordningar som anges i 1 § och de beslut som meddelats med stöd av EU-förordningarna ska följas, och
 2. denna lag, de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen och de beslut som meddelats med stöd av lagen ska följas.

Prop. 2013/14:183: Paragrafen ger den behöriga myndigheten rätt att meddela förelägganden och förbud. Med stöd av bestämmelsen kan förelägganden och förbud riktas mot enskilda för att de ska följa regelverket. Den behöriga myndigheten ges i paragrafen befogenhet att besluta om förelägganden och förbud utöver vad som följer av de EU-förordningar som kompletteras av lagen. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 8.4.

Vite

7 §  Förelägganden eller förbud enligt de EU-förordningar som anges i 1 § eller enligt 6 § får förenas med vite.

[S2]Den behöriga myndigheten får dock inte förelägga någon vid vite att medverka i en utredning av en gärning som kan leda till straff för honom eller henne.

Prop. 2013/14:183: I bestämmelsens första stycke föreskrivs att ett föreläggande eller förbud som meddelats av den behöriga myndigheten enligt 6 § eller enligt de EU-förordningar som anges i 1 § får förenas med vite. Genom bestäm- melsen är det således möjligt att koppla vite till exempelvis ett förbud för en verksamhetsutövare att saluföra timmer eller trävaror.

I andra ...

Hjälp av Polismyndigheten

8 §  Polismyndigheten ska på begäran av den behöriga myndigheten lämna den hjälp som behövs för att

 1. utöva kontrollen enligt 3 §, eller
 2. verkställa ett beslut som meddelats med stöd av de EU-förordningar som anges i 1 § eller med stöd av denna lag. Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
 3. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver användas, eller
 4. det annars finns synnerliga skäl.

Prop. 2013/14:183: Paragrafen, har behandlats i avsnitt 8.5, innehåller bestämmelser om biträde av polismyndighet. I bestämmelsens första stycke anges att polismyndigheten på begäran av den behöriga myndigheten ska lämna den hjälp som behövs för kontrollen enligt 3 § eller för att verkställa ett beslut som meddelats med stöd av de EU-förordningar som kompletteras av lagen eller beslut som meddelats med stöd av denna lag.

I ...

Straff

9 §  Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot förbudet i artikel 4.1, jämförd med artikel 2, i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010, i den ursprungliga lydelsen, att släppa ut timmer från olaglig avverkning eller trävaror som härrör från sådant timmer på marknaden, om avverkningen skett i strid med bestämmelser i avverkningslandet i fråga om

 1. tillstånd eller godkännande,
 2. anmälan eller underrättelse till en myndighet eller föreskriven tidsfrist efter sådan anmälan eller underrättelse,
 3. villkor i ett tillstånd eller i ett beslut om godkännande,
 4. områdesskydd till skydd för särskilda miljöer eller arter, eller
 5. tillstånd eller förbud när det gäller export. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

[S2]Om gärningen är belagd med samma eller strängare straff enligt brottsbalken eller enligt 29 kap. 2 b § miljöbalken, får inte dömas till ansvar enligt denna paragraf.

Prop. 2013/14:183: Paragrafen innehåller bestämmelser om straff. Enligt första stycket döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbudet att släppa ut timmer från olaglig avverkning eller trävaror som härrör från sådant timmer på marknaden till böter eller fängelse i högst sex månader. Varje fysisk person som släpper ut timmer eller trävaror på marknaden är att anse som verksamhetsutövare enligt artikel 2 c) i timmerförordningen. Med utsläppande på marknaden avses, enligt artikel 2 b) i timmerförordningen, ...

10 §  Den som överträtt ett vitesföreläggande får inte dömas till ansvar enligt denna lag för den gärning som omfattas av föreläggandet.

Prop. 2013/14:183: I bestämmelsen anges att den som överträtt ett vitesföreläggande eller vitesförbud inte får dömas till straffansvar för den gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Den felande ska således inte drabbas av dubbla sanktioner för samma gärning.

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 9.1.

Förverkande

11 §  Timmer och trävaror som varit föremål för brott enligt 9 § eller värdet därav samt utbyte av ett sådant brott ska förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.

Prop. 2013/14:183: Bestämmelsen innebär en möjlighet att förverka sådant timmer och sådana varor som varit föremål för brott enligt 9 §, värdet därav eller utbyte av sådant brott. En proportionalitetsbedömning ska göras i varje enskilt fall av förverkande. I det fall det är uppenbart oskäligt får förverkande inte ske.

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 9.2. ...

Överklagande m.m.

12 §  Den behöriga myndigheten får bestämma att ett beslut av myndigheten enligt de EU-förordningar som anges i 1 § eller denna lag ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Prop. 2013/14:183: Av paragrafen, som kommenterats i avsnitt 10, framgår att den behöriga myndigheten får bestämma att ett beslut av myndigheten ska gälla omedelbart även om det överklagas. Den behöriga myndigheten kan med stöd av paragrafen exempelvis bestämma att ett beslut att omhänderta timmer eller trävaror enligt 5 § ska gälla omedelbart även om det överklagas. Se även kommentaren till 5 §.

13 §  Beslut av den behöriga myndigheten enligt de EU-förordningar som anges i 1 § och denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2013/14:183: I paragrafen anges att beslut av en behörig myndighet som har meddelats med stöd av en EU-förordning som kompletteras av lagen eller som har meddelats med stöd av lagen för överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Regeringen utser den eller de statliga förvaltningsmyndigheter som ska utföra de uppgifter som enligt de EU-förordningar som avses i 1 § och denna lag ankommer på en behörig myndighet. Vidare anges i paragrafen att prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Bestämmelsen ...

Ändringar

Lag (2014:1009) om handel med timmer och trävaror

Förarbeten
Rskr. 2013/14:361, Prop. 2013/14:183, Bet. 2013/14:MJU25
CELEX-nr
32010R0995
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2014:1011) om ändring i lagen (2014:1009) om handel med timmer och trävaror

Förarbeten
Rskr. 2013/14:361, Prop. 2013/14:183, Bet. 2013/14:MJU25
Omfattning
ändr. rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2015-01-01