Lag (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2014-06-12
Ändring införd
SFS 2014:514 i lydelse enligt SFS 2021:953
Ikraft
2014-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag innehåller särskilda bestämmelser som rör verksamheten vid och skyddet för egendom som används som tjänstebostad för statsministern. Bestämmelserna utgör kompletteringar till och undantag från skyddslagen (2010:305) och säkerhetsskyddslagen (2018:585). Lag (2018:595).

Prop. 2013/14:203: och skyddet för egendom som används som tjänstebostad för statsministern. Bestämmelserna utgör kompletteringar till och undantag från säkerhetsskyddslagen (1996:627) och skyddslagen (2010:305).

I paragrafen anges lagens tillämpningsområde. ...

Tillträdesbegränsning och frågor om skyddsobjekt

2 §  Säkerhetspolisen har ansvaret för fysisk säkerhet enligt 2 kap. 3 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) vid egendom som används som tjänstebostad för statsministern.

[S2]Inför att åtgärder som rör fysisk säkerhet vidtas ska Säkerhetspolisen samråda med den eller de myndigheter som förvaltar egendomen och som berörs av åtgärden. När det gäller åtgärder som rör fysisk säkerhet som är av större betydelse ska Säkerhetspolisen även samråda med Regeringskansliet. Lag (2018:595).

Prop. 2013/14:203: säkerhetsskyddslagen (1996:627) vid egendom som används som tjänstebostad för statsministern.

Inför att tillträdesbegränsande åtgärder vidtas ska Säkerhetspolisen samråda med den eller de myndigheter som förvaltar egendomen och som berörs av åtgärden. När det gäller tillträdesbegränsande åtgärder som är av större bety-

...

3 §  Säkerhetspolisen beslutar i frågor om skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305) när det gäller egendom som används som tjänstebostad för statsministern.

[S2]Säkerhetspolisen ansvarar för att beslutade skyddsobjekt som gäller sådan egendom bevakas och för att upplysning om sådana beslut lämnas genom tydlig skyltning.

Prop. 2013/14:203: (2010:305) när det gäller egendom som används som tjänstebostad för statsministern.

Säkerhetspolisen ansvarar för att beslutade skyddsobjekt som gäller sådan egendom bevakas och för att upplysning om sådana beslut lämnas genom tydlig skyltning.

I paragrafen regleras beslutanderätten i frågor ...

Samråd inför att säkerhetsskyddsavtal ska träffas och inför beslut om placering i säkerhetsklass

4 §  Inför att säkerhetsskyddsavtal ska träffas enligt 4 kap. 1 § första stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585) med anledning av upphandling till egendom som används som tjänstebostad för statsministern ska den upphandlande myndigheten samråda med Säkerhetspolisen. Lag (2021:953).

Prop. 2020/21:194: Paragrafen innehåller bestämmelser om samråd inför upphandling till egendom som används som tjänstebostad för statsministern. Övervägandena finns i avsnitt 13.

Ändringen är en följd av att bestämmelserna om krav på säkerhetsskyddsavtal flyttas från 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen till 4 kap. 1 § samma lag och innebär inte någon ändring ...

Prop. 2013/14:203: (1996:627) med anledning av upphandling till egendom som används som tjänstebostad för statsministern ska den upphandlande myndigheten samråda med Säkerhetspolisen.

I paragrafen anges att det inför att säkerhetsskyddsavtal ska träffas med anledning av upphandling till egendom som används som tjänstebostad för statsministern ska ske ett samråd ...

5 §  Inför beslut om placering i säkerhetsklass enligt 3 kap. 5 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) av anställningar eller annat deltagande i verksamheten vid egendom som används som tjänstebostad för statsministern ska den som bedriver verksamheten samråda med Säkerhetspolisen. Lag (2018:595).

Prop. 2013/14:203: (1996:627) av anställningar eller annat deltagande i verksamheten vid egendom som används som tjänstebostad för statsministern ska den som bedriver verksamheten samråda med Säkerhetspolisen.

I paragrafen anges att de myndigheter som bedriver verksamhet vid egendom som används som tjänstebostad för statsministern ska samråda med Säkerhetspolisen ...

Ändringar

Lag (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder

Förarbeten
Rskr. 2013/14:288, Prop. 2013/14:203, Bet. 2013/14:JuU34
Ikraftträder
2014-09-01

Lag (2018:595) om ändring i lagen (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder

Förarbeten
Rskr. 2017/18:289, Prop. 2017/18:89, Bet. 2017/18:JuU21
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraftträder
2019-04-01

Lag (2021:953) om ändring i lagen (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder

Förarbeten
Rskr. 2021/22:19, Prop. 2020/21:194, Bet. 2021/22:JuU3
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2021-12-01