SJVFS 2015:8

Statens jordbruksverks föreskrifter om rutiner vid handläggning av ärenden om jordbrukarstöd, stöd inom landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2015:8

Statens jordbruksverks föreskrifter om rutiner vid

handläggning av ärenden om jordbrukarstöd, stöd inom

landsbygdsprogrammet och havs- och

fiskeriprogrammet;

Utkom från trycket

den 7 april 2015

beslutade den 1 april 2015.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 § förordningen (2014:870) om

ansökan om och handläggning av stöd för vissa landsbygdsutvecklingsåtgärder, 4 §

förordningen (2015:45) om ansökan om och handläggning av stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder, 4 kap 49 § förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen och 13 § förordningen (2014:1101) om EU:s

direktstöd för jordbrukare och efter att ha gett länsstyrelserna, Sametinget,

Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och Havs- och vattenmyndigheten tillfälle att yttra sig,

följande.

Omfattning

1 § Dessa föreskrifter gäller när den behöriga myndigheten ska

1. handlägga och kontrollera ärenden som rör stöd inom landsbygdsprogrammet

2014-2020 enligt förordningen (2014:870) om ansökan om och handläggning

av stöd för vissa landsbygdsutvecklingsåtgärder och förordningen (2015:45)

om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder,

2. handlägga och kontrollera ärenden som rör stöd inom havs- och

fiskeriprogrammet enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket

och fiskerinäringen,

3. handlägga och kontrollera ärenden som rör jordbrukarstöd enligt förordningen

(2014:1101) om direktstöd för jordbrukare,

4. genomföra kontroll i fält enligt systemet för identifiering och registrering av

nötkreatur i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1760/2000 av

den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och

registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter

och om upphävande av rådets förordning (EG) 820/971 och

5. genomföra kontroll i fält enligt systemet för identifiering och registrering av

får och getter i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 21/2004 av

den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och

registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) 1782/2003

samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG2.

1

EGT L 204, 11.8.2000, s. 1 (Celex 32000R1760).

2

EGT L 5, 9.1.2004, s. 8 (Celex 32004R0021).

SJVFS 2015:8

2

Definitioner

2 § I denna författning används vissa termer med följande definitioner.

Ansökan:

Ansökan enligt Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2014:22) om ansökan om företagsstöd och

projektstöd

inom

landsbygdsprogrammet,

Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:30) om ansökan

om projektstöd inom havs- och fiskeriprogrammet och

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om

ansökan om jordbrukarstöd,

Behörig myndighet:

Länsstyrelsen,

Skogsstyrelsen,

Sametinget,

Tillväxtverket och Havs- och vattenmyndigheten för vilka

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om handläggning

enligt förordningen (2014:870) om ansökan om och

handläggning

av

stöd

för

vissa

landsbygds-

utvecklingsåtgärder, förordningen (2015:45) om ansökan

om och handläggning av stöd för landsbygds-

utvecklingsåtgärder, förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen och förordningen

(2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare,

Handläggarstöd för

stödadministration:

IT-baserad hjälp vid handläggning av stöd.

Rutiner

3 § Den behöriga myndigheten ska

1. handlägga ansökningar om stöd,

2. handlägga ansökningar om utbetalningar,

3. genomföra besiktningar och övriga kontrollåtgärder,

4. handlägga återkrav,

5. hantera överklagningar samt

6. journalföra all skriftlig och muntlig kommunikation i ärendet

i enlighet med beslutade kontrollinstruktioner och de delar av rutinerna som

Jordbruksverket har fastställt i Handläggarstöd för stödadministration. Fastställda

rutiner är särskilt markerade. Handläggningen ska göras i de IT-system som

Jordbruksverket tillhandahåller.

Årlig rapportering

4 § Den behöriga myndigheten ska som underlag för Jordbruksverkets utbetalningar

skicka en årlig rapport i enlighet med Jordbruksverkets mall och vid den tidpunkt

som Jordbruksverket bestämmer.

Intern styrning och kontroll

5 § Den behöriga myndigheten ska följa de riktlinjer om intern styrning och kontroll

som finns i bilagan till dessa föreskrifter.

SJVFS 2015:8

3

Undantag

6 § Jordbruksverket kan besluta om undantag från bestämmelserna i dessa

föreskrifter. Den behöriga myndigheten ska ansöka om undantag skriftligt.

Grundläggande bestämmelser

7 § Grundläggande bestämmelser om jordbrukarstöd, stöd inom

landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli

2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av

nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om

upphävande av rådets förordning (EG) 820/973,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17

december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering

av får och getter och om ändring av förordning (EG) 1782/2003 samt

direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG4,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj

2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets

förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och

(EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1255/20115,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17

december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för

Europeiska

regionala

utvecklingsfonden,

Europeiska

socialfonden,

Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygds-

utveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av

allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och

fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/20066,

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17

december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av

rådets förordning (EG) nr 1698/20057,

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17

december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den

gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar

(EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG)

nr 1290/2005 och (EG) nr 485/20088,

7. Europaparlamentets och rådets förordning nr 1307/2013 av den 17 december

2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som

3

EGT L 204, 11.8.2000, s. 1 (Celex 32000R1760).

4

EGT L 5, 9.1.2004, s. 8 (Celex 32004R0021).

5

EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

6

EUT L 347, 20.12.2013, s. 320 (Celex 32013R1303).

7

EUT L 347, 20.12.2013, s. 487 (Celex 32013R1305).

8

EUT L 347, 20.12.2013, s. 549 (Celex 32013R1306).

SJVFS 2015:8

4

ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets

förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/20099,

8. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 av den 11 mars 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1305/2013

om

stöd

för

landsbygdsutveckling

från

Europeiska

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av

övergångsbestämmelser10,

9. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli

2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)11,

10. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet

och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa

sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och

tvärvillkor12,

11. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1306/2013 vad gäller utbetalande organ, ekonomisk förvaltning, avslutande

räkenskaper, säkerheter och användning av euron13,

12. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli

2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och

kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor14,

13. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 av den 11 mars 2014

om komplettering av Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr

1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar

som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X

till den förordningen15,

14. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 641/2014 av den 16 juni

2014 om tillämpningsföreskrifter för Europarlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de

stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken16,

15. förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

,

16. förordningen (2014:870) om ansökan om och handläggning av stöd för vissa

landsbygdsutvecklingsåtgärder,

17. förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare och

18. förordningen (2015:45) om ansökan och handläggning av stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder.

9

EUT L 347, 20.12.2013, s. 608 (Celex 32013R1307).

10

EUT L 227, 31.7.2014, s. 1 (Celex 32014R0807).

11

EUT L 227, 31.7.2014, s.18 (Celex 32014R0808) .

12

EUT L 181, 20.6.2014, s. 48 (Celex 32014R0640).

13

EUT L 225, 28.8.2014, s. 18 (Celex 32014R0907).

14

EUT L 227, 31.7.2014, s. 69 (Celex 32014R0809).

15

EUT L 181, 20.6.2014, s. 1 (Celex 32014R0639) .

16

EUT L 181, 20.6.2014, s.74 (Celex 32014R0641).

SJVFS 2015:8

5

--------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft den 4 maj 2015, då följande föreskrifter upphör att

gälla:

a. Statens jordbruksverk föreskrifter (SJVFS 2011:16) om rutiner vid

länsstyrelsens handläggning och kontroll av ärenden om jordbrukarstöd,

b. Statens jordbruksverk föreskrifter (SJVFS 2007:6) om rutiner vid

länsstyrelsens handläggning och kontroll av ärenden om företagsstöd,

projektstöd och miljöinvesteringar,

c. Statens jordbruksverk föreskrifter (SJVFS 2007:8) om rutiner vid

Skogsstyrelsens

handläggning

och

kontroll

av

ärenden

om

kompetensutveckling och icke produktiva investeringar och

d. Statens jordbruksverk föreskrifter (SJVFS 2007:5) om rutiner vid

Sametingets handläggning och kontroll av ärenden om företagsstöd,

projektstöd och miljöinvesteringar samt miljöersättning för värdefulla

natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser stöd eller ersättningar

som omfattas av dessa.

För jordbrukarstöd enligt förordningen (2014:1101) om direktstöd för jordbrukare

ska dock denna författning gälla.

LEIF DENNEBERG

Maria Sköld

(Stödkommunikationsenheten)

SJVFS 2015:8

6

Bilaga

INTERN STYRNING OCH KONTROLL

Krav på god intern styrning och kontroll framgår av Kommissionens delegerade

förordning (EG) nr 907/2014, bilaga 1, med krav på intygande av genomförda

kontroller gjorda i handläggningen, granskning av dessa kontroller av högre

tjänsteman och dokumentationskrav på genomförd granskning. Processen för intern

styrning och kontroll, framgår även av förordningen (2007:603) om intern styrning

och kontroll. Processen ska genomföras fortlöpande.

Kvalitetskontroll

I processen för intern styrning och kontroll ska följande moment ingå:

Riskanalys – används för att identifiera, kartlägga och värdera risker som

utgör ett hot mot att önskat resultat inte nås.

Kontrollåtgärder – åtgärder som vidtas för att en identifierad risk som bedöms

vara allvarlig ska hamna på en acceptabel nivå.

Uppföljning – för att avgöra om processen för intern styrning och kontroll är

ändamålsenlig ska den följas upp och utvärderas.

Dokumentation – processen ska dokumenteras så att den ger en

sammanhängande, översiktlig och begriplig bild av hur arbetet går till.

Handläggningskontroll

Handläggningskontrollen ska utföras som en del i uppföljningen inom intern styrning

och kontroll. Kontrollen ska genomföras av hanteringen på handläggarnivå samt

ärendenivå och dokumenteras.