Revisionslag (1999:1079)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
SFS 1999:1079 i lydelse enligt SFS 2020:1108
Ikraft
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-03-01

Allmänna bestämmelser

1 §  I denna lag finns bestämmelser om revision för vissa fysiska och juridiska personer.

[S2]I denna lag betyder

 1. företag: fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078),
 2. moderföretag: företag som utgör moderföretag enligt definitionen i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554),
 3. dotterföretag: vad som utgör dotterföretag enligt definitionen i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen,
 4. koncern: vad som utgör koncern enligt definitionen i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen,
 5. koncernföretag: vad som utgör koncernföretag enligt definitionen i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen,
 6. företagsledning: den eller de som svarar för företagets organisation och förvaltningen av företagets angelägenheter samt den eller de som har hand om den löpande förvaltningen.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 1 och 2 §§ i kommitténs förslag.)

Paragrafen innehåller definitioner på några i lagen använda begrepp. Av andra stycket punkten 1 framgår att begreppet företag används för att beteckna alla som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.

I punkterna ...

2 §  Lagen är tillämplig på företag som enligt 6 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078) är skyldiga att avsluta bokföringen med en årsredovisning, dock inte företag för vilka regler om revision finns i någon annan lag.

[S2]I fråga om handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare är lagen tillämplig endast om bolaget uppfyller mer än ett av följande villkor:

 1. medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3,
 2. bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor,
 3. bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor.

[S3]Andra stycket gäller även för moderbolag i en koncern, om koncernen uppfyller mer än ett av de villkor som anges där. Vid tillämpningen ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst. Lag (2010:837).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 1 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen anger att lagens bestämmelser om revision är tillämpliga på företag som enligt bokföringslagen är skyldiga att upprätta årsredovisning, om det inte i annan lag finns regler om revision av företaget. Med företag avses fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (se 1 § andra ...

Undertecknande med elektronisk underskrift

2 a §  En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad får undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen. Lag (2016:641).

Prop. 2007/08:45: Paragrafen, som är ny, behandlar möjligheterna att underteckna handlingar enligt revisionslagen med elektronisk signatur.

Av paragrafen framgår att handlingar enligt revisionslagen som ska vara undertecknade får undertecknas med avancerad elektronisk signatur. Bestämmelsen får framför allt betydelse för de revisionsberättelser som ska upprättas ...

Antalet revisorer

3 §  Ett företag skall ha minst en revisor.

Prop. 1998/99:130: Ett företag skall ha minst en revisor.

(Jfr 3 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen motsvarar i sak 4 kap. 1 § första stycket 1980 års årsredovisningslag.

4 §  För en revisor får en eller flera revisorssuppleanter utses. Vad som sägs i denna lag om revisor skall i tillämpliga delar även gälla suppleant.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 4 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen motsvarar 4 kap. 1 § andra stycket 1980 års årsredovisningslag.

Revisorns uppgifter

5 §  Revisorn ska granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Om revisorn är en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag, ska granskningen utföras med professionell skepticism.

[S2]Om företaget är moderföretag, ska revisorn även granska koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden. Lag (2016:433).

Prop. 2015/16:162: Ändringen är av samma slag som ändringen i 9 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551). Enligt förevarande paragraf gäller kravet på professionell skepticism enbart för auktoriserade och godkända revisorer och registrerade revisionsbolag. För ytterligare kommentar hänvisas till den nämnda paragrafen i aktiebolagslagen.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 20 och 31 §§ i kommitténs förslag.)

Paragrafen, som i sak motsvarar 4 kap. 7 § första och andra styckena 1980 års årsredovisningslag, anger revisorns granskningsuppgifter.

6 §  Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till företaget. Bestämmelser om berättelsens innehåll och den tidpunkt då den ska lämnas till företagsledningen finns i 2732 §§.

[S2]Om företaget är ett moderföretag, ska revisorn även lämna en koncernrevisionsberättelse enligt bestämmelserna i 33 §. Detta gäller inte om moderföretaget enligt 7 kap. 2, 3 eller 3 a § årsredovisningslagen (1995:1554) inte behöver upprätta koncernredovisning. Lag (2015:822).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 23 och 32 §§ i kommitténs förslag.)

Paragrafen motsvarar i huvudsak 4 kap. 10 § första och sjätte styckena 1980 års årsredovisningslag.

Enligt första stycket skall revisorn efter varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse. Finns det flera revisorer, kan de om de är ense om innehållet i revisionsberättelsen avge den tillsammans. I annat fall får de upprätta olika berättelser eller avge skiljaktiga yttranden.

Av andra stycket ...

7 §  I samband med revisionen skall revisorn till företagsledningen framföra de erinringar och göra de påpekanden som följer av god revisionssed. Bestämmelser om erinringar finns i 34 §.

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Paragrafen klargör att det i revisorns uppgifter ingår att framställa de erinringar och påpekanden som revisionen föranleder.

Tillhandahållande av upplysningar m.m.

8 §  Företagsledningen skall ge revisorn tillfälle att genomföra granskningen i den omfattning revisorn anser vara nödvändig. Den skall lämna de upplysningar och den hjälp som revisorn begär.

[S2]Samma skyldigheter har företagsledningen och revisorn i ett dotterföretag gentemot en revisor i moderföretaget.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 21 och 31 §§ i kommitténs förslag.)

Paragrafen överensstämmer i sak med 4 kap. 8 § första stycket 1980 års årsredovisningslag.

Hur revisor utses

9 §  En revisor utses av företaget.

[S2]Företaget får bestämma att någon annan skall utse revisor.

[S3]I 25 § finns bestämmelser om att länsstyrelsen i vissa fall skall utse revisor.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 § i kommitténs förslag.)

Första och andra styckena motsvarar i sak 4 kap. 1 § första stycket 1980 års årsredovisningslag. Om företaget är en juridisk person, uppkommer frågan vem inom denna som kan fatta beslutet om att utse revisor. Svaret beror på vilken associationsform det är fråga om. I ett handelsbolag måste beslutet fattas av bolagsmännen gemensamt, om de inte har kommit överens om annat. I en ideell förening är det normalt föreningsstämman, såvida ...

Avtalsvillkor om revisorsval

9 a §  Ett avtalsvillkor som har till syfte att företaget ska välja en viss revisor eller en revisor som finns med i en viss förteckning eller liknande är ogiltigt. Detsamma gäller sådana begränsningar i stadgar eller motsvarande. Lag (2016:433).

Obehörighetsgrunder

10 §  Den som är underårig, i konkurs eller har fått näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara revisor.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 6 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen motsvarar 4 kap. 2 § första stycket tredje meningen 1980 års årsredovisningslag.

Bosättningskrav

11 §  En revisor som inte är auktoriserad eller godkänd ska vara bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte även en auktoriserad eller godkänd revisor deltar i revisionen. Om det finns särskilda skäl, får Bolagsverket i ett enskilt fall besluta om undantag från bosättningskravet. Lag (2014:543).

Prop. 2013/14:86: Paragrafen ställer upp krav på bosättning inom EES för revisorer som inte är auktoriserade eller godkända. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Paragrafen ändras i sak endast på så sätt att förutsättningarna för dispens förtydligas. Det införs sålunda en bestämmelse som anger ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 § i kommitténs förslag.)

I paragrafen finns bestämmelser om bosättningskrav för en revisor i vissa fall. I förhållande till motsvarande bestämmelser i 1980 års årsredovisningslag (se 4 kap. 2 § första stycket första och andra meningarna) har den ändringen gjorts att Europeiska unionen anges jämte Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ändringen har ingen saklig betydelse i dag, eftersom hela EU är en del av EES, men medför att inga särskilda ändringar behöver göras om ...

Kompetenskrav

12 §  En revisor ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av företagets verksamhet fordras för att fullgöra uppdraget.

[S2]Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i

 1. ett handelsbolag som en eller flera juridiska personer är delägare i,
 2. ett hypoteksinstitut som är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
 3. en gruppering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS),
 4. ett konsortium enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium), och
 5. ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.

[S3]I företag som avses i 6 kap. 1 § första stycket 6 eller 7 bokföringslagen (1999:1078) ska minst en revisor vara auktoriserad revisor. Lag (2016:1059).

Prop. 2008/09:174: Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i

Prop. 2005/06:116: (Jfr 12 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Revisionslagen är tillämplig på företag som är skyldiga att upprätta årsredovisning, dock inte på företag för vilka regler om revision finns i annan lag. Det innebär att lagen är tillämplig bl.a. på handelsbolag i vilka endast fysiska personer är delägare, ideella föreningar och enskilda näringsidkare som överskrider mer än ett av tre delvärden avseende antalet anställda ...

Prop. 2016/17:6: Paragrafen innehåller bestämmelser om den kompetens som en revisor ska ha. Övervägandena finns i avsnitt 7.4.

Enligt den nya punkten 5 i andra stycket ska revisorer i ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse vara auktoriserade eller godkända revisorer. Revisorerna ska enligt artikel 23.3 i EUPPförordningen väljas ut, få mandat och betalas av Europaparlamentet. ...

Prop. 2014/15:4: Paragrafen innehåller bl.a. bestämmelser om den kompetens en revisor ska ha.

I andra stycket 4 införs ett krav på att samtliga revisorer i ett Erickonsortium ska vara auktoriserade eller godkända revisorer.

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Prop. 1998/99:130: Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i

13 § Har upphävts genom lag (2006:875).
14 § Har upphävts genom lag (2006:875).

15 §  För ett företag som omfattas av 12 § tredje stycket får Bolagsverket besluta att företaget i stället för en auktoriserad revisor får utse en viss godkänd revisor.

[S2]Ett beslut som avses i första stycket får meddelas om den godkända revisorn är revisor i företaget och det finns särskilda skäl. Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl ska revisorns kompetens och erfarenhet av företaget beaktas särskilt. Beslutet gäller i högst fem år. Lag (2014:543).

Prop. 2013/14:86: Paragrafen innehåller bestämmelser om dispens från kravet på auktoriserad revisor. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

I första stycket anges att beslut av detta slag fattas av Bolagsverket. Enligt hittillsvarande ordning följer detta av 1 § förordningen (1999:1166) ...

Prop. 2005/06:116: Ändringen är en konsekvens av att lagen nu (se 12 §) kräver att i princip samtliga företag som omfattas av lagen – inte, som tidigare, enbart sådana företag som angavs i 13 och 14 §§ – skall ha en auktoriserad revisor eller en revisor som har avlagt revisorsexamen.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 11 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen motsvarar 4 kap. 3 § tredje stycket 1980 års årsredovisningslag.

16 §  För ett företag som inte omfattas av bestämmelserna i 12 § tredje stycket får länsstyrelsen, om särskilda omständigheter kräver det, besluta att minst en revisor ska vara auktoriserad revisor. Lag (2013:221).

Prop. 2005/06:116: (Förslaget saknar motsvarighet i promemoriorna.)

Paragrafen reglerar länsstyrelsens möjlighet att fatta beslut om att minst en revisor skall vara auktoriserad eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen. Ändringen är en följd av att lagens 13 och 14 §§ har upphört att gälla. De företag som skall tillämpa lagen (företag som är skyldiga att upprätta en årsredovisning) skall, med två undantag, alltid utse en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen. ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 12 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen motsvarar i huvudsak 4 kap. 3 § fjärde stycket 1980 års årsredovisningslag (jfr prop. 1984/85:30 s. 24). Företag som omfattas av 12 § första stycket har också undantagits från bestämmelsens tillämpningsområde, eftersom det inte heller i dessa fall finns skäl att kunna besluta att en revisor skall vara auktoriserad eller godkänd.

Jäv

17 §  Den får inte vara revisor som

 1. är ägare till eller delägare i företaget eller annat företag i samma koncern,
 2. ingår i företagsledningen för företaget eller dess dotterföretag eller biträder vid företagets bokföring eller medelsförvaltning eller företagets kontroll däröver,
 3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till företaget eller någon som avses under 1 eller 2,
 4. är verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder företaget vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller företagets kontroll däröver,
 5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses under 1 eller 2 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller
 6. står i låneskuld till företaget eller ett annat företag i samma koncern eller har en förpliktelse som ett sådant företag har ställt säkerhet för.

[S2]I fråga om företag som på grund av sin storlek ska ha minst en auktoriserad revisor gäller, i stället för bestämmelsen i första stycket 4, att den inte får vara revisor som är verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder företaget vid bokföringen eller medelsförvaltningen eller företagets kontroll däröver.

[S3]Den som enligt första eller andra stycket inte är behörig att vara revisor i ett moderföretag får inte vara revisor i dess dotterföretag. Lag (2013:221).

Prop. 2005/06:97: (Jfr 17 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om jäv. Innebörden av det nya andra stycket är att bestämmelserna om s.k. byråjäv för revisorn är strängare i fråga om sådana företag som enligt 13 eller 14 § skall ha minst en auktoriserad revisor eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen. Jfr författningskommentaren till 9 kap. 17 § aktiebolagslagen.

Ändringen ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 8 och 13 §§ i kommitténs förslag.)

Bestämmelsen i första stycket 1 överensstämmer i huvudsak med 4 kap. 4 § första stycket 1 1980 års årsredovisningslag. Liksom hittills är bl.a. den som är delägare i företagets dotterföretag på grund av jäv förhindrad att vara revisor i företaget. Jävsbestämmelsen har emellertid utvidgats till att omfatta också delägare i andra koncernföretag än dotterföretag. Detta innebär en anpassning till vad som numera gäller för revisorer i ...

Anlitande av biträde

18 §  En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt 17 § inte är behörig att vara revisor. Om företaget eller dess moderföretag i sin tjänst har anställda med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta den interna revisionen, får revisorn dock vid revisionen anlita sådana anställda i den utsträckning det är förenligt med god revisionssed.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 14 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen motsvarar 4 kap. 4 § tredje stycket 1980 års årsredovisningslag.

Revisionsbolag

19 §  Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

[S2]Bestämmelser om vem som får vara huvudansvarig för revisionen när ett revisionsbolag utses att vara revisor och om underrättelseskyldighet finns i 17 § revisorslagen (2001:883). Följande bestämmelser i denna lag tillämpas på den huvudansvarige:

[S3]17 § om jäv, och

[S4]18 § om anlitande av biträde. Lag (2001:888).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen motsvarar med redaktionella justeringar 4 kap. 2 § tredje stycket 1980 års årsredovisningslag.

Revisor i dotterföretag

20 §  Till revisor i ett dotterföretag bör minst en av moderföretagets revisorer utses.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 8 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen motsvarar i sak 4 kap. 2 § fjärde stycket 1980 års årsredovisningslag.

Revisorns mandattid

21 §  Uppdraget som revisor gäller för bestämd tid eller tills vidare.

[S2]Ett uppdrag att tills vidare vara revisor upphör när ny revisor har utsetts.

Prop. 1998/99:130: Uppdraget som revisor gäller för bestämd tid eller tills vidare.

Ett uppdrag att tills vidare vara revisor upphör när ny revisor har utsetts.

(Jfr 3 och 15 §§ i kommitténs förslag.)

I paragrafen finns bestämmelser som reglerar längden av revisorns uppdrag. I sak motsvarande bestämmelser har hittills funnits i 4 ...

Förtida avgång m.m.

22 §  Ett uppdrag att vara revisor för bestämd tid upphör i förtid, om

 1. revisorn anmäler att uppdraget ska upphöra, eller
 2. den som har utsett revisorn entledigar honom eller henne på saklig grund och anmäler att uppdraget ska upphöra.

[S2]Ett uppdrag som gäller tills vidare upphör trots att en ny revisor inte utses, om

 1. revisorn anmäler att uppdraget ska upphöra, eller
 2. den som har utsett revisorn entledigar honom eller henne på saklig grund och anmäler att uppdraget ska upphöra.

[S3]Anmälan ska göras hos företagsledningen. Om revisorn har utsetts av någon annan än företaget, ska anmälan också göras hos den som har utsett revisorn. Lag (2009:568).

Prop. 2008/09:135: Ändringarna är av samma slag som ändringarna i 9 kap. 22 § aktiebolagslagen. Enligt bestämmelsens andra stycke gäller kravet på saklig grund för att revisionsklienten ska kunna bringa revisionsuppdraget att upphöra även i de fall som uppdraget gäller tills vidare.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 15 § i kommitténs förslag.)

I paragrafen finns bestämmelser som reglerar när ett uppdrag som revisor upphör.

Bestämmelserna i första och tredje styckena motsvarar i sak 4 kap. 5 § andra stycket 1980 års årsredovisningslag.

Andra stycket behandlar de fall när uppdraget som revisor gäller tills vidare. Av bestämmelsen följer att ett sådant uppdrag anses ha upphört i förtid om antingen revisorn eller den som har utsett revisorn ...

23 §  En revisor vars uppdrag upphör i förtid skall genast anmäla detta till Bolagsverket för registrering. Han skall lämna en kopia av anmälan till företagsledningen.

[S2]Revisorn skall i anmälan lämna en redogörelse för vad han har funnit vid den granskning som han har utfört under den del av löpande räkenskapsår som uppdraget har omfattat. För anmälan gäller vad som föreskrivs i 29 §, 30 § första stycket och 31 § om revisionsberättelse. Bolagsverket skall sända en kopia av anmälan till Skatteverket.

[S3]Första och andra styckena gäller även när ett uppdrag att tills vidare vara revisor upphör. Lag (2004:245).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 17 § i kommitténs förslag.)

Bestämmelserna överensstämmer i sak med 4 kap. 5 § tredje och femte styckena 1980 års årsredovisningslag.

23 a §  Om en revisors uppdrag upphör i förtid eller ett uppdrag att vara revisor tills vidare upphör utan att en ny revisor har utsetts, ska revisorn och den som har utsett revisorn underrätta Bolagsverket om skälet till detta. Lag (2009:568).

24 §  Om en revisors uppdrag upphör i förtid eller om bestämmelserna i 10-15 §§ eller i 17 § hindrar honom att vara revisor och det inte finns någon suppleant, skall företagsledningen vidta åtgärder för att en ny revisor utses för den återstående mandattiden.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 16 § i kommitténs förslag.)

Bestämmelsen överensstämmer med den bestämmelse som hittills har funnits i 4 kap. 5 § fjärde stycket 1980 års årsredovisningslag.

Länsstyrelsen utser revisor i vissa fall

25 §  Efter anmälan skall länsstyrelsen utse revisor,

 1. när någon revisor inte är utsedd,
 2. när auktoriserad revisor eller godkänd revisor inte är utsedd enligt 12 § andra eller tredje stycket eller 15 § eller 16 §,
 3. när revisorn är obehörig enligt 10, 11 eller 17 § och det inte finns någon behörig revisorssuppleant, eller
 4. när beslut av företaget om antalet revisorer eller om revisorns behörighet har åsidosatts.

[S2]Anmälan enligt första stycket kan göras av var och en. Företagsledningen är skyldig att göra anmälan, om inte rättelse utan dröjsmål sker genom den som utser revisor. Lag (2006:875).

Prop. 2005/06:116: (Förslaget saknar motsvarighet i promemoriorna.)

Ändringen är en följd av att skyldigheten att utse en auktoriserad eller godkänd revisor nu regleras i 12 § andra och tredje styckena och i 15 respektive 16 §§.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 18 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen, som i huvudsak motsvarar 4 kap. 6 § första och andra styckena 1980 års årsredovisningslag, innebär att länsstyrelsen i vissa fall skall förordna behörig revisor i företaget.

I samband med de ändringar som år 1998 gjordes i aktiebolagslagen diskuterades om motsvarande uppgifter beträffande aktiebolag borde överflyttas till Patent- och registreringsverket. ...

26 §  Länsstyrelsen skall ge företagsledningen tillfälle att yttra sig innan den utser en revisor enligt 25 §. Förordnandet skall avse tiden till dess att annan revisor har blivit utsedd.

[S2]Vid förordnande enligt 25 § första stycket 3 skall länsstyrelsen entlediga den obehöriga revisorn.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 12 § i kommitténs förslag.)

Bestämmelserna motsvarar i sak 4 kap. 3 § femte stycket andra meningen och sjätte stycket samt 4 kap. 6 § tredje stycket 1980 års årsredovisningslag.

Revisionsberättelsen

27 §  Revisionsberättelsen skall lämnas till företagsledningen senast fem och en halv månader efter räkenskapsårets utgång.

[S2]Revisorn skall på årsredovisningen teckna en hänvisning till revisionsberättelsen. Lag (2004:978).

Prop. 2003/04:157: (Jfr 27 § i promemorians förslag.)

Enligt paragrafens hittillsvarande tredje stycke skall revisionsberättelsen innehålla vissa uppgifter av formell karaktär (jfr prop. 1998/99:130 s. 423). Ändringen innebär att detta stycke upphävs. En bestämmelse med motsvarande innehåll tas i stället in i 27 a § andra stycket.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 22 och 23 §§ i kommitténs förslag.)

Första och andra styckena motsvarar 4 kap. 9 § första meningen och 10 § första stycket andra meningen 1980 års årsredovisningslag.

Det tredje stycket motsvarar de bestämmelser som finns för aktiebolag i 10 kap 27 § tredje stycket aktiebolagslagen (se prop. ...

27 a §  Om företaget har fler än en revisor som är auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat revisionsbolag, ska de revisorerna lämna en gemensam revisionsberättelse. Det som sägs i 27 § andra stycket om hänvisning till revisionsberättelsen gäller då samtliga revisorer.

[S2]Vid oenighet om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning ska varje revisor göra ett sådant uttalande som avses i 28 § första stycket och ange skälen för oenigheten. Lag (2016:433).

Prop. 2015/16:162: I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om att revisorerna i ett företag som har fler än en kvalificerad revisor ska lämna en gemensam revisionsberättelse. Kravet på gemensam revisionsberättelse gäller enbart för auktoriserade eller godkända revisorer och registrerade revisionsbolag. Bestämmelserna hindrar dock inte att även en revisor som inte är auktoriserad eller godkänd undertecknar revisionsberättelsen. För ytterligare kommentar hänvisas till <a href="https://lagen.nu/2005:551#K9P28a" ...

Prop. 2003/04:157: (Jfr 27 a § i promemorians förslag.)

I paragrafen anges några uppgifter som alltid skall finnas med i revisionsberättelsen. Jfr kommentaren till den likalydande 10 kap. 27 a § aktiebolagslagen.

27 b §  Revisionsberättelsens inledning ska innehålla uppgifter om

 1. företagets företagsnamn och organisationsnummer eller personnummer,
 2. vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser,
 3. vilket eller vilka normsystem för redovisning som företaget har tillämpat, och
 4. revisorns etableringsort eller hemort.

[S2]Revisionsberättelsen ska vara undertecknad av revisorn och innehålla uppgift om vilken dag revisionen avslutades. Lag (2018:1676).

Prop. 2015/16:162: Tillägget i första stycket motsvarar innehållet i 8 kap. 13 a § första stycket 3 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. För en kommentar hänvisas till den paragrafen.

Prop. 2003/04:157: (Jfr 27 a § i promemorians förslag.)

Jfr kommentaren till den likalydande 10 kap. 27 b § aktiebolagslagen.

27 c §  I revisionsberättelsen skall det anges vilket eller vilka normsystem för revision som revisorn har tillämpat.

[S2]I förekommande fall skall det i revisionsberättelsen även anges

 1. om revisorn i en fråga som behandlas i revisionsberättelsen har en mening som avviker från företagsledningens eller annan revisors,
 2. om revisionens inriktning eller omfattning är begränsad, eller
 3. om revisorn anser sig sakna tillräckligt underlag för att göra något uttalande enligt 28 eller 29 §. Lag (2016:433).

27 d §  Om det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer när det gäller händelser eller förhållanden som kan medföra betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet, ska revisionsberättelsen, om revisorn är en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag, innehålla ett uttalande i frågan. Lag (2016:433).

Prop. 2015/16:162: Paragrafen, som är ny, är av samma slag som 9 kap. 31 a § aktiebolagslagen (2005:551). Den gäller enbart för revisionsberättelser som lämnas av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. För ytterligare kommentar hänvisas till den nämnda paragrafen i aktiebolagslagen.

28 §  Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning. I uttalandet ska det särskilt anges

 1. om årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning, och
 2. om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

[S2]Om det i årsredovisningen inte har lämnats sådana upplysningar som ska lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning, ska revisorn ange detta och, om det kan ske, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse.

[S3]Första och andra styckena gäller inte i fråga om en sådan hållbarhetsrapport som avses i 6 kap. 10 § årsredovisningslagen (1995:1554). I den delen ska revisionsberättelsen i stället innehålla ett uttalande om huruvida en rapport har upprättats eller inte. Lag (2016:954).

Prop. 2015/16:193: Paragrafen innehåller bestämmelser om revisionsberättelsens innehåll. Övervägandena finns i avsnitt 5.5. I paragrafen genomförs delvis artikel 1.1 i ändringsdirektivet.

I det nya tredje stycket regleras revisorns kontroll av hållbarhetsrapporten. Ändringen motsvarar ändringen i 9 kap. 31 § aktiebolagslagen (2005:551). För ...

Prop. 2003/04:157: (Jfr 28 § i promemorians förslag.)

Enligt första stycket skall revisionsberättelsen innehålla ett uttalande om huruvida tillämplig lag om årsredovisning har följts när årsredovisningen upprättades (jfr prop. 1998/99:130 s. 423). Den nya andra meningen innebär en precisering av vad uttalandet skall innehålla. Jfr kommentaren till 10 ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 24 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen överensstämmer i sak med 4 kap. 10 § andra stycket 1980 års årsredovisningslag. Med tillämplig lag om årsredovisning avses årsredovisningslagen (1995:1554) och lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag....

29 §  Om revisorn vid sin granskning har funnit att någon som ingår i företagsledningen har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet, skall det anmärkas i berättelsen.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 25 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen motsvarar 4 kap. 10 § tredje stycket första meningen 1980 års årsredovisningslag.

30 §  I revisionsberättelsen ska revisorn anmärka om han eller hon har funnit att företaget inte har fullgjort sin skyldighet

 1. att göra skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen (2011:1244),
 2. att anmäla sig för registrering enligt 7 kap. 2 § skatteförfarandelagen,
 3. att lämna skattedeklaration enligt 26 kap. 2 § eller 37 kap. 4 §skatteförfarandelagen, eller
 4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av skatteförfarandelagen. Lag (2011:1400).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 26 § i kommitténs förslag.)

Paragrafens första stycke motsvarar 4 kap. 10 § fjärde stycket 1980 års årsredovisningslag.

Andra stycket, som i huvudsak motsvarar 4 kap. 10 § femte stycket 1980 års årsredovisningslag, innehåller en bestämmelse om när en kopia av revisionsberättelsen skall tillställas skattemyndigheten. Till skillnad från kommitténs förslag men i likhet med vad som nu gäller för revisorer i aktiebolag (se <a href="https://lagen.nu/1975:1385#K10P31" ...

31 §  Utöver vad som följer av 28-30 §§ får en revisor i revisionsberättelsen lämna sådana upplysningar som han anser att tredje man bör få kännedom om. Om årsredovisningen innehåller uppgifter som har betydelse för upplysningarna, skall revisorn hänvisa till uppgifterna. Lag (2004:978).

Prop. 2003/04:157: (Jfr 31 § i promemorians förslag.)

I en ny andra mening har klargjorts att revisorn i förekommande fall skall hänvisa till förhållanden som beskrivs närmare i årsredovisningen, t.ex. i balansräkningen eller i en not. Jfr kommentaren till 10 kap. 32 § aktiebolagslagen (1975:1385).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 25 § i kommitténs förslag.)

I paragrafen, som delvis motsvarar 4 kap. 10 § tredje stycket andra meningen 1980 års årsredovisningslag, finns en bestämmelse som ger revisorn möjlighet att i revisionsberättelsen lämna även andra upplysningar än de som han enligt föregående paragraf är skyldig att lämna.

31 a §  Utöver vad som följer av 27 d och 29 §§ får revisionsberättelsen inte innehålla någon försäkran om företagets framtida lönsamhet eller om hur effektivt och ändamålsenligt företagsledningen har drivit eller kommer att driva verksamheten. Lag (2016:433).

31 b §  Revisionsberättelsen för ett företag som ska offentliggöra sin årsredovisning enligt 16 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska innehålla ett uttalande om huruvida redovisningen har upprättats i överensstämmelse med 16 kap. 4 a § i den lagen. Lag (2020:1108).

32 §  Om en tidigare revisor har gjort en anmälan enligt 23 §, ska en kopia av den fogas till revisionsberättelsen. Även kopior av de underrättelser som revisorn och den som har utsett revisorn har lämnat enligt 23 a § ska fogas till revisionsberättelsen. Lag (2009:568).

Prop. 2008/09:135: Ändringarna är av samma slag som ändringarna i 9 kap. 36 § aktiebolagslagen.

Prop. 1998/99:130: Paragrafen motsvarar 4 kap. 10 § sjunde stycket 1980 års årsredovisningslag.

32 a §  Revisorn skall genast sända en kopia av revisionsberättelsen till Skatteverket, om revisionsberättelsen innehåller

 1. anmärkningar enligt 29 §,
 2. uttalanden om att
  • årsredovisningen inte har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning,
  • sådana upplysningar som skall lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning inte har lämnats,
  • företaget inte har fullgjort en skyldighet som avses i 30 § 1 - 3. Lag (2003:728).

Koncernrevision

32 b §  I samband med en koncernrevision ska revisorn bedöma och utvärdera det revisionsarbete som har utförts av revisorer i de övriga koncernföretagen. Revisorn ska se till att han eller hon kan få tillgång till dokumentation av det revisionsarbete som är relevant för koncernrevisionen.

[S2]Om revisorn är förhindrad att göra den bedömning och utvärdering som avses i första stycket, ska han eller hon utföra kompletterande revisionsarbete avseende dotterföretagen eller vidta andra lämpliga åtgärder. Om revisorn är en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag, ska revisorn också underrätta Revisorsinspektionen om hindret. Lag (2016:1338).

Prop. 2015/16:162: I paragrafen, som är ny och utformad i linje med Lagrådets förslag, finns bestämmelser om vissa åtgärder som revisorn i moderföretaget ska vidta vid granskningen av koncernredovisningen. Paragrafen är av samma slag som 9 kap. 6 a § aktiebolagslagen (2005:551). Av andra stycket i förevarande paragraf följer motsatsvis att en revisor som inte är auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag, ...

33 §  I fråga om koncernrevisionsberättelsen gäller 27 § första stycket om tidpunkten för lämnande av revisionsberättelsen, 27 a § första stycket första meningen och andra stycket om gemensam revisionsberättelse samt 27 b § första stycket 2 och 4 och andra stycket, 27 c, 27 d, 28 och 3132 §§ om revisionsberättelsens innehåll.

[S2]Revisorn ska på koncernredovisningen teckna en hänvisning till koncernrevisionsberättelsen. Om moderföretaget har fler än en revisor, gäller detta samtliga revisorer.

[S3]Koncernrevisionsberättelsens inledning ska innehålla uppgifter om moderföretagets företagsnamn och organisationsnummer eller personnummer och om vilket eller vilka normsystem för koncernredovisning som moderföretaget har tillämpat. Lag (2018:1676).

Prop. 2015/16:162: Ändringarna är av samma slag som ändringarna i 9 kap. 38 § aktiebolagslagen (2005:551). För en kommentar hänvisas till den paragrafen.

Prop. 2003/04:157: (Jfr 33 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om koncernrevisionsberättelsen (jfr prop. 1998/99:130 s. 425). Första och tredje styckena har ändrats så att bestämmelserna kommer i överensstämmelse med vad som gäller för revisionsberättelsen. Hänvisningen till delar av 27 a § och till 27 b § innebär bl.a. att koncernrevisionsberättelsen skall vara undertecknad av revisorn, att ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 32 § i kommitténs förslag.)

Första och andra styckena motsvarar 4 kap. 9 § tredje meningen och 10 § sjätte stycket 1980 års årsredovisningslag.

Bestämmelsen i tredje stycket är ny och av samma slag som 27 §. Den är avsedd att underlätta bl.a. Patent- och registreringsverkets hantering av koncernrevisionsberättelsen.

Erinringar

34 §  Om revisorn har framfört en erinran till företagsledningen, skall den antecknas i ett protokoll eller i en annan handling. Handlingen skall lämnas till företagsledningen och företaget skall förvara den på ett betryggande sätt.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 28 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen motsvarar i sak 4 kap. 11 § 1980 års årsredovisningslag.

Revisorns tystnadsplikt

35 §  En revisor får inte till den som saknar rätt att få kännedom om företagets angelägenheter obehörigen lämna upplysningar om sådana företagets angelägenheter som revisorn får kännedom om när han eller hon fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för företaget. Lag (2004:1189).

Prop. 2003/04:156: Ändringen, som består i att ordet ”obehörigen” har infogats, avser att klargöra att revisorn i vissa fall får röja också uppgifter som kan vara företaget till skada. En sådan inskränkning av revisorns tystnadsplikt följer av penningtvättslagen. Jfr även 10 kap. 37 § aktiebolagslagen.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 29 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen motsvarar i huvudsak 4 kap. 13 § första stycket 1980 års årsredovisningslag.

Revisorns upplysningsplikt

36 §  Revisorn är skyldig att lämna en medrevisor, en ny revisor och, om företaget har försatts i konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om företagets angelägenheter.

[S2]Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar om företagets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

[S3]Revisorn i ett handelsbolag som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är även skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen eller regionen. Lag (2019:906).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 30 § i kommitténs förslag.)

Paragrafens första och andra stycken, som behandlar inskränkningar i revisorns tystnadsplikt, motsvarar i sak 4 kap. 13 § andra stycket 1980 års årsredovisningslag.

I tredje stycket finns en bestämmelse om att revisorn i vissa handelsbolag är skyldig att lämna upplysningar till förtroendevalda revisorer i kommuner och landsting (jfr prop. 1998/99:66).

Revisorns skadeståndsansvar

37 §  En revisor som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar företaget ska ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig lag om årsredovisning. En revisor ska även ersätta skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållas av revisorns medhjälpare. I fall som avses i 36 § andra stycket denna lag och 4 kap.3 och 6 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism svarar dock revisorn endast för skada på grund av oriktiga uppgifter som revisorn eller revisorns medhjälpare har haft skälig anledning att anta var oriktiga.

[S2]Om ett registrerat revisionsbolag är revisor, är det detta bolag och den för revisionen huvudansvarige som är ersättningsskyldiga. Lag (2017:642).

Prop. 2003/04:156: Paragrafen innehåller bestämmelser om revisorns skadeståndsskyldighet.

Första styckets fjärde mening är ny. Bestämmelsen begränsar revisorns ansvar för skada som kan knytas till hans eller hennes uppgiftsskyldighet enligt penningtvättslagen. Således svarar revisorn i dessa fall bara för skada på grund av oriktiga uppgifter som han eller hon har haft skälig anledning att anta var oriktiga. ...

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om skadeståndsskyldighet för revisorn. Ändringarna i paragrafen föranleds av att det införs en ny penningtvättslag.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 33 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen, som behandlar revisorns skadeståndsansvar, överensstämmer – med vissa redaktionella ändringar – med 4 kap. 14 § 1980 års årsredovisningslag.

Jämkning

38 §  Om någon är ersättningsskyldig enligt 37 §, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art, skadans storlek och omständigheterna i övrigt.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 34 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen motsvarar i sak 4 kap. 15 § första stycket 1980 års årsredovisningslag.

Gemensamt skadeståndsansvar

39 §  Om flera skall ersätta samma skada, svarar de solidariskt för skade-ståndet i den mån inte skadeståndsskyldigheten har jämkats för någon av dem enligt 38 §. Vad någon av dem har betalat i skadestånd får han återkräva av de andra efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 34 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen motsvarar i sak 4 kap. 15 § andra stycket 1980 års årsredovisningslag.

Tiden för väckande av talan

40 §  Talan för företagets räkning enligt 37 § som inte grundas på brott får inte väckas mot en revisor sedan tre år har förflutit från det att revisionsberättelsen överlämnades till företagsledningen.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 35 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om den tid inom vilken en talan för företagets räkning om ersättningsskyldighet måste väckas. Bestämmelsen motsvarar 4 kap. 16 § 1980 års årsredovisningslag

40 a § Har upphävts genom lag (2013:440).

Överklagande

41 §  Bolagsverkets och länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Ett överklagande av Bolagsverkets beslut ska ges in till verket inom två månader från dagen för beslutet.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2014:543).

Prop. 2013/14:86: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

Ändringarna i första stycket innebär att överprövningen av Bolagsverkets beslut i tillståndsärenden enligt 11 och 15 §§ flyttas från regeringen till allmän förvaltningsdomstol. Vidare läggs i stycket in en bestämmelse om överklagande av länsstyrelsens beslut som enligt den hittillsvarande lydelsen av paragrafen ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 36 § i kommitténs förslag.)

I sak motsvarande bestämmelser har hittills funnits i 5 kap. 2 § 1980 års årsredovisningslag.

Lagrådet har uttalat att det bör övervägas om inte frågor rörande myndighets beslut i tillståndsärenden enligt 11 eller 15 § skall flyttas från regeringen till allmän förvaltningsdomstol. Lagrådets uttalande har i och för sig goda skäl för sig. Liknande bestämmelser om överklagande till regeringen finns emellertid också i <a ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Revisionslag (1999:1079)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.
 2. Om det i en lag eller i en annan författning hänvisas till någon föreskrift i lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag som har ersatts av en föreskrift i denna lag, tillämpas i stället den nya föreskriften.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2001:888) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:47, Prop. 2000/01:146, Bet. 2001/02:LU3
Omfattning
ändr. 13, 15, 19 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:1225) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas i fråga om revisionsberättelser som upprättas efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:124, Prop. 2001/02:25, Bet. 2001/02:SkU10
Omfattning
ändr. 30 §; ny 32 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:390) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:728) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 23, 32 a §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:245) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:172, Prop. 2003/04:34, Bet. 2003/04:NU7
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:978) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:24, Prop. 2003/04:157, Bet. 2004/05:LU1
Omfattning
ändr. 27, 28, 33 §§; nya 27 a, 27 b §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1189) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:70, Prop. 2003/04:156, Bet. 2004/05:JuU7
Omfattning
ändr. 35, 37 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2006:402) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Äldre bestämmelser gäller om det yrkesmässiga biträde som annars skulle föranleda jäv för en revisor avser ett räkenskapsår som har inletts före den 1 januari 2007.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:230, Prop. 2005/06:97, Bet. 2005/06:LU25
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:875) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Den som har utsetts till revisor i ett företag före ikraftträdandet och som enligt den nya lydelsen av 12 § inte längre ensam kan vara revisor i företaget får ändå kvarstå som revisor till utgången av år 2008.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:330, Prop. 2005/06:116, Bet. 2005/06:LU28
Omfattning
upph. 13, 14 §§; ändr. 12, 15, 16, 25 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2008:91) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:138, Prop. 2007/08:45, Bet. 2007/08:CU17
Omfattning
nya 2 a, 40 a §§, rubr. närmast före 2 a, 40 a §§
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2009:71) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:163, Prop. 2008/09:70, Bet. 2008/09:JuU13
Omfattning
ändr. 37 §
Ikraftträder
2009-03-15

Lag (2009:485) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 36 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:568 ) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:265, Prop. 2008/09:135, Bet. 2008/09:CU28
Omfattning
ändr. 22, 32 §§; ny 23 a §
CELEX-nr
32006L0043
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:703) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:303, Prop. 2008/09:174, Bet. 2008/09:NU22
Omfattning
ändr. 12 §
CELEX-nr
32006R1082
Ikraftträder
2009-08-01

Lag (2010:837) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.
 2. Bestämmelserna i 2 § tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 oktober 2010.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:368, Prop. 2009/10:204, Bet. 2009/10:CU28
Omfattning
ändr. 2, 37 §§
CELEX-nr
32009L0049
Ikraftträder
2010-11-01

Lag (2011:1400) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skyldigheter enligt skattebetalningslagen (1997:483).
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:221) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:190, Prop. 2012/13:61, Bet. 2012/13:CU15
Omfattning
ändr. 12, 15, 16, 17 §§
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2013:440) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:235, Prop. 2012/13:74, Bet. 2012/13:JuU24
Omfattning
upph. 40 a §, rubr. närmast före 40 a §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2014:543) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
 2. För överklagande av beslut enligt 11 eller 15 § som har meddelats före ikraftträdandet gäller 41 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:293, Prop. 2013/14:86, Bet. 2013/14:CU26
Omfattning
ändr. 11, 15, 41 §§
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2014:1388) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:12, Prop. 2014/15:4, Bet. 2014/15:SkU5
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:822) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:36, Prop. 2015/16:3, Bet. 2015/16:CU6
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:433) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 17 juni 2016.
 2. Bestämmelserna i 9 a § tillämpas även på villkor och begränsningar som har avtalats respektive beslutats före ikraftträdandet.
 3. Bestämmelserna om revisionsberättelse och koncernrevision i de nya 27 a, 27 d, 31 a och 32 b §§ och i 27 b och 33 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 16 juni 2016.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:236, Prop. 2015/16:162, Bet. 2015/16:CU21
Omfattning
upph. rubr. närmast före 33 §; nuvarande 27 a, 27 b §§ betecknas 27 b, 27 c §§; ändr. 5, den nya 27 b, 33 §§; nya 9 a, 27 a, 27 d, 31 a, 32 b §§, rubr. närmast före 9 a, 32 b §§
Ikraftträder
2016-06-17

Lag (2016:641) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:253, Prop. 2015/16:72, Bet. 2015/16:TU18
Omfattning
ändr. 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:954) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2016.
 2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:25, Prop. 2015/16:193, Bet. 2016/17:CU2
Omfattning
ändr. 28 §
Ikraftträder
2016-12-01

Lag (2016:1059) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:41, Prop. 2016/17:6, Bet. 2016/17:KU8
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2016:1338) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:103, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:NU1
Omfattning
ändr. 32 b §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:642) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:341, Prop. 2016/17:173, Bet. 2016/17:FiU32
Omfattning
ändr. 37 §
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2018:1676) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5
Omfattning
ändr. 27 b, 33 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:906) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 36 §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2020:1108) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2020/21:97, Prop. 2020/21:34, Bet. 2020/21:CU4
Omfattning
ny 31 b §
Ikraftträder
2021-01-01