Förordning (2014:110) om en upplysningstjänst för konsumenter

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2014-02-20
Ändring införd
SFS 2014:110
Ikraft
2015-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Konsumentverket ska i samverkan med informationsansvariga myndigheter ansvara för att tillhandahålla och samordna en upplysningstjänst med opartisk information och vägledning till konsumenter.

[S2]Informationsansvariga myndigheter är Allmänna reklamationsnämnden, Boverket, Energimarknadsinspektionen, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kemikalieinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten, Post- och telestyrelsen och Statens energimyndighet.

[S3]De informationsansvariga myndigheterna ska bidra till upplysningstjänsten utifrån varje myndighets verksamhetsområde.

2 §  Konsumentverket och de informationsansvariga myndigheterna ska eftersträva samverkan med andra aktörer som förmedlar opartisk konsumentinformation, såsom andra relevanta myndigheter, kommunerna och de konsumentbyråer som finns för finans-, försäkrings-, energi- och telekommarknaderna.

3 §  Upplysningstjänsten ska omfatta information och vägledning om konsumenters rättigheter och skyldigheter. Upplysningstjänsten ska också omfatta information som syftar till att underlätta för konsumenter att göra väl avvägda val. Där ingår även information om miljömässigt hållbar konsumtion relaterad till generationsmålet för miljöarbetet och miljökvalitetsmålen, liksom när så bedöms lämpligt information om andra hållbarhetsaspekter.

4 §  Upplysningstjänsten ska vara tillgänglig via telefon, e-post och internet. Konsumenterna ska kunna nå upplysningstjänsten via en gemensam ingång för varje kommunikationsmedel.

[S2]Den information som tillhandahålls via internet ska i möjligaste mån vara utformad på ett enhetligt sätt.

5 §  Det ska finnas ett råd för samordning av upplysningstjänsten. Rådet ska sammanträda minst två gånger om året. Myndighetschefen vid Konsumentverket ska vara ordförande i rådet. Regeringen utser övriga ledamöter i rådet för en bestämd tid.

Ändringar

Förordning (2014:110) om en upplysningstjänst för konsumenter

Ikraftträder
2015-04-01