Lag (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Departement
Näringsdepartementet RST
Utfärdad
2015-12-18
Ändring införd
SFS 2015:1073 i lydelse enligt SFS 2016:724
Ikraft
2015-12-21
Tidsbegränsad
2018-12-21
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Lagens innehåll

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om särskilda åtgärder som får vidtas vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.

Prop. 2015/16:67: Paragrafen anger lagens innehåll.

Lagen innehåller bestämmelser om särskilda åtgärder som får vidtas vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.

Regeringens befogenheter

2 §  Om det har uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet får regeringen, i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda nationell säkerhet, vidta sådana åtgärder som avses i 3 och 4 §§.

Prop. 2015/16:67: Paragrafen reglerar förutsättningarna för när regeringen får vidta sådana särskilda åtgärder som anges i 3 och 4 §§.

Ett grundläggande krav för att regeringen ska få vidta de särskilda åtgärder som anges i lagen är att det har uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Det ska vara fråga om en fara som sett ur ett bredare perspektiv både är betydande och hotar viktiga samhällsintressen eller samhällets funktionalitet. Olika orsaker, ...

Bemyndiganden

3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat.

4 §  Regeringen får meddela föreskrifter om

  1. tillsyn och kontroll av åtgärder som avses i 3 §, och
  2. sanktionsavgifter vid överträdelser av föreskrifter som avses i 3 §.

Prop. 2015/16:67: Paragrafen ger regeringen befogenhet att meddela föreskrifter om tillsyn, kontroll och sanktionsavgifter för att se till att åtgärder som har vidtagits med stöd av lagen följs.

Punkt 1 innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om tillsyn och kontroll av åtgärder som avses i 3 §, dvs. krav på identitetskontroll vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat.

Punkt 2 innehåller ...

Tidsperiod

5 §  Föreskrifter enligt 3 § får gälla högst sex månader.

[S2]Föreskrifter enligt 4 § ska ha samma giltighetstid som de föreskrifter enligt 3 § som de förstnämnda föreskrifterna avser. Ett ärende eller mål om tillsyn, kontroll eller sanktionsavgifter får dock prövas enligt föreskrifterna efter det att giltighetstiden för dessa har gått ut, om ärendet eller målet inletts dessförinnan.

Prop. 2015/16:67: Paragrafen innebär att de föreskrifter om åtgärder som vidtas med stöd av lagen ska ha en begränsad giltighetstid.

Första stycket innebär att giltighetstiden för föreskrifter om krav på identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat får vara högst sex månader.

Andra stycket innebär att föreskrifter om tillsyn, kontroll eller sanktionsavgifter ska ha samma giltighetstid som ...

6 § Har upphävts genom lag (2016:724).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 21 december 2015.
  2. Lagen upphör att gälla den 21 december 2018.
  3. Föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 eller 4 § upphör att gälla senast när denna lag upphör att gälla.
  4. Trots punkt 2 gäller lagen fortfarande för ärenden eller mål om tillsyn, kontroll eller sanktionsavgifter som har inletts innan denna lag upphörde att gälla.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:122, Prop. 2015/16:67, Bet. 2015/16:JuU24
Ikraftträder
2015-12-21

Lag (2016:724) om ändring i lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:268
Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2016-07-01