Förordning (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2014-12-22
Ändring införd
SFS 2014:1578 i lydelse enligt SFS 2019:1279
Ikraft
2015-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Uppgifter

1 §  Skolforskningsinstitutet ska bidra till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat för elever.

[S2]Skolforskningsinstitutet ska

  1. validera forskningsresultat inom området med avseende på kvalitet och relevans,
  2. göra systematiska översikter och andra forskningssammanställningar med god vetenskaplig kvalitet och presentera resultaten på ett sätt som är användbart för de verksamma inom skolväsendet,
  3. sprida forskningsresultaten och göra dem tillgängliga för de verksamma inom skolväsendet,
  4. identifiera områden inom skolväsendet där relevant praktiknära forskning saknas,
  5. utlysa medel för praktiknära forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom de områden där relevant sådan forskning saknas, och
  6. fördela medel till praktiknära forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Förordning (2016:1374).

Samverkan

2 § Har upphävts genom förordning (2016:1374).

Arbetets bedrivande

3 §  Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. All individbaserad information som myndigheten redovisar ska vara uppdelad på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

[S2]Myndighetens resultatredovisning ska vara uppdelad efter skol- och verksamhetsform, i den mån det är möjligt. Förordning (2019:1279).

Ledning

4 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

5 §  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Skolforskningsnämnden.

[S2]Nämnden ska besluta vilka systematiska översikter som ska genomföras enligt 1 § andra stycket 2. Nämnden ska också besluta om att utlysa medel för praktiknära forskning enligt 1 § andra stycket 5.

[S3]Skolforskningsnämnden består av myndighetschefen, en ordförande och högst nio andra ledamöter. Nämnden är beslutsför när en majoritet av ledamöterna är närvarande. Förordning (2016:1374).

6 §  Inom myndigheten finns ett vetenskapligt råd.

[S2]Rådet ska stödja institutet i det vetenskapliga arbetet med systematiska översikter enligt 1 § andra stycket 2.

[S3]Rådet ska även besluta om fördelning av medel enligt 1 § andra stycket 6 till sådan forskning som Skolforskningsnämnden beslutat att utlysa enligt 5 §.

[S4]Vid behov ska rådet därutöver bistå myndigheten i andra frågor.

[S5]Det vetenskapliga rådet består av myndighetschefen, en ordförande och högst nio andra ledamöter. Rådet är beslutsfört när en majoritet av ledamöterna är närvarande. Förordning (2016:1374).

Anställningar och uppdrag

7 §  Direktören är myndighetschef.

8 §  Ordföranden och övriga ledamöter i Skolforskningsnämnden utses av regeringen. En av ledamöterna ska utses efter förslag från Vetenskapsrådet. Nämnden utser inom sig en vice ordförande.

9 §  Ordföranden och övriga ledamöter i det vetenskapliga rådet utses av regeringen. En av ledamöterna ska utses efter förslag från Vetenskapsrådet. Rådet utser inom sig en vice ordförande.

Medelsfördelning

10 §  Ett beslut av Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd att bevilja medel enligt 6 § får avse högst tre år och ska förenas med villkor för medlens användning. Om det finns särskilda skäl får medel beviljas för längre tid än tre år, dock högst fem år. Av beslutet ska det framgå vem som är mottagare av medlen och att mottagaren ansvarar för att medlen används enligt de villkor som ställs.

[S2]Om den verksamhet som beviljats medel inte uppfyller ställda krav, får det vetenskapliga rådet besluta att medel inte längre ska betalas ut. En upplysning om detta ska tas in i beslutet att bevilja medel.

11 §  Myndigheten får meddela föreskrifter om

  1. vilka uppgifter som ska lämnas vid ansökan om medel,
  2. villkoren för disposition och redovisning av medlen, och
  3. skyldigheten för mottagaren att till myndigheten lämna en redogörelse för den verksamhet för vilken medlen betalas.

Överklagande

112 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 § andra stycket får dock inte överklagas. Förordning (2018:876).

Ändringar

Förordning (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet

Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:1374) om ändring i förordningen (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet

Omfattning
upph. 2 §; ändr. 1, 3, 5, 6 §§
Ikraftträder
2017-01-17

Förordning (2018:876) om ändring i förordningen (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:1279) om ändring i förordningen (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2020-02-01