Förordning (2014:349) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
2014-05-15
Ändring införd
SFS 2014:349
Ikraft
2014-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.

[S2]I denna förordning har ord och uttryck samma betydelse som i lagen om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.

2 §  Med högeffektiv kraftvärmeanläggning avses en termisk elproduktionsanläggning vars kraftvärmeproduktion uppfyller de kriterier som anges i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv 2013/12/EU.

3 §  Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.

Undantag från skyldigheten att utföra en kostnads-nyttoanalys

4 §  Skyldigheten att utföra en kostnads-nyttoanalys enligt lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet omfattar inte

  1. de toppbelastnings- och reservanläggningar för elproduktion som planeras vara i drift högst 1 500 driftstimmar per år som ett rullande medelvärde över en period av fem år,
  2. kärnkraftsanläggningar, och
  3. anläggningar som behöver vara placerade nära en anläggning för geologisk lagring av koldioxid som omfattas av tillstånd enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken.

[S2]Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om undantagen enligt första stycket 1 och 3.

5 §  Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om tröskelvärden, uttryckta som mängden tillgänglig nyttiggjord spillvärme, efterfrågan på värme eller avstånden mellan industrianläggningar och fjärrvärmenäten, i syfte att undanta enskilda anläggningar från bestämmelserna i 3 § första stycket24 lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.

Avgifter

6 §  Avgift ska med tillämpning av 1014 §§avgiftsförordningen (1992:191) tas ut för prövning av ärenden enligt lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet. Avgiftsklass 6 ska tillämpas.

Bemyndigande

7 §  Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

  1. skyldigheten att utföra en kostnads-nyttoanalys,
  2. vad en kostnads-nyttoanalys ska innehålla, och
  3. hur en kostnads-nyttoanalys ska utföras och redovisas.

Ändringar

Förordning (2014:349) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet

Ikraftträder
2014-07-01