Förordning (2016:187) om ekodesign

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2016-03-10
Ändring införd
SFS 2016:187 i lydelse enligt SFS 2022:1191
Ikraft
2016-07-01
Upphäver
Förordning (2009:927) om tillsyn över energirelaterade produkter som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-07

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen (2008:112) om ekodesign.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

2 §  Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2008:112) om ekodesign.

/Upphör att gälla U: 2022-07-25/

Tillsynsmyndighet

/Träder i kraft I: 2022-07-25/

Tillsyns- och marknadskontrollmyndighet

3 §  Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 13 § lagen (2008:112) om ekodesign.

/Träder i kraft I: 2022-07-25/

3 a §  Statens energimyndighet är marknadskontrollmyndighet och utövar marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 över att produkter överensstämmer med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter.

Bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets befogenhet att besluta om åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020 finns i lagen (2008:112) om ekodesign. Förordning (2022:1191).

Kostnader för provtagning

4 §  Tillverkaren av en energirelaterad produkt eller energirelaterad del eller tillverkarens representant ska ersätta Statens energimyndighet för kostnader för provtagning och undersökning av prov av produkten eller delen.

[S2]Ersättningsskyldighet gäller dock bara i de fall då produkten eller delen visat sig inte uppfylla de krav som gäller enligt lagen (2008:112) om ekodesign, enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen eller enligt föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter.

Överklagande

5 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:897).

Ändringar

Förordning (2016:187) om ekodesign

Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2018:897) om ändring i förordningen (2016:187) om ekodesign

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2022:1191) om ändring i förordningen (2016:187) om ekodesign

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 3 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2022-07-25