lagen.nu

Förordning (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2015-12-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:1236
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-01-01

1 § Denna förordning gäller vid sådant utbyte av upplysningar som avses i lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

2 § Uppgifterna som avses i 2 § lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton ska överföras till de behöriga myndigheterna i rapporteringspliktiga jurisdiktioner snarast möjligt, men senast den 30 september kalenderåret efter det kalenderår som uppgifterna avser.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Skatteverket ska ingå överenskommelser med de behöriga myndigheterna i deltagande stater och jurisdiktioner om hur det automatiska utbytet av upplysningar ska genomföras och om formerna för annan kommunikation mellan Skatteverket och de behöriga myndigheterna i andra deltagande stater och jurisdiktioner.

Skatteverket ska arbeta med de behöriga myndigheterna i andra stater och jurisdiktioner för att enas om en eller flera metoder för dataöverföring, inklusive krypteringsstandarder, i syfte att åstadkomma största möjliga standardisering och minsta möjliga komplexitet samt att minimera kostnaderna. Skatteverket ska meddela dessa metoder till sekretariatet vid det koordineringsorgan som avses i artikel 24.3 i bilaga 1 till lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Skatteverket ska meddela koordineringsorganets sekretariat när lämpliga åtgärder vidtagits för att säkerställa att nödvändiga krav på sekretess och datasäkerhet är uppfyllda och bifoga det besvarade frågeformulär om sekretess och datasäkerhet som ska ingå i bilaga D till det multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton som undertecknades den 29 oktober 2014.

Om det uppstår svårigheter i samband med genomförandet av det avtal som avses i tredje stycket, får Skatteverket begära att samråd hålls med behöriga myndigheter i en eller flera andra stater eller jurisdiktioner så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att säkerställa att avtalet uppfylls. Om Skatteverket begär samråd ska verket säkerställa att koordineringsorganets sekretariat på lämpligt sätt underrättas om åtgärder som utformats. Förordning (2016:20).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:20

4 § Skatteverket ska kontrollera att de rapporteringsskyldiga finansiella instituten tillämpar de granskningsprocedurer som framgår av lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och att de lämnar kontrolluppgifter i enlighet med 22 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

Skatteverket ska underrätta Finansinspektionen när

  • 1. Skatteverket beslutar att förelägga ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut som inte fullgjort sin skyldighet att lämna kontrolluppgifter enligt 22 b kap. skatteförfarandelagen att fullgöra skyldigheten, eller
  • 2. det finns skäl att tro att ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut inte har fullgjort sina skyldigheter enligt lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton eller 22 b kap. skatteförfarandelagen.

5 § Med deltagande jurisdiktion avses vid tillämpning av lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton en sådan stat eller jurisdiktion som anges i avsnitt A i bilagan till denna förordning. Därutöver avses en sådan stat eller jurisdiktion med vars behöriga myndighet Skatteverket har ingått en överenskommelse om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton med stöd av 16 § första stycket förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Med rapporteringspliktig jurisdiktion avses vid tillämpning av lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton en sådan stat eller jurisdiktion som anges i avsnitt B i bilagan till denna förordning. Därutöver avses en sådan stat eller jurisdiktion med vars behöriga myndighet Skatteverket har ingått en överenskommelse om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton med stöd av 16 § första stycket förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Detta gäller dock endast om överenskommelsen är gällande och innebär att Skatteverket ska överföra upplysningar om finansiella konton till den andra statens eller jurisdiktionens behöriga myndighet. Förordning (2016:1236).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1236

Bilaga

A. Deltagande jurisdiktioner
Följande stater och jurisdiktioner är deltagande jurisdiktioner.
– Albanien
– Andorra
– Anguilla
– Antigua och Barbuda
– Argentina
– Aruba
– Australien
– Barbados
– Belgien
– Belize
– Bermuda
– Brasilien
– Brittiska Jungfruöarna
– Bulgarien
– Caymanöarna
– Chile
– Colombia
– Cooköarna
– Costa Rica
– Curacao
– Cypern
– Danmark
– Estland
– Finland
– Frankrike
– Färöarna
– Förenade kungariket
– Ghana
– Gibraltar
– Grekland
– Grenada
– Grönland
– Guernsey
– Indien
– Indonesien
– Irland
– Island
– Israel
– Isle of Man
– Italien
– Japan
– Jersey
– Kanada
– Kina
– Kroatien
– Kuwait
– Lettland
– Liechtenstein
– Litauen
– Luxemburg
– Malaysia
– Malta
– Marshallöarna
– Mauritius
– Mexiko
– Monaco
– Montserrat
– Nauru
– Nederländerna
– Niue
– Norge
– Nya Zeeland
– Polen
– Portugal
– Rumänien
– Ryssland
– Saint Lucia
– Saint Kitts och Nevis
– Saint Vincent och Grenadinerna
– Samoa
– San Marino
– Saudiarabien
– Schweiz
– Seychellerna
– Sint Maarten
– Slovakien
– Slovenien
– Spanien
– Sverige
– Sydafrika
– Sydkorea
– Tjeckien
– Turks- och Caicosöarna
– Tyskland
– Ungern
– Uruguay
– Österrike
B. Rapporteringspliktiga jurisdiktioner
Följande stater och jurisdiktioner är rapporteringspliktiga jurisdiktioner.
– Belgien
– Bulgarien
– Cypern
– Danmark
– Estland
– Finland
– Frankrike
– Färöarna
– Förenade kungariket
– Gibraltar
– Grekland
– Guernsey
– Indien
– Irland
– Isle of Man
– Island
– Italien
– Jersey
– Kroatien
– Lettland
– Liechtenstein
– Litauen
– Luxemburg
– Malta
– Mexiko
– Nederländerna
– Norge
– Polen
– Portugal
– Rumänien
– San Marino
– Seychellerna
– Slovakien
– Slovenien
– Spanien
– Sydafrika
– Sydkorea
– Tjeckien
– Tyskland
– Ungern Förordning (2016:1236).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2015:922

Officiell version (PDF)

Departement
Finansdepartementet S3
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:922
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
  • 2. Bestämmelserna i 2 § tillämpas första gången kalenderåret 2017 avseende uppgifter som gäller kalenderåret 2016.

Förordning (2016:20) om ändring i förordningen (2015:922) om utbyte av upplysningar om finansiella konton

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraft
2016-02-15
SFS-nummer
2016:20
Rubrik
Förordning (2016:20) om ändring i förordningen (2015:922) om utbyte av upplysningar om finansiella konton

Förordning (2016:1236) om ändring i förordningen (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §, bil.
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1236
Rubrik
Förordning (2016:1236) om ändring i förordningen (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation