Upphävd författning

Tobaksförordning (2016:354)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2016-04-14
Ändring införd
SFS 2016:354 i lydelse enligt SFS 2017:298
Ikraft
2016-05-20
Upphäver
Tobaksförordning (2001:312)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till tobakslagen (1993:581). De uttryck som används i lagen och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG har samma betydelse i denna förordning. Förordning (2017:298).

Hälsovarningar

2 §  Förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden ska vara försedda med de hälsovarningar som anges för respektive vara eller produkt. Hälsovarningarna ska vara på svenska och täcka hela den yta som reserverats för dessa på förpackningarna. De får inte kommenteras, omformuleras eller hänvisas till i någon form.

Styckförsäljning

3 §  Styckförpackningar med cigaretter ska vara rätblocksformade och bestå av kartong eller mjukt material. Sådana förpackningar får inte ha en öppning som kan stängas på nytt eller återförslutas efter att de har öppnats för första gången, annat än genom att ha ett vikbart lock eller ett fällbart lock som är fastsatt på en ask. Locket på en styckförpackning med vikbart lock eller ett fällbart lock får endast vara fäst baktill på förpackningen.

[S2]Styckförpackningar med rulltobak ska vara rätblocksformade eller cylinderformade eller ha formen av en påse.

Rökfria miljöer

4 §  Sådana rum som avses i 6 § andra stycket tobakslagen (1993:581) ska vara så utformade och ventilerade att rök inte sprids till övriga delar av serveringsstället.

Offentliggörande och lagring av uppgifter

5 §  Folkhälsomyndigheten ska offentliggöra de uppgifter om

 1. ingredienser som har lämnats vid en anmälan om ny tobaksvara enligt 12 f § tobakslagen (1993:581),
 2. ingredienser och kvantiteter av dessa ingredienser samt analyser av tillsatser som har rapporterats enligt 16 § samma lag, och
 3. utsläpp och gränsvärden för skadliga ämnen som har rapporterats i samband med övervakning av gränsvärden enligt 18 § samma lag.

[S2]Offentliggörandet ska ske på en webbplats. Uppgifter som utgör företagshemlighet ska inte offentliggöras.

6 §  Folkhälsomyndigheten ska i elektronisk form lagra de uppgifter om

 1. nya tobaksvaror som har lämnats vid en anmälan om ny tobaksvara enligt 12 f § tobakslagen (1993:581),
 2. tobaksvaror och örtprodukter för rökning som har lämnats enligt 16 § samma lag,
 3. tobaksvaror som har lämnats enligt 18 c § samma lag, och
 4. tobaksvaror som har lämnats enligt 18 d § samma lag.

[S2]Folkhälsomyndigheten ska hålla uppgifterna om ingredienser i nya tobaksvaror enligt första stycket 1 och uppgifterna enligt första stycket 2 och 3 tillgängliga för Europeiska kommissionen och andra medlemsstater. Folkhälsomyndigheten ska även hålla övriga uppgifter som har lämnats enligt första stycket 1 och uppgifterna enligt första stycket 4 tillgängliga för Europeiska kommissionen.

Bemyndiganden

Föreskrifter om ingredienser och utsläpp

Avgifter

Föreskrifter om hälsovarningar

8 §  Den som enligt 16 § första stycket tobakslagen (1993:581) lämnar uppgifter till Folkhälsomyndigheten ska, för varje märke och typ, betala en avgift

 1. med 21 200 kr avseende cigaretter,
 2. med 17 200 kr avseende rulltobak,
 3. med 13 200 kr avseende tobak för användning i munnen, och
 4. med 13 600 kr avseende tobaksvaror som inte omfattas av 1–3. Förordning (2017:298).

Föreskrifter om rapporteringsskyldighet

9 §  Den som enligt 18 c § tobakslagen (1993:581) lämnar uppgifter till Folkhälsomyndigheten ska, för varje märke och typ, betala en årlig avgift

 1. med 23 000 kr avseende cigaretter,
 2. med 21 500 kr avseende rulltobak,
 3. med 900 kr avseende tobak för användning i munnen, och
 4. med 2 700 kr avseende tobaksvaror som inte omfattas av 1–3. Förordning (2017:298).

Föreskrifter om nya tobaksvaror

10 §  Om det finns särskilda skäl, får Folkhälsomyndigheten i det enskilda fallet besluta att en avgift ska sättas ned eller efterskänkas. Förordning (2017:298).

Föreskrifter om kontrollköp

11 §  Folkhälsomyndigheten får, enligt 18 § tobakslagen (1993:581), meddela föreskrifter om

 1. vilka cigaretter och vilken rulltobak som ska anses ha karakteristisk smak,
 2. vilka tillsatser i tobaksvaror som ska förbjudas,
 3. gränsvärden för skadliga ämnen som tobaksvaror får innehålla eller ge upphov till, och
 4. mätning och övervakning av sådana gränsvärden. Förordning (2017:298).

12 §  Folkhälsomyndigheten får, utöver vad som framgår av 2 §, meddela föreskrifter om hur hälsovarningar på förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning enligt 9 § första stycket tobakslagen (1993:581) ska utformas. Förordning (2017:298).

13 §  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldigheten enligt 16 och 18 c §§tobakslagen (1993:581). Förordning (2017:298).

14 §  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om anmälan enligt 12 f § tobakslagen (1993:581) och uppgiftskyldigheten enligt 18 d § samma lag. Förordning (2017:298).

15 §  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om hur kontrollköp enligt 22 a § tobakslagen (1993:581) ska genomföras. Förordning (2017:298).

Föreskrifter om avgifter

16 §  Folkhälsomyndigheten får, utöver vad som framgår av 710 §§, meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna om avgifterna. Förordning (2017:298).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Tobaksförordning (2016:354)

Ikraftträder
2016-05-20

Förordning (2017:298) om ändring i tobaksförordningen (2016:354)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
 2. Avgift enligt 8 § får endast tas ut av den som lämnar uppgifter till Folkhälsomyndigheten efter ikraftträdandet.
Omfattning
nuvarande 7, 8, 9, 10, 11 §§ betecknas 11, 12, 13, 14, 15 §§; ändr. 1 §; nya 7, 8, 9, 10, 16 §§, rubr. närmast före 7, 16 §
Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2019:9) om ändring i tobaksförordningen (2016:354)

Omfattning
ändr. rubr. nämast efter 6 § sätts närmast efter 10 §, rubr. närmast före 8, 9, 10 §§ sätts närmast före 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 11 § sätts närmast före 15 §; nya 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 6 f, 6 g, 17, 18 §§, rubr. närmast före 6 a, 17 §§
Ikraftträder
2019-03-01

Förordning (2019:125) om ändring i tobaksförordningen (2016:354)

Omfattning
ändr. 6 a §
Ikraftträder
2019-04-01

Ändring, SFS 2019:223

Omfattning
upph.