Förordning (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-11-17
Ändring införd
SFS 2011:1162 i lydelse enligt SFS 2019:586
Ikraft
2012-01-01
Upphäver
Förordning (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Uppgifter

1 §  Myndigheten för yrkeshögskolan är förvaltningsmyndighet för yrkeshögskolan. Myndigheten ska verka för att behoven av eftergymnasial yrkesutbildning, som inte är utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, tillgodoses.

[S2]Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förordning eller av andra föreskrifter eller särskilda beslut.

Utbildning

2 §  Myndigheten ska

 1. besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan enligt förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan,
 2. pröva frågor om statsbidrag eller särskilda medel enligt förordningen om yrkeshögskolan,
 3. på det sätt som anges i 6 kap. 1 § förordningen om yrkeshögskolan svara för sådana försäkringar som anges där,
 4. analysera arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan,
 5. svara för ett register över uppgifter om de studerande i utbildningarna inom yrkeshögskolan och i de utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs som uppdragsutbildningar samt de studerandes studieresultat, betyg, examina och utbildningsbevis,
 6. pröva frågor om stöd enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar samt svara för ett register över uppgifter om de studerande i utbildningarna och de studerandes studieresultat, betyg, intyg och utbildningsbevis,
 7. pröva frågor om statsbidrag enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk,
 8. pröva frågor enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, och
 9. svara för att sammanställa uppgifter om nivån på kvalifikationer enligt förordningen om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Förordning (2015:546).

3 §  Myndigheten ska främja utvecklingen av

 1. utbildningarna inom yrkeshögskolan,
 2. de utbildningar som statsbidrag lämnas för enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk, och
 3. de utbildningar som stöd lämnas för enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

[S2]Myndigheten ska även främja kvaliteten i de utbildningar som anges i första stycket 1–3. Förordning (2014:1004).

Tillsyn och kvalitetsgranskning

4 §  Myndigheten ska

 1. ha tillsyn över utbildningarna inom yrkeshögskolan, de utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs som uppdragsutbildningar, de utbildningar som statsbidrag lämnas för enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk samt de utbildningar som stöd lämnas för enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar, och
 2. granska kvaliteten i de utbildningar som avses i 1 samt utbildningsanordnarnas kvalitetsarbete.

[S2]Tillsynen och kvalitetsgranskningen ska genomföras med utgångspunkt i en behovsanalys och avse enskilda utbildningar. Kvalitetsgranskningen ska även avse utbildningsanordnarens eget kvalitetsarbete. Kvalitetsgranskningen kan därutöver ha en övergripande karaktär utifrån olika teman. Förordning (2016:156).

4 a §  Myndigheten ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning till utbildningsanordnaren. Förordning (2016:156).

5 §  Myndigheten ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med tillsyn och kvalitetsgranskning. Resultaten ska även publiceras uppdelat på varje granskad utbildning. Myndigheten ska lämna en redovisning av resultaten till de granskade verksamheterna. Förordning (2016:156).

Validering

6 §  Myndigheten ska

 1. främja användningen och utvecklingen av validering inom de utbildningar som myndigheten ansvarar för, och
 2. stödja branscherna i deras arbete med att utveckla och kvalitetssäkra samt informera om modeller för validering. Förordning (2017:1113).

Statistik

7 §  Myndigheten ska när det gäller myndighetens ansvarsområde

 1. framställa statistik,
 2. till statistikansvariga myndigheter årligen lämna de uppgifter som behövs för framställning av statistik om utbildningar, och
 3. till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) årligen senast den 2 maj lämna en samlad redovisning med tidsserier av kommenterad statistik för utbildningar och med en analys och bedömning av utvecklingen.

[S2]De uppgifter som avses i första stycket 2 ska lämnas vid den tidpunkt och på det sätt som myndigheterna kommer överens om.

[S3]All individbaserad statistik som myndigheten redovisar ska vara uppdelad på kön och ålder, om det inte finns särskilda skäl som talar mot det. Förordning (2016:1049).

8 § Har upphävts genom förordning (2016:156).

Andra uppgifter

9 §  Myndigheten ska

 1. svara för uppföljning av användningen av stöd och annan uppföljning inom sitt ansvarsområde, och
 2. vara den nationella samordningspunkten för den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, European Qualifications Framework (EQF). Förordning (2016:1049).

9 a §  Myndigheten ska informera och sprida kunskap om

 1. yrkeshögskolan och det samlade utbudet av utbildningar inom yrkeshögskolan,
 2. utbudet av utbildningar som statsbidrag lämnas för enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk, och
 3. utbudet av utbildningar som stöd lämnas för enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. Förordning (2014:1004).

Arbetets bedrivande

10 §  Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och perspektivet mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

Samråd

10 a §  Myndigheten ska vid behov samråda med Folkbildningsrådet när det gäller myndighetens uppgifter i fråga om tolkutbildningar.

[S2]Myndigheten ska samråda med Statens skolverk, Statens skolinspektion samt Universitets- och högskolerådet när det gäller tillämpningen av olika EU-verktyg för exempelvis utveckling av yrkesutbildning och mobilitet. Förordning (2016:1049).

Ledning

11 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

12 §  Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Förordning (2019:586).

Särskilda organ

Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd

13 §  Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd. Rådet ska bistå myndigheten med information inom yrkeshögskolans område.

[S2]Rådet ska bestå av en ordförande och högst åtta ledamöter. Ordföranden ska vara myndighetschefen eller den som myndighetschefen bestämmer. Förordning (2018:758).

Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar

13 a §  Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar. Det rådgivande organet ska

 1. lämna förslag till myndigheten på vilka utbildningar som ska beviljas stöd enligt 4 § 1 förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar, och
 2. bistå myndigheten med utformningen av kriterier, indikatorer och principer för uppföljning, kvalitetsgranskning och kvalitetssäkring av de utbildningar som stöd lämnas för enligt 4 § 1 förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

[S2]Rådet ska bestå av en ordförande och högst fyra andra ledamöter. Ordföranden ska vara myndighetschefen eller den som myndighetschefen bestämmer. De andra ledamöterna ska ha kunskaper om konstnärlig verksamhet. Minst två av dem ska företräda universitet eller högskolor med högskoleutbildningar som kan leda fram till konstnärliga examina. Förordning (2018:758).

Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer

13 b §  Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer. Det rådgivande organet ska bistå myndigheten med underlag inför beslut om vilken nivå en kvalifikation motsvarar enligt 4 och 9 §§ förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

[S2]Rådet ska bestå av en ordförande och högst 14 andra ledamöter. Ordföranden ska vara myndighetschefen eller den som myndighetschefen bestämmer. Förordning (2015:546).

Anställningar och uppdrag

14 §  Generaldirektören är myndighetschef.

15 §  Ledamöterna i Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd utses av myndigheten efter samråd med företrädare för berörda myndigheter och organisationer. Ledamöterna utses för en tid av längst tre år.

[S2]En ledamot i Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar utses av regeringen. Övriga ledamöter utses av myndigheten efter samråd med företrädare för den konstnärliga professionen för en tid av längst tre år.

[S3]Ledamöterna i Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer utses av myndigheten efter samråd med berörda myndigheter och organisationer. Ledamöterna utses för en tid av längst sex år. Förordning (2015:546).

Personalansvarsnämnd

16 §  Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

18 §  Myndigheten ska ta ut avgifter av en utbildningsanordnare som bedriver utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning. Avgifterna ska tas ut för

 1. studiedokumentation och administration för uppdragsutbildningen med 3 000 kronor per utbildningsomgång, och
 2. tillsyn över och uppföljning av uppdragsutbildning som endast i mindre omfattning är integrerad i en utbildning inom yrkeshögskolan med 23 000 kronor per ärende. Förordning (2014:1004).

Överklagande

19 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 18 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1066).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012, då förordningen (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan ska upphöra att gälla.
 2. Det som anges i denna förordning om yrkeshögskolan eller utbildningar inom yrkeshögskolan ska även gälla för sådan kvalificerad yrkesutbildning som avses i punkterna 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och i punkterna 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning, med undantag av 2 § 1–4 och 9 § 2 denna förordning.
CELEX-nr
32011R0213
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:141) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:644) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

Omfattning
upph. 7 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:722) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2013-10-15

Förordning (2013:874) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 25 december 2013. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2014.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för sådan utbildning som avses i punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. Förordning (2014:1004).
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 9, 15 §§; nya 9 a, 13 a §§, rubr. närmast före 13, 13 a §§
Ikraftträder
2013-12-25

Förordning (2014:1004) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 9, 9 a, 13 a, 18 §§, rubr. närmast före 6 §, p 2 övergångsbest. till 2013:874
Ikraftträder
2014-08-05

Förordning (2015:546) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

Omfattning
ändr. 2, 15 §§; ny 13 b §, rubr. närmast före 13 b §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:156) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

Omfattning
upph. 8 §; ändr. 4, 5 §§; ny 4 a §
Ikraftträder
2016-04-15

Förordning (2016:766) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

Omfattning
ändr. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2016-08-01

Förordning (2016:1049) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

Omfattning
ändr. 9, 10 a §§; ny 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:1113) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:758) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

Omfattning
ändr. 13, 13 a §§
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1066) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:586) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2019-11-01