Lag (2015:478) med bemyndiganden att meddela föreskrifter om validering och om avgift för ansökan som avser kvalifikationer för livslångt lärande

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2015-06-25
Ändring införd
SFS 2015:478 i lydelse enligt SFS 2022:911
Ikraft
2015-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

1 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om validering av en persons kunnande. Lag (2022:911).

Prop. 2021/22:123: I paragrafen, som är ny, finns ett bemyndigande att meddela föreskrifter om validering.

Enligt paragrafen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om validering av en persons kunnande. När det gäller kommunal vuxenutbildning beskrivs validering i skollagen som en strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och en bedömning som syftar till ett erkännande ...

2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för en ansökan om att få ett beslut om vilken nivå en kvalifikation motsvarar i den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande. Lag (2022:911).

Ändringar

Lag (2015:478) med bemyndiganden att meddela föreskrifter om validering och om avgift för ansökan som avser kvalifikationer för livslångt lärande

Förarbeten
Rskr. 2014/15:264, Prop. 2014/15:107, Bet. 2014/15:UbU15
Ikraftträder
2015-10-01

Lag (2022:911) om ändring i lagen (2015:478) med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgift för ansökan om att få beslut som avser kvalifikationer för livslångt lärande

Förarbeten
Rskr. 2021/22:368, Prop. 2021/22:123, Bet. 2021/22:UbU23
Omfattning
nuvarande 1 § betecknas 2 §; ändr. författningsrubr.; ny 1 §
Ikraftträder
2023-01-01