lagen.nu

Lag (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2014-06-12
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller särskilda bestämmelser som rör verksamheten vid och skyddet för egendom som används som tjänstebostad för statsministern. Bestämmelserna utgör kompletteringar till och undantag från säkerhetsskyddslagen (1996:627) och skyddslagen (2010:305).

Tillträdesbegränsning och frågor om skyddsobjekt

2 § Säkerhetspolisen har det ansvar för tillträdesbegränsning som anges i 7 § 2 säkerhetsskyddslagen (1996:627) vid egendom som används som tjänstebostad för statsministern.

Inför att tillträdesbegränsande åtgärder vidtas ska Säkerhetspolisen samråda med den eller de myndigheter som förvaltar egendomen och som berörs av åtgärden. När det gäller tillträdesbegränsande åtgärder som är av större betydelse ska Säkerhetspolisen även samråda med Regeringskansliet.

3 § Säkerhetspolisen beslutar i frågor om skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305) när det gäller egendom som används som tjänstebostad för statsministern.

Säkerhetspolisen ansvarar för att beslutade skyddsobjekt som gäller sådan egendom bevakas och för att upplysning om sådana beslut lämnas genom tydlig skyltning.

Samråd inför att säkerhetsskyddsavtal ska träffas och inför beslut om placering i säkerhetsklass

4 § Inför att säkerhetsskyddsavtal ska träffas enligt 8 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) med anledning av upphandling till egendom som används som tjänstebostad för statsministern ska den upphandlande myndigheten samråda med Säkerhetspolisen.

5 § Inför beslut om placering i säkerhetsklass enligt 17 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) av anställningar eller annat deltagande i verksamheten vid egendom som används som tjänstebostad för statsministern ska den som bedriver verksamheten samråda med Säkerhetspolisen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2014:514

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L4
Förarbeten
Prop. 2013/14:203, bet. 2013/14:JuU34, rskr. 2013/14:288
Ikraft
2014-09-01
SFS-nummer
2014:514
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation