Lag (2016:1057) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2016-11-24
Ändring införd
SFS 2016:1057
Ikraft
2017-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUPP-förordningen).

Prop. 2016/17:6: Paragrafen anger lagens innehåll. Övervägandena finns i avsnitt 7.1.

Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUPP-förordningen). EUPP-förordningen är direkt tillämplig i varje medlemsstat. Det innebär att den automatiskt är en del av den svenska rättsordningen.

EUPP-förordningen ...

2 §  Ett europeiskt politiskt parti och en europeisk politisk stiftelse ska jämställas med en ideell förening. Om något annat följer av EUPP-förordningen eller är särskilt föreskrivet, gäller dock det.

Prop. 2016/17:6: Paragrafen anger hur europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser ska behandlas i svensk rätt. Övervägandena finns i avsnitt 7.2.

EUPP-förordningen förutsätter att Sverige anvisar tillämplig svensk rätt, se t.ex. artiklarna 4, 5 och 16. I artikel 14.2 i EUPP-förordningen föreskrivs också att för frågor som inte, eller endast delvis, regleras i förordningen ska de europeiska politiska ...

3 §  Särskilda bestämmelser om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser finns i bokföringslagen (1999:1078) och revisionslagen (1999:1079).

[S2]Bestämmelserna i 2 kap. 2 § bokföringslagen ska inte tillämpas på europeiska politiska partier eller europeiska politiska stiftelser.

Prop. 2016/17:6: Paragrafen behandlar bokföring och revision i europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. Övervägandena finns i avsnitt 7.4.

I första stycket finns en upplysning om att det i bokföringslagen och revisionslagen finns särskilda bestämmelser om ...

Ändringar

Lag (2016:1057) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Förarbeten
Rskr. 2016/17:41, Prop. 2016/17:6, Bet. 2016/17:KU8
Ikraftträder
2017-01-01