Förordning (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2016-04-07
Ändring införd
SFS 2016:350 i lydelse enligt SFS 2020:522
Ikraft
2016-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om en försöksverksamhet med tidsbegränsade anställningar som lärare i skolväsendet av personer som genomför en kompletterande pedagogisk utbildning för att uppnå en behörighetsgivande lärarexamen och som uppfyller vissa ytterligare krav.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 2 kap. 22 b § skollagen (2010:800).

2 §  En huvudman får, med undantag från 2 kap. 13 § skollagen (2010:800), för en period av högst två år anställa en person som

  1. ska bedriva undervisning som lärare i skolväsendet i ett eller flera ämnen där det råder brist på legitimerade och behöriga lärare,
  2. har ämneskunskaper som motsvarar de ämneskunskaper som krävs för en behörighetsgivande lärarexamen i det eller de ämnen som personen ska bedriva undervisning i, och
  3. genomför en kompletterande pedagogisk utbildning som syftar till att personen ska uppnå en behörighetsgivande lärarexamen i det eller de ämnena.

[S2]En huvudman får anställa en person enligt första stycket endast om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som uppfyller kraven i 2 kap. 13 § skollagen.

[S3]Anställningstiden får förlängas till tre år, om det finns särskilda skäl.

3 §  Statens skolverk får meddela

  1. föreskrifter om vilka ämnen som ska omfattas av försöksverksamheten, och
  2. de ytterligare föreskrifter som behövs för försöksverksamheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
  2. Bestämmelserna i 2 § tillämpas på anställningar som påbörjas senast höstterminen 2025. Förordning (2020:522).
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2020:522) om ändring i förordningen (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning

Omfattning
ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2020-08-01