Inaktuell version

Förordning (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Version: 2018:610

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2016-02-11
Ändring införd
SFS 2016:100 i lydelse enligt SFS 2018:610
Ikraft
2016-03-22
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledning

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till skolhuvudmän som höjer lönen för lärare, förskollärare eller fritidspedagoger utöver vad som följer av den ordinarie lönerevisionen.

/Träder i kraft I: 2018-07-01/

2 §  Syftet med statsbidraget är att stimulera skolhuvudmännen att ge särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger högre lön för att därigenom bidra till en ökad kvalitet i undervisningen, till förbättrade kunskapsresultat och till verksamhetens utveckling i övrigt.

[S2]Enligt 2 kap. 8 b § skollagen (2010:800) ska kommuner fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Förordning (2018:610).

3 §  Statsbidrag enligt denna förordning kan kombineras med statsbidrag enligt

 1. förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare, och
 2. förordningen (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden.

[S2]Hur statsbidrag enligt förordningarna i första stycket 1 och 2 förhåller sig till statsbidrag enligt denna förordning framgår av 9 § tredje stycket.

Bidragsår

4 §  Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den mån det finns tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1 juli.

Förutsättningar för statsbidrag

5 §  Statsbidrag får lämnas till den som enligt skollagen (2010:800) är huvudman för

 1. förskoleklass,
 2. grundskola,
 3. grundsärskola,
 4. specialskola,
 5. sameskola,
 6. gymnasieskola, och
 7. gymnasiesärskola.

[S2]Statsbidrag får lämnas för höjda löner i de skolformer som anges i första stycket. Statsbidrag får också lämnas till en sådan huvudman som avses i första stycket som även är huvudman för förskola eller fritidshem för höjda löner i förskolan respektive fritidshemmet.

[S3]Statsbidrag får lämnas för höjda löner för personer som uppfyller de villkor som anges i 68 §§, om huvudmannen följt de villkor som anges i 9 §.

6 §  Statsbidrag får lämnas för en

 1. lärare, med vilken i denna förordning avses en person som arbetar i någon av de skolformer som anges i 5 § första stycket eller fritidshemmet, om han eller hon är legitimerad som lärare enligt skollagen (2010:800) eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av skollagen,
 2. förskollärare, med vilken i denna förordning avses en person som arbetar i förskolan eller förskoleklassen, om han eller hon är legitimerad som förskollärare enligt skollagen, eller
 3. fritidspedagog eller motsvarande som
  1. har en svensk eller utländsk högskoleutbildning som är avsedd för arbete som fritidspedagog eller motsvarande,
  2. inte uppfyller kraven på legitimation i 2 kap. 13 § skollagen, och
  3. arbetar i någon av de skolformer som anges i 5 § första stycket, i förskolan eller i fritidshemmet.

[S2]Med legitimerad lärare enligt första stycket 1 jämställs de lärare som

 1. trots att de saknar legitimation är anställda utan tidsbegränsning för att undervisa i modersmål eller i ett yrkesämne i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med stöd av 2 kap. 20 § första stycket skollagen,
 2. bedriver undervisning med stöd av 2 kap. 17 § första stycket 1 skollagen, eller
 3. är undantagna från kravet på legitimation enligt föreskrifter meddelade med stöd av 2 kap. 13 § tredje stycket skollagen. Förordning (2016:764).

7 §  Statsbidrag får lämnas för en sådan lärare, förskollärare eller fritidspedagog som avses i 6 § som är särskilt kvalificerad för den undervisning som huvudmannen bedriver.

[S2]Läraren, förskolläraren eller fritidspedagogen ska ha visat intresse för och god förmåga till att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor och därigenom förbättrat elevernas studieresultat eller måluppfyllelsen i förskolan. Detta ska ha skett genom att läraren, förskolläraren eller fritidspedagogen har

 1. tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,
 2. med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen eller förskollärarexamen förbättrat undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt,
 3. tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och kollegor som är nya i yrket eller tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden, eller
 4. tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer.

8 §  För att statsbidrag ska lämnas för en sådan lärare, förskollärare eller fritidspedagog som avses i 6 § måste hans eller hennes arbetsuppgifter till största del bestå av undervisning eller uppgifter som hör till undervisningen eller andra uppgifter av pedagogisk natur.

9 §  Statsbidrag får lämnas till en huvudman som avses i 5 § första och andra styckena under förutsättning att huvudmannen till en sådan lärare, förskollärare eller fritidspedagog som uppfyller villkoren i 68 §§ betalar en lön som överstiger den lön som skulle ha betalats enligt den ordinarie lönerevisionen. Den sammanlagda löneökningen hos varje huvudman ska överstiga den lön som annars skulle ha utgått enligt den ordinarie lönerevisionen med i genomsnitt minst 2 500 kronor och högst 3 500 kronor per månad och lärare, förskollärare eller fritidspedagog.

[S2]Statsbidrag får inte lämnas till en huvudman för nyanställning av sådan lärare, förskollärare eller fritidspedagog som uppfyller villkoren i 68 §§.

[S3]För en lärare som förordnats som förstelärare eller lektor ska vid tillämpningen av första stycket den del av lärarens lön som det utgår statsbidrag för enligt bestämmelserna i de förordningar som anges i 3 §1 och 2 jämställas med lön som utgår enligt den ordinarie lönerevisionen.

[S4]Bidragsbelopp per lärare, förskollärare eller fritidspedagog 10 § Statsbidrag för en lärare, förskollärare eller fritidspedagog som avses i 5 § tredje stycket uppgår till den löneökning som betalas ut enligt 9 § per bidragsår multiplicerat med 1,42 för sociala avgifter.

11 §  För en lärare, förskollärare eller fritidspedagog enligt 5 § tredje stycket som arbetar mindre än heltid eller som inte har fått den högre lön som föreskrivs i 9 § hela bidragsåret ska beloppet enligt 10 § reduceras i motsvarande grad.

Bidragsram

12 §  Inför varje bidragsår ska Statens skolverk fastställa en bidragsram för varje huvudman som avses i 5 § första och andra styckena.

13 §  För varje huvudman som har haft färre än 30 elever i genomsnitt de tre senaste läsåren före bidragsåret ska bidragsramen fastställas till 50 000 kronor.

[S2]Om huvudmannen har haft elever under kortare tid än tre läsår före bidragsåret, beräknas antalet elever enligt första stycket utifrån det eller de läsår närmast före bidragsåret som huvudmannen har haft elever. Har huvudmannen inte haft några elever under det läsår som föregår bidragsåret, får statsbidrag dock inte lämnas.

14 §  För huvudmän med minst 30 elever i genomsnitt de tre senaste läsåren före bidragsåret ska beräkningen av bidragsramarna utgå från det belopp som återstår av det totala statsbidraget sedan bidragsramar fastställts enligt 13 §.

[S2]Bidragsramen ska fastställas så att den för varje huvudman utgör den andel av det belopp som avses i första stycket som motsvaras av antalet elever hos huvudmannen delat med det totala antalet elever hos samtliga huvudmän som har minst 30 elever i genomsnitt de tre senaste läsåren före bidragsåret. Beloppet ska avrundas till närmaste tal som är jämnt delbart med 50 000.

[S3]Om huvudmannen har haft elever under kortare tid än tre läsår före bidragsåret, beräknas antalet elever enligt första och andra styckena utifrån det eller de läsår närmast före bidragsåret som huvudmannen har haft elever. Har huvudmannen inte haft några elever under det läsår som föregår bidragsåret, får statsbidrag dock inte lämnas.

15 §  Vid beräkningen enligt 13 och 14 §§ andra och tredje styckena ska i underlaget för beräkningen elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola ingå.

Utbetalning av statsbidrag

16 §  Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition en gång per halvår.

[S2]Vid rekvisitionen ska huvudmannen

 1. ange vilka personer och hur stor löneökning varje person har fått som statsbidrag rekvireras för, och
 2. intyga att villkoren i 59 §§ är uppfyllda.

[S3]En huvudman får rekvirera högst tio procent av sin bidragsram enligt 12 § för

 1. sådana personer som avses i 6 § första stycket 2 och som arbetar i förskolan, eller
 2. sådana personer som avses i 6 § första stycket 1 och 3 och som arbetar i fritidshemmet.

Återbetalning och återkrav

17 §  En huvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. huvudmannen har använt statsbidraget på annat sätt än som följer av denna förordning,
 2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och huvudmannen borde ha insett detta, eller
 3. huvudmannen inte lämnar sådana uppgifter som avses i 19 §.

[S2]Om huvudmannen är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska Statens skolverk besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis.

18 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på ränta helt eller delvis.

Uppföljning

19 §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts. Huvudmän som har tagit emot statsbidrag är skyldiga att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som bestäms av Skolverket. Detsamma gäller om en annan myndighet har fått regeringens uppdrag att följa upp hur statsbidraget har använts. Huvudmannen ska också lämna de uppgifter som Skolverket eller en annan myndighet begär.

Bemyndigande

20 §  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

21 §  Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

/Rubriken upphör att gälla U:2019-07-01/ Förordning (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier /Rubriken träder i kraft I:2019-07-01/ Förordning (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och förskollärare

Ikraftträder
2016-03-22

Förordning (2016:764) om ändring i förordningen (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2016-08-01

Förordning (2018:610) om ändring i förordningen (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1309) om ändring i förordningen (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
2019-07-01