Inaktuell version

Förordning (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb

Version: 2015:504

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2015-06-25
Ändring införd
SFS 2015:504
Ikraft
2015-08-03
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Syftet med bidraget är att ungdomar ska kunna kombinera sådan utbildning med traineejobb.

[S2]Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §  Statsbidrag får lämnas till kommuner för utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå om utbildningen

 1. riktar sig till den som har fyllt 20 men inte 25 år,
 2. bedrivs som deltidsstudier och kombineras med ett traineejobb enligt förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd, och
 3. syftar till att ge deltagaren kompetens för anställning inom traineejobbets yrkesområde.

[S2]För utbildning som avses i första stycket ska föreskrifterna om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i skollagen (2010:800), förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och andra författningar tillämpas, med undantag av bestämmelserna om behörighet och urval. När det gäller studiestöd finns det dock särskilda bestämmelser om utbildningen i studiestödsförordningen (2000:655).

3 §  Statsbidrag får lämnas endast om kommunen erbjuder studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genomförandet av utbildningen tar till vara deltagarens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens.

Bidragsbelopp

4 §  Statsbidrag lämnas för ett kalenderår i sänder med 47 500 kronor per årsstudieplats.

Ansökan och beslut om statsbidrag

5 §  Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Av ansökan ska det framgå

 1. hur många årstudieplatser eller deltagarplatser i heltidsutbildning som utbildningen sammanlagt ska omfatta,
 2. vilket yrkesområde utbildningen ska avse,
 3. hur utbildningen har planerats och hur den ska kunna kombineras med sådant arbete som avses i 2 §,
 4. om två eller flera kommuner samverkar om utbildningen, och
 5. vilket behov som finns av utbildningen.

[S2]Till ansökan ska det bifogas ett yttrande från Arbetsförmedlingen om utbildningens relevans utifrån förutsedda behov på den lokala arbetsmarknaden och det funktionella arbetsmarknadsområdet.

6 §  Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut statsbidraget.

[S2]Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Uppföljning och redovisning

7 §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

[S2]Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet lämna en redovisning av hur bidraget har använts.

8 §  Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

Återbetalning och återkrav

9 §  Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

 1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
 2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,
 3. sådan redovisning som avses i 8 § inte har lämnats, eller 4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

10 §  Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 9 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att avstå från återkrav helt eller delvis.

11 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att avstå från krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndigande

12 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

13 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb eller annat arbete

Ikraftträder
2015-08-03

Förordning (2016:763) om ändring i förordningen (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2016-08-01

Förordning (2016:1369) om ändring i förordningen (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 6 §§
Ikraftträder
2017-01-27