Inaktuell version

Lag (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2014-05-15
Ändring införd
SFS 2014:341
Ikraft
2014-09-01
Upphäver
Lag (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om när beslut i ett regeringsärende får fattas av ett statsråd i enlighet med 7 kap. 3 § andra stycket regeringsformen.

2 §  I 3 § anges i vilka frågor beslut får fattas enligt denna lag. Ett sådant beslut får fattas endast om ärendet är brådskande och beslutsformen inte är olämplig med hänsyn till det som ärendet avser eller av andra skäl.

3 §  Beslut enligt denna lag får fattas i frågor om

  1. Försvarsmaktens krigsorganisering och mobilisering,
  2. totalförsvarspliktigas inkallelse och tjänstgöring i Försvarsmakten,
  3. utbildning i utlandet enligt lagen (1994:588) om utbildning för freds- främjande verksamhet,
  4. svenska örlogsbesök i utlandet och flygningar till utlandet med svenska militära luftfartyg,
  5. tillträde till svenskt territorium för utländska statsfartyg, statsluftfartyg och militära fordon samt uppehåll på svenskt territorium för utländska statsfartyg, och
  6. övningar av en främmande stats militära styrka på svenskt territorium samt undantag från vapenlagen (1996:67) enligt 11 kap. 3 § vapenlagen.

Prop. 2015/16:122: Paragrafen innehåller en uppräkning av i vilka regeringsärenden som beslut får fattas enligt lagen. I punkten 3 finns en hänvisning till lagen om utbildning för fredsfrämjande verksamhet. Ändringen är en följd av ändringarna i lagen om utbildning för fredsfrämjande verksamhet. Lagtexten har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Skälen för ändringen redogörs närmare för i avsnitt 7. ...

Ändringar

Lag (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden

Förarbeten
Rskr. 2013/14:241, Prop. 2013/14:179, Bet. 2013/14:KU38
Ikraftträder
2014-09-01

Lag (2016:648) om ändring i lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden

Förarbeten
Rskr. 2015/16:247, Prop. 2015/16:122, Bet. 2015/16:FöU14
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2016-07-01