Förordning (2016:329) om statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2016-03-17
Ändring införd
SFS 2016:329 i lydelse enligt SFS 2019:515
Ikraft
2016-04-26
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till huvudmän för grundskolor, grundsärskolor, specialskolor, sameskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor för insatser som genomförs i enlighet med särskilda överenskommelser inom ramen för Statens skolverks uppdrag om

 1. samverkan för bästa skola, eller
 2. att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever.

[S2]Förordningen innehåller också bestämmelser om statsbidrag till huvudmän för grundskolor, grundsärskolor, specialskolor, sameskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor som har särskilt svåra förutsättningar, men som inte omfattas av sådana överenskommelser som avses i första stycket.

2 §  Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsår), i den mån det finns tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1 juli.

3 §  Statens skolverk prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

4 §  Med förstelärare och lektor avses i denna förordning detsamma som i 35 §§ förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare.

Allmänna förutsättningar för statsbidrag

5 §  Statsbidrag får lämnas till en huvudman för en grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola som har ingått en sådan särskild överenskommelse med Statens skolverk som avses i 1 § första stycket och i enlighet med den

 1. inrättar karriärsteg för fler lärare än det betalas ut bidrag för enligt förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare,
 2. genomför insatser som möjliggör anställning av särskilt yrkesskickliga personer i ledande befattning, eller
 3. genomför insatser som medför ökade lönekostnader för särskilt yrkesskickliga personer i ledande befattning.

[S2]Statsbidrag får också lämnas till en huvudman som avses i 1 § andra stycket för motsvarande åtgärder som avses i första stycket 1–3.

6 §  Inför varje bidragsår ska Statens skolverk, med utgångspunkt i de behov som har framkommit, fastställa hur stor del av tillgängliga medel som ska lämnas i statsbidrag enligt denna förordning för

 1. inrättande av karriärsteg,
 2. insatser som möjliggör anställning av särskilt yrkesskickliga personer i ledande befattning, och
 3. insatser som medför ökade lönekostnader för särskilt yrkesskickliga personer i ledande befattning.

Statsbidrag till huvudmän som har ingått överenskommelse

Beräkning av statsbidrag för inrättande av karriärsteg

7 §  Inför varje bidragsår ska Statens skolverk fastställa en bidragsram för varje huvudman som avses i 5 § första stycket 1.

[S2]Bidragsramen ska fastställas till summan av bidragsbeloppen för de karriärsteg som huvudmannen har bedömts ha behov av i enlighet med den överenskommelse som avses i 5 § första stycket 1.

[S3]Vid inrättande av karriärsteg enligt en sådan överenskommelse är bidragsbeloppet per bidragsår 85 000 kronor för en förstelärare och 170 000 kronor för en lektor. För en lärare som utsetts till förstelärare eller lektor och som arbetar mindre än heltid eller inte arbetat som förstelärare eller lektor hela bidragsåret ska beloppet reduceras i motsvarande grad.

Särskilda förutsättningar för statsbidrag för inrättande av karriärsteg

8 §  Statsbidrag får lämnas till en huvudman som använder lärare som har utsetts till förstelärare eller lektor för undervisning i en grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola som omfattas av en överenskommelse som avses i 5 § första stycket 1, om

 1. dessa lärare uppfyller villkoren i 610 §§ förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare, och
 2. villkoren i 911 §§ i denna förordning är uppfyllda.

9 §  Huvudmannen ska ha ansökt om högsta möjliga statsbidrag enligt förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare. Förordning (2019:515).

10 §  För att statsbidrag ska lämnas måste huvudmannen, om inte något annat följer av andra och tredje styckena, i de skolor som omfattas av de överenskommelser som avses i 5 § första stycket 1 ha minst så många förstelärare och lektorer att huvudmannen kan utnyttja hela den bidragsram som är fastställd enligt 7 §.

[S2]Till en huvudman som tidigare har fått statsbidrag men som inte längre uppfyller villkoret i första stycket får högst samma belopp betalas ut i bidrag som föregående bidragsår.

[S3]Om det finns särskilda skäl får Statens skolverk medge att bidrag betalas till en huvudman även om villkoret i första stycket inte är uppfyllt.

11 §  Huvudmannens förordnande av förstelärare eller lektorer ska föregås av ett öppet ansökningsförfarande.

Beräkning av statsbidrag för personer i ledande befattning

12 §  Inför varje bidragsår ska Statens skolverk fastställa en bidragsram för varje huvudman som avses i 5 § första stycket 2 och 3.

[S2]Bidragsramen ska fastställas till summan av bidragsbeloppen för de insatser som huvudmannen har bedömts ha behov av i enlighet med den överenskommelse som avses i 5 § första stycket 2 eller 3.

[S3]Bidragsbeloppet är 170 000 kronor per bidragsår och person. För en person i ledande befattning som arbetar mindre än heltid eller inte arbetat i ledande befattning hela bidragsåret ska beloppet reduceras i motsvarande grad.

Statsbidrag efter rekvisition

13 §  När bidragsramen har fastställts enligt 7 eller 12 § får huvudmannen rekvirera statsbidrag på de villkor som anges i 20 och 21 §§.

Statsbidrag till huvudmän som inte har ingått någon överenskommelse

Ansökan om statsbidrag

14 §  Sådana huvudmän som avses i 5 § andra stycket får ansöka hos Statens skolverk om statsbidrag för motsvarande åtgärder som avses i 5 § första stycket13.

Särskilda förutsättningar för statsbidrag

15 §  Om tillgängliga medel räcker till tilldelning utöver de fastställda bidragsramarna enligt 7 och 12 §§ får bidrag lämnas till huvudmän som avses i 5 § andra stycket och som har ansökt om statsbidrag enligt 14 §.

16 §  Statsbidrag för inrättande av karriärsteg enligt 5 § andra stycket får lämnas om villkoren i 610 §§ förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare och tillämpliga villkor som anges i 911 §§ i denna förordning är uppfyllda.

Beslut om och beräkning av statsbidrag för inrättande av karriärsteg

17 §  Inför varje bidragsår ska Statens skolverk fatta beslut om vilka huvudmän som får statsbidrag enligt 15 § för inrättande av karriärsteg och fastställa en bidragsram för var och en av dessa huvudmän.

[S2]Bidragsbeloppet är per bidragsår 85 000 kronor för en förstelärare och 170 000 kronor för en lektor. För en lärare som utsetts till förstelärare eller lektor och som arbetar mindre än heltid eller inte arbetat som förstelärare eller lektor hela bidragsåret ska beloppet reduceras i motsvarande grad.

Beslut om och beräkning av statsbidrag för personer i ledande befattning

18 §  Inför varje bidragsår ska Statens skolverk fatta beslut om vilka huvudmän som får statsbidrag enligt 15 § för insatser som

 1. möjliggör anställning av särskilt yrkesskickliga personer i ledande befattning, eller
 2. medför ökade lönekostnader för särskilt yrkesskickliga personer i ledande befattning.

[S2]Skolverket ska också fastställa en bidragsram för var och en av de huvudmän som avses i första stycket.

[S3]Bidragsbeloppet är 170 000 kronor per bidragsår och person. För en person i ledande befattning som arbetar mindre än heltid eller inte har arbetat i ledande befattning hela bidragsåret ska beloppet reduceras i motsvarande grad.

Urval

19 §  Om det inför det första bidragsåret kommer in fler ansökningar om statsbidrag enligt 14 § än det finns medel för enligt 15 §, beslutar Statens skolverk om urval.

[S2]Vid efterföljande bidragstillfällen ska Skolverket fördela bidraget i följande ordning

 1. till de huvudmän som föregående bidragsår fått bidrag i enlighet med en överenskommelse som avses 5 § första stycket,
 2. till de huvudmän som inför bidragsåret har ingått en överenskommelse som avses 5 § första stycket, och
 3. till de huvudmän som föregående bidragsår har fått bidrag enligt 17 eller 18 §.

Utbetalning av statsbidrag

20 §  Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition två gånger per bidragsår.

[S2]Vid rekvisitionen av statsbidrag för inrättande av karriärsteg ska huvudmannen ange vilka lärare som bidrag rekvireras för och intyga att

 • villkoren i 9 och 10 §§ är uppfyllda, och
 • lärarnas arbetsuppgifter huvudsakligen består av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

21 §  Utöver det som följer av 20 § ska en huvudman som för första gången rekvirerar statsbidrag för inrättande av karriärsteg för en lärare intyga att

 • villkoret i 11 § är uppfyllt, och
 • villkoren i 710 §§ förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare är uppfyllda.

Uppföljning

22 §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

[S2]Huvudmän som har tagit emot statsbidrag är skyldiga att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som bestäms av Skolverket. Huvudmännen ska också lämna de uppgifter som Skolverket begär.

Återbetalning och återkrav

23 §  En huvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. huvudmannen har använt bidraget på annat sätt än som följer av denna förordning,
 2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 3. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och huvudmannen borde ha insett detta, eller
 4. huvudmannen inte lämnar uppgifter som avses i 22 §.

[S2]Om huvudmannen har gjort vad som rimligen kan krävas för att uppfylla villkoret i 10 § första stycket, är huvudmannen inte återbetalningsskyldig trots att villkoret inte har uppfyllts.

24 §  Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 23 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att avstå från återkrav helt eller delvis.

25 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att avstå från krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndigande

26 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om

 1. vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en skola ska anses ha särskilt svåra förutsättningar enligt 1 § andra stycket, och
 2. verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

27 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2016:329) om statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 26 april 2016.
 2. När det gäller ansökningar som avser det bidragsår som börjar den 1 juli 2016 ska Statens skolverk senast den 1 augusti 2016 fatta de beslut som avses i 17 § första stycket och 18 § första och andra styckena.
Ikraftträder
2016-04-26

Förordning (2019:515) om ändring i förordningen (2016:329) om statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2019-08-01