Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2014-04-30
Ändring införd
SFS 2014:266
Ikraft
2014-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Lagens syfte

1 §  Denna lag syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag.

Prop. 2013/14:174: I lagens inledande paragraf anges syftet med lagen.

Ord och uttryck

2 §  I denna lag betyder

[S2]energieffektivitet: förhållandet mellan produktionen av prestanda, tjänster, varor eller energi och insatsen av energi,

[S3]energikartläggning: ett systematiskt förfarande i syfte att få kunskap om den befintliga energianvändningen för en byggnad eller en grupp av byggnader, en industriprocess, en kommersiell verksamhet, en industrianläggning eller en kommersiell anläggning, eller privata eller offentliga tjänster och för att fastställa kostnadseffektiva åtgärder och rapportera om resultaten,

[S4]energiledningssystem: beståndsdelar i en plan som anger energieffektivitetsmål och en strategi för att nå det målet,

[S5]förbättrad energieffektivitet: en ökning av energieffektiviteten som ett resultat av tekniska, beteendemässiga eller ekonomiska förändringar,

[S6]stora företag: företag som sysselsätter minst 250 personer och som har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år; företag ska definieras enligt avdelning I i bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.

Skyldighet att göra energikartläggningar

3 §  I stora företag ska en energikartläggning göras senast den 5 december 2015 och därefter minst vart fjärde år efter den föregående kartläggningen.

4 §  I stora företag som har ett miljöledningssystem eller ett energiledningssystem behöver inte en energikartläggning enligt 3 § göras om

  1. systemet har certifierats enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till denna lag, och
  2. det inom systemet krävs att en energikartläggning motsvarande kartläggningen i 6 § och i anslutande föreskrifter ska göras.

Prop. 2013/14:174: Av paragrafen framgår att i stora företag där det finns ett miljöledningssystem eller ett energiledningssystem behöver inte en energikartläggning enligt 3 § göras. Detta gäller dock endast under vissa förutsättningar. Den ena förutsättningen är att miljöledningssystemet eller energiledningssystemet har certifierats. I direktivet ställs krav på att certifieringen ska ske enligt europeiska eller internationella standarder. Föreskrifter om hur certifieringen ska göras kommer att finnas i föreskrifter ...

Energikartläggningens genomförande

5 §  Energikartläggningen enligt 3 § ska göras av en person som uppfyller de krav på kompetens och oberoende som har meddelats i anslutning till denna lag.

6 §  En energikartläggning ska omfatta en ingående översyn av energianvändningen i företaget och förslag på kostnadseffektiva åtgärder såväl för att spara energi som för att effektivisera energianvändningen.

[S2]Resultatet av energikartläggningen ska redovisas i en rapport.

Skyldighet att spara uppgifter

7 §  Företag som omfattas av skyldigheten att göra en energikartläggning ska spara rapporten och övriga uppgifter från kartläggningen i sju år från utgången av det kalenderår som uppgifterna avser.

Prop. 2013/14:174: Av paragrafen framgår att rapporten från energikartläggningen och andra uppgifter från kartläggningen ska sparas i sju år från utgången av det kalenderår som uppgifterna avser. Att uppgifterna ska sparas i sju år överensstämmer dels med hur länge räkenskapsmaterial ska sparas enligt bokföringslagen (1999:1078) dels med den generella dokumentationsskyldigheten som följer av 9 ...

Tillsyn och skyldighet att lämna uppgifter

8 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

Prop. 2013/14:174: Av paragrafen framgår att den myndighet som ska vara tillsynsmyndighet kommer att pekas ut i förordning.

Övervägandena finns i avsnitt 10.4.

9 §  Företag som omfattas av skyldigheten att göra en energikartläggning ska på tillsynsmyndighetens begäran lämna de upplysningar och de handlingar som myndigheten behöver för tillsynen. Sådana företag ska även lämna de uppgifter som tillsynsmyndigheten begär för uppföljning och utvärdering.

10 §  Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för tillsynen.

[S2]Ett föreläggande får förenas med vite.

Bemyndigande

11 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

  1. uppgifter för prövning av huruvida ett företag är att anse som ett stort företag,
  2. certifiering enligt 4 § 1,
  3. kompetens och oberoende enligt 5 §,
  4. hur energikartläggningen ska göras och vilka uppgifter som ska redovisas i rapporten från kartläggningen,
  5. betydelsen av uttrycket kostnadseffektiva åtgärder i 6 §, och
  6. vilka uppgifter som ska lämnas för uppföljning och utvärdering.

Överklagande

12 §  Beslut om föreläggande enligt 10 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar

Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag

Förarbeten
Rskr. 2013/14:221, Prop. 2013/14:174, Bet. 2013/14:NU18
Ikraftträder
2014-06-01