Upphävd författning

Förordning (2014:870) om ansökan om och handläggning av stöd för vissa landsbygdsutvecklingsåtgärder

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2014-06-12
Ändring införd
SFS 2014:870
Ikraft
2014-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2014:870 har iakttagits.

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning kompletterar

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006, och
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005.

2 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om ansökan om och handläggning av

 1. stöd enligt artikel 17.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 till investeringar inom jordbruk för ny-, om- och tillbyggnad av byggnader för animalieproduktion, inklusive fasta anläggningar för foder- och gödselhantering,
 2. stöd till bredband enligt artikel 20.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013, och
 3. förberedande stöd för lokalt ledd utveckling enligt artikel 35.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013.

Ansökan om stöd

3 §  Ansökan om stöd ska lämnas in till

 1. länsstyrelsen för stöd enligt 2 §1 och 2, och
 2. Statens jordbruksverk för stöd enligt 2 § 3.

Bemyndiganden

4 §  Jordbruksverket får, efter att ha gett länsstyrelsen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om

 1. den tid inom vilken ansökan ska ges in,
 2. ansökningsförfarandet,
 3. innehållet i ansökan, och
 4. innehållet i affärsplaner och projektplaner.

5 §  Jordbruksverket får, efter att ha gett länsstyrelsen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om handläggningen av stödärenden hos länsstyrelsen.

 • SJVFS 2015:8: Statens jordbruksverks föreskrifter om rutiner vid handläggning av ärenden om jordbrukarstöd, stöd inom landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet

Ändringar

Förordning (2014:870) om ansökan om och handläggning av stöd för vissa landsbygdsutvecklingsåtgärder

CELEX-nr
32013R1305
Ikraftträder
2014-08-01

Ändring, SFS 2015:406

Omfattning
upph.