Förordning (2014:1487) om att fartyg tillhör Rhensjöfarten

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2014-12-11
Ändring införd
SFS 2014:1487 i lydelse enligt SFS 2018:872
Ikraft
2015-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §  Transportstyrelsen är behörig myndighet och tillsynsmyndighet enligt rådets förordning (EEG) nr 2919/85 av den 17 oktober 1985 om fastställande av villkoren för tillträde till de avtal som slutits enligt den reviderade konventionen om sjöfarten på Rhen för fartyg som tillhör Rhensjöfarten, i den ursprungliga lydelsen. Detta gäller dock inte uppgifter enligt artikel 2.1 i förordningen såvitt avser tillämpningen av artikel 2.4 i bilagan till förordningen. Det gäller inte heller uppgifter som anges i artikel 2.4 i bilagan till förordningen.

3 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av rådets förordning (EEG) nr 2919/85, i den ursprungliga lydelsen.

4 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:872).

Ändringar

Förordning (2014:1487) om att fartyg tillhör Rhensjöfarten

Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2018:872) om ändring i förordningen (2014:1487) om att fartyg tillhör Rhensjöfarten

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-07-01