Upphävd författning

Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
2015-06-25
Ändring införd
SFS 2015:503 i lydelse enligt SFS 2017:1169
Ikraft
2015-08-03
Upphäver
Förordning (1997:1275) om anställningsstöd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen och innehåller bestämmelser om det arbetsmarknadspolitiska programmet särskilt anställningsstöd.

[S2]Syftet med programmet är att stimulera anställningar av personer som har svårt att få ett arbete utan särskilt anställningsstöd.

Olika former av särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin

2 §  En anvisning till särskilt anställningsstöd får göras för den som sedan sammanlagt 6 månader deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

[S2]Den som har anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin efter att ha deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader får dock anvisas till särskilt anställningsstöd redan från och med inträdet i jobb- och utvecklingsgarantin.

3 §  När en anställning med särskilt anställningsstöd har upphört, får en ny sådan anvisning göras för den som direkt efter det att anställningen upphört har deltagit i organiserade jobbsökaraktiviteter hos Arbetsförmedlingen under minst 3 månader utan att ha fått arbete.

[S2]En anvisning som avser en anställning hos en arbetsgivare som den enskilde tidigare varit anställd hos med särskilt anställningsstöd får dock göras

 1. tidigast 6 månader efter det att den tidigare anställningen upphört, och
 2. om insatser inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin inte bedöms tillräckliga.

4 §  Särskilt anställningsstöd får lämnas under högst 12 månader.

[S2]Stödet får lämnas för ytterligare en period om högst 12 månader för personer som bedöms ha behov av en längre tid i anställningen för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Förordning (2015:951).

5 §  Särskilt anställningsstöd lämnas med 80 procent av lönekostnaden, dock högst 970 kronor per dag för en anställning på heltid. Förordning (2017:886).

6 §  Ekonomiskt stöd för kostnader för handledning lämnas till arbetsgivaren eller till den som har kostnaden för handledningen under anställningens första 3 månader med högst 50 kronor per dag.

[S2]För den som har anvisats till särskilt anställningsstöd och har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 dagar som det kan lämnas ersättning för lämnas i stället ekonomiskt stöd för kostnader för handledning under anställningens första 3 månader med högst 150 kronor per dag och därefter med högst 100 kronor per dag. Förordning (2015:951).

7 §  När stöd lämnas ska Arbetsförmedlingen säkerställa att vissa företag eller viss produktion inte gynnas på det sätt som framgår av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Särskilt anställningsstöd i form av extratjänst

8 §  En anvisning till särskilt anställningsstöd i form av extratjänst får göras för vissa deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin och för vissa nyanlända invandrare.

[S2]En anvisning får göras för högst 12 månader i taget. Förordning (2016:926).

8 a §  De deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som får anvisas till särskilt anställningsstöd i form av extratjänst är de som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 dagar som det kan lämnas ersättning för. Förordning (2016:926).

8 b §  De nyanlända som får anvisas till särskilt anställningsstöd i form av extratjänst är de som har fyllt 20 år, är arbetslösa och anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och

 1. är anvisade till det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,
 2. någon gång under de senaste 12 månaderna har varit anvisade till detta program, eller
 3. inom de senaste 36 månaderna har beviljats
  1. uppehållstillstånd enligt
  1. uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen.

[S2]Vid tillämpning av första stycket 3 ska det bortses från tid som personen varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år eller vård av adoptivbarn i två år efter barnets ankomst till familjen. Förordning (2017:1169).

9 §  När stöd har lämnats under den längsta tid som framgår av 11 §, får en ny anvisning till särskilt anställningsstöd i form av en extratjänst göras först efter att personen har

 1. uppfyllt ett arbetsvillkor, och
 2. deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 dagar som det kan lämnas ersättning för. Förordning (2015:951).

Extratjänst inom kommunala och statliga myndigheter

10 §  En anvisning får göras för anställning inom en kommunal eller statlig myndighet under förutsättning att arbetsuppgifterna inte utförs inom verksamhet där myndigheten erbjuder varor eller tjänster på en marknad. Förordning (2017:461).

Extratjänst inom offentligt finansierad verksamhet i privat eller offentlig regi

10 a §  En anvisning får göras för en anställning inom offentligt finansierad verksamhet

 1. hos en vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
 2. i skolor som bedrivs i enlighet med skollagen (2010:800), 3. inom äldreomsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453), eller
 3. inom funktionshinderomsorg enligt socialtjänstlagen och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förordning (2017:461).

Extratjänst inom kulturell verksamhet och verksamhet för att bevara kulturarvet

10 b §  En anvisning får göras för en anställning i kulturell verksamhet eller verksamhet för att bevara kulturarvet under förutsättning att

 1. verksamheten inte främst finansieras genom kommersiella intäkter, och
 2. verksamheten är tillgänglig för allmänheten kostnadsfritt eller mot avgifter som motsvarar mindre än en femtedel av kostnaderna för verksamheten. Förordning (2017:461).

Extratjänst inom ideella idrottsföreningar

10 c §  En anvisning får göras för en anställning inom en ideell idrottsförening som är inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) under förutsättning att arbetsuppgifterna avser verksamhet som riktar sig till deltagare som är yngre än 21 år. Förordning (2017:461).

[S2]Extratjänst inom registrerade trossamfund och ideella föreningar i verksamhet som främjar social hjälpverksamhet eller omsorg om barn och ungdom

10 d §  En anvisning får göras för en anställning inom ett registrerat trossamfund eller inom en ideell förening under förutsättning att det registrerade trossamfundet eller den ideella föreningen är inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) och att arbetsuppgifterna avser sådan social hjälpverksamhet eller omsorg om barn och ungdom som avses i 7 kap. 4 § inkomstskattelagen. Förordning (2017:461).

11 §  Särskilt anställningsstöd lämnas med 100 procent av lönekostnaden, dock högst 1 213 kronor per dag för en anställning på heltid. Stödet lämnas under högst 24 månader. Förordning (2017:886).

12 §  Ekonomiskt stöd för kostnader för handledning lämnas till arbetsgivaren eller till den som har kostnaden för handledningen. Stödet lämnas under anställningens första tre månader med högst 150 kronor per dag och därefter med högst 115 kronor per dag. Förordning (2016:926).

13 §  Arbetsförmedlingen ska säkerställa att stöd inte lämnas i strid med artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Förordning (2017:461).

14 § Har upphävts genom förordning (2017:1169).
14 a § Har upphävts genom förordning (2017:1169).
14 b § Har upphävts genom förordning (2017:1169).
14 c § Har upphävts genom förordning (2017:1169).
15 § Har upphävts genom förordning (2017:1169).
16 § Har upphävts genom förordning (2017:1169).
17 § Har upphävts genom förordning (2017:1169).
18 § Har upphävts genom förordning (2017:1169).
19 § Har upphävts genom förordning (2017:1169).
20 § Har upphävts genom förordning (2017:1169).
21 § Har upphävts genom förordning (2017:1169).
22 § Har upphävts genom förordning (2017:1169).
23 § Har upphävts genom förordning (2017:1169).
24 § Har upphävts genom förordning (2017:1169).

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

25 §  En anvisning till särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb får göras för den som

 1. är anvisad till det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,
 2. är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och någon gång under de senaste 12 månaderna har varit anvisad till detta program, eller
 3. har fyllt 20 år, är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och inom de senaste 36 månaderna har beviljats
  1. uppehållstillstånd enligt
  1. uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen.

[S2]Vid tillämpning av första stycket 3 ska det bortses från tid som personen varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år eller vård av adoptivbarn i två år efter barnets ankomst till familjen. Förordning (2017:1169).

26 § Har upphävts genom förordning (2015:951).

27 §  För att en anvisning ska få göras måste personen delta i, eller ha fått en utfästelse om att få delta i, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap.skollagen (2010:800), svenska som andraspråk eller yrkessvenska. Studierna ska gå att kombinera med anställningen. Förordning (2016:427).

28 §  En anvisning får göras för högst 6 månader i taget. Efter en anvisningsperiod får en ny anvisning göras om förutsättningarna i 25 och 27 §§ fortfarande är uppfyllda. En ny anvisning får göras även om inga studier bedrivs eller ska bedrivas, under förutsättning att det under en tidigare anvisningsperiod

 1. har uppnåtts ett godkänt resultat för lägst kurs C inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap.skollagen (2010:800), eller
 2. har avslutats en kurs i svenska som andraspråk eller yrkessvenska. Förordning (2016:427).

29 §  Särskilt anställningsstöd lämnas under högst 24 månader.

[S2]Stöd för anställning som omfattar mer än 50 procent av heltid får dock inte lämnas för längre tid än 12 månader.

[S3]Stöd får inte heller lämnas efter det att 36 månader gått sedan sådant beslut om uppehållstillstånd eller uppehållskort som avses i 25 § första stycket fattades eller, om beslutet fattades när personen inte befann sig i Sverige, efter det att 36 månader gått sedan personen första gången folkbokfördes i en kommun. Vid beräkning av 36-månadersperioden ska det bortses från tid som personen varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år eller vård av adoptivbarn i två år efter barnets ankomst till familjen.

30 §  Särskilt anställningsstöd lämnas med 80 procent av lönekostnaden, dock högst 970 kronor per dag för en anställning på heltid. Förordning (2017:886).

31 §  Ekonomiskt stöd för kostnader för handledning lämnas till arbetsgivaren eller till den som har kostnaden för handledningen under anställningens första 3 månader och med högst 50 kronor per dag.

32 §  När stöd lämnas ska Arbetsförmedlingen säkerställa att vissa företag eller viss produktion inte gynnas på det sätt som framgår av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Gemensamma bestämmelser

Anvisningarna

33 §  När det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat får Arbetsförmedlingen besluta om att anvisa den enskilde till det arbetsmarknadspolitiska programmet särskilt anställningsstöd.

[S2]En anvisning till särskilt anställningsstöd innebär att den som anvisas erbjuds att ta del av programmet.

34 §  Arbetsförmedlingen ska återkalla en anvisning till särskilt anställningsstöd om den som anvisats

 1. inte inställer sig den dag han eller hon skulle ha påbörjat sin anställning och inte heller anmäler giltigt förhinder,
 2. missköter sig eller stör verksamheten på arbetsplatsen, eller
 3. utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete.

[S2]En anvisning ska också återkallas om det i övrigt finns särskilda skäl för återkallelse.

[S3]Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

Arbetsgivare

35 §  Särskilt anställningsstöd får endast lämnas till sådana arbetsgivare som vid beslutstillfället är registrerade som arbetsgivare hos Skatteverket.

36 §  Särskilt anställningsstöd får inte lämnas till en arbetsgivare som har näringsförbud, skatteskulder som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller en betalningsanmärkning som inte är obetydlig.

[S2]Om ett förhållande som avses i första stycket uppkommer efter det att beslutet om stöd har meddelats, ska Arbetsförmedlingen ompröva beslutet. Detsamma gäller om det kommer till Arbetsförmedlingens kännedom att arbetsgivaren inte längre är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.

37 §  Särskilt anställningsstöd får inte lämnas om arbetsgivaren utgör eller är en del av ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Ordet företag har samma betydelse som i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Förordning (2016:367).

38 §  Särskilt anställningsstöd lämnas endast under förutsättning att arbetsgivaren intygar att lön och andra anställningsförmåner lämnas enligt kollektivavtal eller att de är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal i branschen.

[S2]Stödet får inte lämnas till arbetsgivare som senare än 12 månader före den aktuella anställningen har sagt upp en eller flera anställda på grund av arbetsbrist på den driftsenhet där den anställde avses att bli placerad. Förordning (2016:367).

39 §  En förutsättning för att särskilt anställningsstöd ska lämnas är att den som har anställning med anställningsstöd inte permitteras av någon annan anledning än att arbetet inte kan bedrivas på grund av väderleksförhållandena eller av andra liknande orsaker.

Anställningsformer

40 §  Särskilt anställningsstöd får lämnas för både hel- och deltidsanställningar samt för anställningar som gäller tills vidare, provanställningar och andra tidsbegränsade anställningar.

41 §  I fråga om branscher där arbetet är säsongsbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande får Arbetsförmedlingen besluta att stöd får lämnas endast för anställningar som gäller tills vidare eller omfattar en längre tidsperiod än den normala säsongen.

Hur stödet lämnas

42 §  Särskilt anställningsstöd beslutas och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Stöden betalas ut månadsvis i efterskott eller på det sätt som Arbetsförmedlingen bestämmer. Stöd under 50 kronor betalas inte ut.

43 §  Stöd lämnas till arbetsgivaren genom bidrag. Stödets storlek i kronor per dag fastställs för hela stödperioden.

44 §  Stödet lämnas med ett bestämt belopp per arbetsdag, dock endast för dagar som ingår i den normala veckoarbetstiden hos arbetsgivaren och som arbetsgivaren betalar lön eller sjuklön för.

[S2]Vid deltidsarbete ska stödet minskas i förhållande till arbetstiden.

45 §  Arbetsgivaren ska rekvirera bidraget från Arbetsförmedlingen månadsvis i efterskott efter hand som anställningen pågår.

[S2]Stödmottagen förlorar rätten till stödbeloppet om det inte rekvireras inom 180 dagar efter den period som stödet avser. Om det finns särskilda skäl får Arbetsförmedlingen besluta om undantag från den fristen. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den informationen.

46 §  Den lönekostnad som ska läggas till grund för särskilt anställningsstöd är

 1. kontant bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön, och
 2. avgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

Övriga bestämmelser

47 §  Arbetsförmedlingen ska se till att ekonomiskt stöd som myndigheten beslutar om och betalar ut används på föreskrivet sätt.

48 §  Arbetsförmedlingens beslut om rätt till stöd ska förenas med en skyldighet för stödmottagaren att omgående anmäla förändringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek. Ett beslut ska omprövas vid ändrade förhållanden.

49 §  En arbetsgivare som tar emot ekonomiskt stöd ska ge Arbetsförmedlingen eller den som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska verksamheten och lämna de uppgifter som behövs för granskningen.

50 §  Ekonomiskt stöd får inte lämnas till arbetsgivare som för samma insats får bidrag med stöd av andra bestämmelser, om inte något annat särskilt föreskrivs.

Återbetalning och återkrav

51 §  En mottagare av ekonomiskt stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om han eller hon genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stöd har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp.

[S2]Om stöd i annat fall har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett eller skäligen borde ha insett felet.

 • HFD 2021:8:Fråga om ett överklagande av ett beslut om återkrav av stöd ska prövas av allmän förvaltningsdomstol, trots att det finns ett uttryckligt överklagandeförbud.

52 §  Om en mottagare av ekonomiskt stöd är återbetalningsskyldig, ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet.

 • HFD 2021:8:Fråga om ett överklagande av ett beslut om återkrav av stöd ska prövas av allmän förvaltningsdomstol, trots att det finns ett uttryckligt överklagandeförbud.

53 §  Vid återkrav får Arbetsförmedlingen bevilja anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det obetalda beloppet. Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet skulle ha betalats. Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

54 §  Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen eller träffat ett avtal om en avbetalningsplan och betalning inte sker inom den tid som följer av beslutet om anstånd eller avtalet.

55 §  Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter finns särskilda skäl för det, får Arbetsförmedlingen helt eller delvis besluta att avstå från ett krav på återbetalning eller ränta. Myndigheten ska i sådant fall i beslutet ange vilka de särskilda skälen är och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet.

56 §  Vid återkrav får Arbetsförmedlingen, vid en senare utbetalning av stöd till den återbetalningsskyldige, besluta att dra av ett skäligt belopp i avräkning på vad som har betalats ut för mycket. Detsamma gäller för skyldighet att betala ränta.

 • HFD 2021:8:Fråga om ett överklagande av ett beslut om återkrav av stöd ska prövas av allmän förvaltningsdomstol, trots att det finns ett uttryckligt överklagandeförbud.

Omprövning och överklagande

57 §  Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas om det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

[S2]En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom 3 veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet.

58 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut om återkallelse av anvisning och avräkning får dock inte överklagas.

[S2]Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.

 • HFD 2021:8:Fråga om ett överklagande av ett beslut om återkrav av stöd ska prövas av allmän förvaltningsdomstol, trots att det finns ett uttryckligt överklagandeförbud.

Bemyndigande

59 §  Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 2 november 2015 i fråga om 8-13 §§ och i övrigt den 3 augusti 2015.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1997:1275) om ställningsstöd.
Ikraftträder
2015-08-03

Förordning (2015:951) om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd

Omfattning
upph. 26 §; ändr. 4, 6, 8, 9, 10, 17, 18, 25, 27, 28 §§
Ikraftträder
2016-02-01

Förordning (2016:367) om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd

Omfattning
ändr. 14, 21, 37, 38 §§; nya 14 a, 14 b, 14 c §§
Ikraftträder
2016-06-01

Förordning (2016:427) om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd

Förarbeten
Rskr. 2014/15:246, Prop. 2014/15:85, Bet. 2014/15:UbU13
Omfattning
ändr. 20, 27, 28 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:926) om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2016.
 2. För anvisningar som har gjorts före ikraftträdandet gäller 11 och 12 §§ i den äldre lydelsen.
Omfattning
ändr. 8, 10, 11, 12 §§; nya 8 a, 8 b §§
Ikraftträder
2016-12-01

Förordning (2016:1277) om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd

Omfattning
ändr. 8 b, 14 c, 25 §§
Ikraftträder
2017-02-01

Förordning (2017:97) om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd

Omfattning
ändr. 10, 16 §§
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:461) om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd

Omfattning
ändr. 10, 13 §§; nya 10 a, 10 b, 10 c, 10 d §§, rubr. närmast före 10, 10 a, 10 b, 10 c, 10 d §§
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2017:886) om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.
 2. För särskilt anställningsstöd som har beslutats före ikraftträdandet gäller 5, 11 och 30 §§ i den äldre lydelsen för hela den beslutsperiod som beslutet omfattar.
Omfattning
ändr. 5, 11, 30 §§
Ikraftträder
2017-11-01

Förordning (2017:1169) om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. För särskilt anställningsstöd i form av traineejobb som har beslutats före ikraftträdandet gäller fortfarande 1424 §§ för hela den beslutsperiod som beslutet omfattar, med undantag för möjligheten enligt 17 § tredje stycket att förlänga stödtiden.
 3. För en nyanländ som har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, eller som under de senaste 12 månaderna har avslutat sin etableringsplan enligt samma lag, gäller fortfarande 8 b och 25 §§ i den äldre lydelsen.
Omfattning
upph. 14, 14 a, 14 b, 14 c, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 14, 20 §§; ändr. 8 b, 25 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Ändring, SFS 2018:42

Omfattning
upph.