Förordning (2016:1363) om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2016-12-22
Ändring införd
SFS 2016:1363
Ikraft
2017-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-03-01

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen och innehåller bestämmelser om länsstyrelsernas uppdrag när det gäller

 1. insatser för asylsökande m.fl.,
 2. mottagandet av ensamkommande barn, och
 3. mottagandet av vissa nyanlända invandrare.

[S2]Med ensamkommande barn avses barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.

Insatser för asylsökande m.fl.

2 §  Länsstyrelsen ska verka för att det inom länet finns insatser för personer som har fyllt 18 år och som

 1. omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., eller
 2. avses i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar och som bor i Migrationsverkets anläggningsboende.

[S2]Med insatser enligt första stycket avses verksamhet som har till syfte att främja

 1. kunskaper i svenska språket,
 2. kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller
 3. hälsa.

3 §  Länsstyrelsen ska verka för

 1. en jämn fördelning av likartade insatser i hela landet, med utgångspunkt i regionala och lokala förutsättningar,
 2. att tillgången på insatser för asylsökande m.fl. motsvarar det behov som finns i länet och att personer som avses i 2 § första stycket har möjlighet att delta, och
 3. att kvinnor och män kan delta i insatser på lika villkor och i samma utsträckning.

4 §  Länsstyrelsen ska även verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer.

5 §  Länsstyrelsen ska på regional och kommunal nivå följa upp organisering och genomförande av insatser.

6 §  Länsstyrelsen ska lämna uppgifter till Migrationsverket om vilka insatser som finns inom länet. Länsstyrelsen ska även hålla information om sådana insatser tillgänglig för allmänheten.

Mottagandet av ensamkommande barn

7 §  Länsstyrelsen ska verka för att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot ensamkommande barn som omfattas av 1 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., eller som har beviljats uppehållstillstånd.

[S2]Länsstyrelsen ska föra dialog med kommunerna om mottagandet av ensamkommande barn och verka för samverkan mellan kommuner inom länet.

[S3]Länsstyrelsen ska i sitt arbete enligt första och andra styckena verka för långsiktighet och hållbarhet i mottagandet.

8 §  Länsstyrelsen ska på regional och kommunal nivå följa upp kommunernas beredskap och kapacitet avseende mottagandet av ensamkommande barn.

Mottagandet av vissa nyanlända invandrare

9 §  Länsstyrelsen ska verka för att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot personer som omfattas av lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Myndigheten ska i det sammanhanget verka för regional samverkan.

[S2]Länsstyrelsen ska även verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter och andra relevanta aktörer i planering, organisering och genomförande av insatser för personer som avses i första stycket.

10 §  Länsstyrelsen ska på regional och kommunal nivå följa upp kommunernas beredskap och kapacitet för mottagande av personer som omfattas av lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Länsstyrelsen ska även följa upp organisering och genomförande av insatser för dessa personer.

Övriga uppgifter för länsstyrelserna

11 §  Länsstyrelsen ska verka för att stärka det civila samhällets roll när det gäller insatser enligt denna förordning.

Uppgifter för Migrationsverket

12 §  Migrationsverket ska hålla sådan information tillgänglig för länsstyrelsen som behövs för länsstyrelsens uppdrag om insatser enligt 2 §, till exempel information om

 1. antal personer inom varje kommun i respektive län, och
 2. fördelningen av dessa personer i fråga om kön och åldersintervall.

13 §  Migrationsverket ska hålla information om insatser enligt 2 § andra stycket tillgänglig för personer enligt 2 § första stycket.

14 §  Migrationsverket ska beakta möjligheten för personer som avses i 2 § första stycket att delta i insatser enligt 2 § andra stycket.

Ändringar

Förordning (2016:1363) om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare

Ikraftträder
2017-02-01