Förordning (2015:456) om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2015-06-25
Ändring införd
SFS 2015:456
Ikraft
2015-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Syfte och tillämpningsområde

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till ideella organisationer vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva förebyggande arbete i syfte att minska tobaksbruket i Sverige eller skadeverkningarna av spel om pengar i Sverige.

[S2]Syftet med statsbidragen är att stödja sådana organisationers verksamhet.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §  Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell organisation som

 1. är en juridisk person,
 2. är en rikstäckande organisation vars verksamhet riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå eller är en organisation som bedriver verksamhet av riksintresse,
 3. har antagit stadgar och i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet, jämlikhet och förbud mot diskriminering,
 4. har som huvudsaklig verksamhet att bedriva förebyggande arbete inom tobaksområdet eller området spel om pengar,
 5. har bedrivit förebyggande verksamhet inom tobaksområdet eller området spel om pengar under minst två år, och
 6. styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat och har fastställt en plan, för en period om två år eller mer, som beskriver vilka aktiviteter organisationen planerar att genomföra för att lösa identifierade problem samt hur arbetet kommer att följas upp.

3 §  Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

[S2]Bidrag får inte heller lämnas till en organisation som har fått statligt organisationsbidrag i annan form för det aktuella bidragsåret.

4 §  Bidrag får även lämnas till organisationer som inte uppfyller de villkor som anges i 2 §2 eller 5, om det finns särskilda skäl för det. Vid en sådan prövning ska det särskilt beaktas vilket behov som finns av förnyelsearbete inom det område där organisationen är verksam.

Formen för statsbidragen

5 §  Bidragen lämnas i form av organisationsbidrag.

Ansökan

6 §  Folkhälsomyndigheten prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

7 §  En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 30 september året före bidragsåret eller senast vid den senare tidpunkt som Folkhälsomyndigheten beslutat.

8 §  Ansökan om bidrag ska göras på en blankett som överensstämmer med ett formulär som Folkhälsomyndigheten fastställer.

[S2]Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av behörig företrädare för den organisation som ansöker om bidrag. I ansökan ska det intygas att de uppgifter som lämnas där är riktiga.

9 §  Ansökan ska innehålla

 1. den sökande organisationens stadgar eller urkund,
 2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda organisationen,
 3. verksamhets- och förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse för närmast föregående räkenskapsår, och
 4. uppgift om huruvida sökanden ansökt om eller beviljats annat statligt organisationsbidrag.

10 §  Sökanden ska till Folkhälsomyndigheten lämna också andra handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

11 §  Om sökanden inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av 8 och 9 §§, ska sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom en viss tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får den prövas i befintligt skick.

Beslut

12 §  Folkhälsomyndigheten ska i ett beslut om bidrag ange de villkor som ska gälla för bidraget. Beslutet ska även innehålla en upplysning om bestämmelserna i 14, 15 och 18 §§.

13 §  Beslut om bidrag ska avse ett visst bidragsår. Ett bidragsår avser ett kalenderår. Folkhälsomyndigheten fattar beslut om organisationsbidrag vid endast ett tillfälle under ett kalenderår.

Redovisning

14 §  En organisation som har tagit emot organisationsbidrag är skyldig att senast den 30 april året efter bidragsåret till Folkhälsomyndigheten lämna en ekonomisk redovisning och en redogörelse för vad medlen har använts till.

[S2]En revisor ska intyga att redovisningen är tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att tillämpliga föreskrifter och villkor m.m. har följts. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

15 §  En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är förutom vad som anges i 14 § skyldig att, på begäran av Folkhälsomyndigheten, lämna myndigheten det underlag som behövs för granskningen av redovisningen.

16 §  Folkhälsomyndigheten ska årligen senast den 30 september till regeringen lämna en samlad redovisning för respektive statsbidragsområde. Av redovisningen ska det framgå vilka som fått bidrag och med hur stort belopp. Vidare ska redovisningen innehålla en sammanfattande redogörelse för statsbidragets användning i förhållande till bidragets syfte.

[S2]Folkhälsomyndigheten ska vartannat år, med början år 2017, vid samma tid även lämna regeringen en bedömning av bidragens effekter i förhållande till de syften som anges i 1 §.

Utbetalning

17 §  Bidragen ska betalas ut i förskott med en fjärdedel per kvartal.

Återbetalning

18 §  Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidraget av annat skäl lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. bidraget helt eller delvis inte utnyttjats eller organisationen inte längre huvudsakligen bedriver förebyggande arbete inom det område som organisationen beviljats bidraget för.
 4. mottagaren inte lämnar sådana handlingar och underlag som avses i 14 och 15 §§, eller
 5. villkor i beslutet inte har följts.

19 §  Folkhälsomyndigheten ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget, om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 18 §.

Överklagande

20 §  Folkhälsomyndighetens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2015:456) om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.
 2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2016.
Ikraftträder
2015-08-01