Förordning (2015:565) om statsbidrag till verksamhet för demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2015-09-10
Ändring införd
SFS 2015:565
Ikraft
2015-10-15
Tidsbegränsad
2019-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till verksamhet för demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter.

[S2]Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Ändamålet med statsbidraget

2 §  Ändamålet med statsbidraget är att stärka individer med svag demokratisk delaktighet som aktörer i demokratin.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §  Statsbidrag får lämnas för verksamheter i områden med ett lågt valdeltagande och områden med en svag demokratisk delaktighet i övrigt. Verksamheten ska syfta till att ge individer bättre förutsättningar att delta och komma till tals i demokratin främst genom att

 1. utgöra en mötesplats för lokalt engagemang,
 2. inspirera till och stödja lokal egenorganisering i nätverk, grupper eller föreningar,
 3. fungera som en länk till etablerade föreningar och organisationer, och
 4. erbjuda stöd och vägledning för att framföra åsikter och påverka beslutsfattande inom ramen för demokratin på lokal, regional eller nationell nivå.

4 §  Statsbidrag får lämnas till en ideell organisation som

 1. är självständig och demokratiskt uppbyggd,
 2. bedriver verksamhet i Sverige utan vinstsyfte,
 3. har bedrivit verksamhet under minst två år före ansökan om bidrag,
 4. har lokal förankring i det område där verksamheten ska bedrivas, och
 5. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

5 §  Statsbidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Ärendenas handläggning

6 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

7 §  En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig. Sökanden ska till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

8 §  Vid fördelningen av statsbidrag bör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prioritera ansökningar från organisationer som har förutsättningar att bedriva ett långsiktigt arbete med demokratifrågor lokalt och organisationer som kan visa upp ett samarbete kring eller ett stöd för verksamheten från en kommun, stadsdelsförvaltning eller annan kommunal verksamhet.

9 §  Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 10 § anges.

Redovisning

10 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts i förhållande till det ändamål som bidraget har beviljats för.

[S2]En revisor ska intyga att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig och att räkenskaperna är rättvisande. Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd.

[S3]Den som har beviljats bidrag ska på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna det underlag som myndigheten behöver för granskning av redovisningen.

11 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredovisning redogöra för vilka som har fått statsbidrag enligt denna förordning och med vilka belopp.

[S2]Myndigheten ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad utbetalade bidrag har använts till och, om möjligt, ge en samlad bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till ändamålet med bidragen.

Återbetalning och återkrav

12 §  Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalnings-skyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
 4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 10 §, eller
 5. villkor i beslutet inte har följts.

13 §  Om någon är återbetalningsskyldig enligt 12 §, ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl, får myndigheten besluta att efterge återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

14 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

15 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2015:565) om statsbidrag till verksamhet för demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2015.
 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2018.
 3. Förordningen ska dock fortsätta att gälla i fråga om bidrag som har beslutats före den 1 januari 2019.
Ikraftträder
2015-10-15