Inaktuell version

Förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2015-08-27
Ändring införd
SFS 2015:545 i lydelse enligt SFS 2015:940
Ikraft
2015-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilaga 1 är inte med här.

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Syftet med referensramen är att underlätta jämförelser nationellt och internationellt av vilka nivåer sådana kvalifikationer motsvarar i fråga om kunskaper, färdigheter och kompetenser för att därigenom främja livslångt lärande och förbättra anställningsbarhet, rörlighet och social integration för arbetstagare och studerande inom EU.

2 §  Med en kvalifikation avses i denna förordning ett dokumenterat resultat av lärande i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser.

3 §  Referensramen består av åtta nivåer som finns i bilaga 1 till denna förordning. En kvalifikation ska anses motsvara den nivå i referensramen som bäst överensstämmer med de kunskaper, färdigheter och kompetenser som kvalifikationen representerar. Kvalifikationer vars resultat av lärande är författningsreglerade motsvarar de nivåer som anges i bilaga 2.

Ansökan och beslut

/Träder i kraft I: 2016-01-01/

4 §  Den som utfärdar en kvalifikation som inte anges i bilaga 2 får ansöka om att få ett beslut om vilken nivå kvalifikationen motsvarar i referensramen. En förutsättning för att en kvalifikation ska kunna motsvara en nivå i referensramen är att den som utfärdar kvalifikationen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där kvalitetssäkring av kvalifikationen ingår. Ansökan prövas av Myndigheten för yrkeshögskolan. Ett beslut gäller i tio år.

/Träder i kraft I: 2016-01-01/

5 §  Ett ärende enligt 4 § får inte avgöras utan att

 1. Myndigheten för yrkeshögskolan har inhämtat ett sådant underlag som Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer ska lämna enligt 13 b § förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan, och
 2. den som utfärdar en kvalifikation har beretts tillfälle att yttra sig över det underlaget.

Granskning av kvalifikationer

/Träder i kraft I: 2016-01-01/

6 §  Myndigheten för yrkeshögskolan ska vid behov, dock minst vid ett tillfälle under den period som beslutet gäller, granska att

 1. utfärdaren av en kvalifikation som omfattas av ett beslut enligt 4 § upprätthåller den nivå på kvalifikationen i referensramen som anges i beslutet, och
 2. de krav på systematiskt kvalitetsarbete som avses i 4 § är uppfyllda.

/Träder i kraft I: 2016-01-01/

7 §  Myndigheten för yrkeshögskolan ska inom ramen för sin granskning enligt 6 § lämna råd och vägledning till utfärdaren.

Uppgifts- och anmälningsskyldighet

/Träder i kraft I: 2016-01-01/

8 §  Den som har fått bifall på en ansökan enligt 4 § ska till Myndigheten för yrkeshögskolan

 1. lämna de uppgifter som myndigheten begär för att kunna utföra sin granskning enligt 6 §, och
 2. anmäla om kvalifikationen inte längre utfärdas eller om den väsentligt förändras.

Ändring av beslut

/Träder i kraft I: 2016-01-01/

9 §  Myndigheten för yrkeshögskolan får ändra ett beslut enligt 4 § om det framkommer att

 1. kvalifikationen inte längre motsvarar den nivå i referensramen som anges i beslutet, eller
 2. utfärdaren av kvalifikationen inte längre uppfyller de krav på systematiskt kvalitetsarbete som avses i 4 §.

[S2]Innan ett beslut fattas enligt första stycket ska

 1. myndigheten inhämta ett sådant underlag som Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer ska lämna enligt 13 b § förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan, och
 2. den som utfärdar en kvalifikationen ha beretts tillfälle att avhjälpa bristerna.

Ansökningsavgift

/Träder i kraft I: 2016-01-01/

10 §  För en ansökan enligt 4 § ska den sökande betala en ansökningsavgift som uppgår till 10 000 kronor.

[S2]Ytterligare avgift enligt första stycket ska inte betalas av den som

 1. har fått avslag på sin ansökan enligt 4 § och som inom arton månader från den dag som beslutet meddelades lämnar in en ny ansökan avseende samma kvalifikation, och
 2. bifogar ett underlag i syfte att påvisa att det inte längre finns grund för avslag.

[S3]Ytterligare avgift enligt första stycket ska inte heller betalas av den som

 1. har fått ett beslut avseende en kvalifikation enligt 4 § och som inom arton månader från den dag som beslutet meddelades lämnar in en ny ansökan avseende samma kvalifikation, och
 2. bifogar ett underlag i syfte att påvisa att de kunskaper, färdigheter och kompetenser som kvalifikationen representerar har utvecklats på ett sådant sätt att kvalifikationen kan anses motsvara en högre nivå i referensramen.

Övriga bestämmelser

/Träder i kraft I: 2016-01-01/

11 §  Myndigheten för yrkeshögskolan ska årligen i sin årsredovisning redovisa vilka kvalifikationer som myndigheten har beslutat om enligt 4 och 9 §§ samt vilken nivå i referensramen de motsvarar.

12 §  Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela ytterligare föreskrifter om

 1. vilka resultat av lärande som är av betydelse för nivå 1–8 i referensramen,
 2. systematiskt kvalitetsarbete enligt 4 §, och
 3. uppgifts- och anmälningsskyldigheten enligt 8 §.

[S2]Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Överklagande

/Träder i kraft I: 2016-01-01/

13 §  Beslut i fråga om vilken nivå en kvalifikation motsvarar enligt 4 och 9 §§ denna förordning får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

[S2]Överklagandenämnden för högskolans beslut får inte överklagas.

Bilaga 1 /Bilagan är inte med här/

Bilaga 2

/Träder i kraft I: 2016-02-01/

Förteckning över nivåer på kvalifikationer vars resultat av lärande är författningsreglerat

Nivå 1

Slutbetyg från grundsärskolan

Slutbetyg från särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

Nivå 2

Slutbetyg från grundskolan

Slutbetyg från specialskolan

Slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Gymnasiesärskolebevis från gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolebevis från särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Betyg från utbildning i svenska för invandrare kurs D, eller motsvarande utbildning som bedrivs vid folkhögskola

Nivå 4

Gymnasieexamen från gymnasieskolan

Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan

Gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning

Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning

Nivå 5

Gymnasieingenjörsexamen från gymnasieskolan

Yrkeshögskoleexamen från yrkeshögskolan

Nivå 6

Examina på grundnivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

Examina på grundnivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Examina på grundnivå enligt bilagan till förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen från yrkeshögskolan

Nivå 7

Examina på avancerad nivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

Examina på avancerad nivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Examina på avancerad nivå enligt bilagan till förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Nivå 8

Examina på forskarnivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)
Examina på forskarnivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet Förordning (2015:940).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2015 i fråga om 13 och 12 §§ och bilaga 1 och 2 och i övrigt den 1 januari 2016.
Ikraftträder
2015-10-01

Förordning (2015:940) om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.
 2. Bilagan i den nya lydelsen tillämpas första gången på examina som utfärdas efter den 31 december 2016.
Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2016-02-01

Förordning (2016:460) om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Förarbeten
Rskr. 2014/15:246, Prop. 2014/15:85, Bet. 2014/15:UbU13
Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:762) om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Omfattning
ändr. bil. 2, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2016-08-01

Förordning (2017:276) om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2017-07-01