Förordning (2016:187) om ekodesign

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2016-03-10
Ändring införd
SFS 2016:187 i lydelse enligt SFS 2018:897
Ikraft
2016-07-01
Upphäver
Förordning (2009:927) om tillsyn över energirelaterade produkter som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen (2008:112) om ekodesign.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

2 §  Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2008:112) om ekodesign.

Tillsynsmyndighet

3 §  Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 13 § lagen (2008:112) om ekodesign.

Kostnader för provtagning

4 §  Tillverkaren av en energirelaterad produkt eller energirelaterad del eller tillverkarens representant ska ersätta Statens energimyndighet för kostnader för provtagning och undersökning av prov av produkten eller delen.

[S2]Ersättningsskyldighet gäller dock bara i de fall då produkten eller delen visat sig inte uppfylla de krav som gäller enligt lagen (2008:112) om ekodesign, enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen eller enligt föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter.

Överklagande

5 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:897).

Ändringar

Förordning (2016:187) om ekodesign

Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2018:897) om ändring i förordningen (2016:187) om ekodesign

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-07-01