Förordning (2014:347) om energikartläggning i stora företag

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
2014-05-15
Ändring införd
SFS 2014:347 i lydelse enligt SFS 2022:1185
Ikraft
2014-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag.

[S2]Med uttrycket kostnadseffektiv avses i denna förordning tekniskt möjlig och ekonomiskt rimlig. Övriga termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen om energikartläggning i stora företag.

2 §  Statens energimyndighet (Energimyndigheten) är tillsynsmyndighet och prövar frågor enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag och enligt denna förordning.

Omräkning av finansiella belopp

3 §  Vid bedömning av om ett företag är att anse som ett stort företag ska beloppen för årsomsättning och balansomslutning räknas om till svenska kronor enligt den valutakurs som gäller på dagen för räkenskapsårets utgång.

Krav på certifiering

4 §  De miljöledningssystem och energiledningssystem som avses i 4 § lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag och den person som avses i 5 § samma lag ska ha certifierats av någon som är ackrediterad för uppgiften i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 samt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

[S2]En certifiering enligt första stycket ska vara tidsbegränsad. Förordning (2022:1185).

5 §  En person från ett annat land i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska anses uppfylla kraven i 4 § om han eller hon har certifierats eller på annat sätt kvalificerats för att göra energikartläggningar i det egna landet enligt bestämmelser som tagits fram med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet.

6 §  Energimyndigheten ska säkerställa att det finns en förteckning över personer som är certifierade enligt 4 § för att göra energikartläggningar. Om begäran inkommer från en person som avses i 5 § ska myndigheten säkerställa att även denne får ingå i förteckningen.

[S2]Förteckningen som avses i första stycket ska även innehålla information om vem som har utfärdat certifikatet och enligt vilka bestämmelser det har utfärdats.

Krav på oberoende

7 §  Den person som avses i 5 § lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag får inte vara närstående till den som anlitar honom eller henne.

[S2]Om personen som avses i första stycket inte är anställd i företaget som ska kartläggas, får han eller hon inte heller ha eller ha haft uppdrag hos den som anlitar honom eller henne, om det finns risk för att bedömningarna vid energikartläggningen därigenom påverkas.

[S3]Om personen som avses i första stycket är anställd i företaget som ska kartläggas, får han eller hon inte vara direkt delaktig i den verksamhet som ska kartläggas.

Energikartläggningens innehåll

8 §  En energikartläggning ska innehålla uppgifter om

  1. byggnadens eller byggnadernas totala energianvändning och om verksamhetsenergi inklusive energianvändning för transporter, och
  2. förslag till kostnadseffektiva åtgärder såväl för att spara energi som för att effektivisera energianvändningen.

[S2]Uppgifterna om energianvändning enligt första stycket 1 ska vara aktuella, uppmätta och spårbara. Uppgifterna ska ge en tillförlitlig bild av energianvändningen och kunna ligga till grund för förslag enligt första stycket 2.

[S3]Åtgärdsförslagen enligt första stycket 2 ska bygga på en analys av livscykelkostnaderna och, om detta inte är möjligt, på återbetalningsperioder och bestå av detaljerade och validerade beräkningar.

Uppföljning och utvärdering

9 §  Vid uppföljning och utvärdering ska Energimyndigheten begära in uppgifter om energianvändning enligt 8 § första stycket 1 och om förslag till kostnadseffektiva åtgärder enligt 8 § första stycket 2. Myndigheten får även begära in andra uppgifter som behövs för uppföljningen och utvärderingen.

Bemyndigande

10 §  Energimyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om certifiering enligt 4 § och om särskilda krav på kompetens hos organ som ackrediteras för certifiering enligt samma paragraf.

[S2]Energimyndigheten får även meddela ytterligare föreskrifter om oberoende enligt 7 § och om hur energikartläggningen ska göras, vad den ska innehålla och hur uppgifterna ska redovisas i rapporten från kartläggningen.

Överklagande

11 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 5 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:867).

Ändringar

Förordning (2014:347) om energikartläggning i stora företag

Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2018:867) om ändring i förordningen (2014:347) om energikartläggning i stora företag

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2022:1185) om ändring i förordningen (2014:347) om energikartläggning i stora företag

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2022-07-25