Förordning (2014:1315) om tillfälligt stöd för upparbetning och lagring av brandskadat virke från brandområdet i Västmanland

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2014-10-23
Ändring införd
SFS 2014:1315
Ikraft
2014-11-11
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas

  1. till fastighetsägare i det område i Västmanlands län som brandhärjades 31 juli–11 september 2014 för upparbetning av brandskadat virke för energiproduktion,
  2. till den som har kostnader för anläggning av lagringsplatser för brandskadat virke (inklusive flis) från det brandhärjade området.

[S2]Med upparbetning avses i denna förordning att virket avverkas och tillreds till avsett sortiment.

Allmänna villkor

2 §  Stöd enligt denna förordning får endast lämnas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

3 §  Innan stöd beviljas ska det sökande företaget lämna fullständiga uppgifter om övriga stöd av mindre betydelse som det tagit emot under de föregående tre åren.

4 §  Stöd får inte beviljas förrän Skogsstyrelsen har kontrollerat att detta inte medför att det totala belopp av stöd av mindre betydelse som företaget får under den aktuella treårsperioden överskrider det stödtak per företag som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

[S2]Skogsstyrelsen ska se till att kravet i artikel 1.2 i kommissionens förordning (EU) 1407/2013 är uppfyllt innan stöd betalas ut till företag som är verksamt inom flera sektorer eller bedriver flera verksamheter.

[S3]I samband med att ett stöd av mindre betydelse beviljas ska företaget upplysas om att stödet har karaktären av stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

5 §  Skogsstyrelsen ska föra ett register över de stöd som lämnas enligt denna förordning. Ett sådant register ska innehålla de uppgifter som behövs för att det ska vara möjligt att fastställa att de villkor för stöd som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 är uppfyllda.

[S2]Uppgifterna i registret ska bevaras i tio år från den dag då stödet betalades ut.

6 §  Stöd lämnas inte med mindre belopp än 5 000 kronor.

Stöd för upparbetning av brandskadat virke

7 §  Stöd får lämnas med högst 30 kronor per kubikmeter fast mått under bark (m3 fub) för sådant brandskadat virke från den egna fastigheten som

  1. har upparbetats,
  2. har terrängtransporterats till väg, och
  3. ska användas för energiproduktion.

8 §  Stöd lämnas endast om det av virkesmätningsbesked eller annat dokument framgår att det är fråga om virke från det brandhärjade området som klassificerats för energiproduktion.

Stöd för anläggning av lagringsplatser

9 §  Stöd får lämnas för investeringar i lagringsplatser för lagring av brandskadat virke, inklusive flis.

[S2]Stödet får lämnas med högst 50 procent av visade kostnader för mätanläggning, markarbeten, bevattningsanläggningar och anordningar för att cirkulera det använda vattnet så att lagringen inte påverkar grund- och ytvatten negativt.

10 §  Stöd för lagring av brandskadat virke enligt 9 § får endast lämnas om lagret har kapacitet att lagra virke på minst 5 000 kvadratmeter med, i genomsnitt, minst en kubikmeter virke fast mått under bark (m3 fub) per kvadratmeter.

11 §  Ett beslut om stöd enligt 9 § får förenas med de villkor som behövs för tillsyn och uppföljning av hur stödet används. Villkoren ska framgå av beslutet.

Undantag från krav på lagrets kapacitet

12 §  Om det finns särskilda skäl, får Skogsstyrelsen medge att stöd lämnas till anläggningar som omfattar en yta mindre än 5 000 kvadratmeter eller som inte har kapacitet att lagra i genomsnitt minst en kubikmeter virke fast mått under bark (m3 fub) per kvadratmeter.

Förskottsutbetalning

13 §  Förskott får lämnas för stöd enligt 7 § med 20 kronor per beräknad kubikmeter fast mått under bark (m3 fub) till fastighetsägare som avser att upparbeta brandskadat virke för energiproduktion. Den volym som förskott beräknas på ska ha upparbetats senast den 31 december 2017.

[S2]Förskott får lämnas för stöd enligt 9 § med 30 procent av beräknade kostnader för mätanläggning, markarbeten, bevattningsanläggningar och anordningar för att cirkulera det använda vattnet till den som avser att anlägga lagringsplats för brandskadat virke. En fullständig ansökan om stöd för den typ av kostnad som förskottet grundats på ska ha lämnats in senast den 1 november 2015.

Ansökan och beslut

14 §  Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av Skogsstyrelsen.

15 §  En ansökan om stöd enligt 7 och 9 §§ ska ha kommit in till Skogsstyrelsen senast den 1 november 2015.

[S2]En ansökan om förskott på stöd enligt 13 § ska ha kommit in till Skogsstyrelsen senast den 10 december 2014.

16 §  En ansökan om stöd ska göras skriftligen på blankett som fastställs av Skogsstyrelsen. Sökanden ska lämna de uppgifter och de underlag som Skogsstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan om stöd.

Återbetalning och återkrav

17 §  En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  3. villkor i beslutet om stöd inte har följts,
  4. mottagaren har tagit emot förskott enligt 13 § första stycket men inte lämnat in underlag till Skogsstyrelsen som visar att den volym som förskottet grundats på har upparbetats senast den 31 december 2017, eller
  5. mottagaren har tagit emot förskott enligt 13 § andra stycket men inte senast den 1 november 2015 lämnat in en fullständig ansökan om stöd för den typ av kostnad som förskottet grundats på.

18 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 17 §, ska Skogsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får Skogsstyrelsen efterge kravet på återbetalning helt eller delvis.

19 §  Ett beslut om återkrav enligt 18 § ska fattas inom tio år från det att stödet betalades ut.

[S2]På det återkrävda beloppet ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635).

[S3]Om det finns särskilda skäl, får Skogsstyrelsen besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis.

Övrigt

20 §  Skogsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

21 §  Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2014:1315) om tillfälligt stöd för upparbetning och lagring av brandskadat virke från brandområdet i Västmanland

Ikraftträder
2014-11-11